Drugi język obcy. Kein Problem!

Numer JOwS: 
str. 36

Jak nauczyć dzisiaj w szkole drugiego języka obcego na dobrym poziomie? Jak zmotywować do nauki tego języka w czasie, gdy programy nauczania i plany zajęć lekcyjnych są już tak „przeładowane”, że uczniowie nie mają motywacji do nauki czegokolwiek? Jak przekonać ich, że języki mają przyszłość, i że znajomość drugiego, a nawet trzeciego języka obcego to dzisiaj wielki atut? Na te i inne pytania postaram się dać odpowiedź w niniejszym artykule.

Przykład 8.

W formułowaniu daty, zwłaszcza rocznej, można też zauważyć pewne podobieństwa między językiem angielskim a niemieckim. W języku angielskim określamy rok, grupując po dwie liczby, np.: 1998 – nineteen ninety eight.

W języku niemieckim wymieniamy też dwie liczby, ale pomiędzy tymi liczbami dodajemy słowo „sto”, czyli hundert, mówiąc w ten sposób, ile jest setek, np.:

1998 – neunzehnhundertachtundneunzig.

Przykład 9.

Przy tworzeniu liczebników w pewnych przedziałach dodajemy odpowiednie cząstki w języku niemieckim i angielskim. W przedziale 13-19 w języku niemieckim dodajemy zawsze cząstkę -zehn, a w języku angielskim jest to zawsze -teen, np.:

13 – dreizehn – thirteen

14 – vierzehn – fourteen

15 – fünfzehn – fifteen

16 – sechzehn – sixteen

17 – siebzehn – seventeen

18 – achtzehn – eighteen

19 – neunzehn – nineteen

Od 20 dodajemy w języku niemieckim cząstkę -zig, a w języku angielskim -ty, np.:

20 – zwanzig – twenty

30 – dreißig (wyjątek) – thirty

40 – vierzig – forty

50 – fünfzig – fifty

60 – sechzig – sixty

70 – siebzig – seventy

80 – achtzig – eighty

90 – neunzig – ninety

Podobnie brzmią też liczebniki sto i tysiąc:

w języku niemieckim:

hundert (100), tausend (1000), eine Million (1 000 000)

w języku angielskim:

hundred (100), thousand (1000), one million (1 000 000).

Przykład 10.

W gramatyce języka niemieckiego, tak jak w gramatyce angielskiej, mamy do czynienia z czasownikami modalnymi, które w obu językach spełniają podobne funkcje w zdaniach. Czasownik modalny können ma to samo znaczenie co czasownik can i oznacza móc, umieć potrafić, np.:

Ich kann schwimmen.    I can swim.

Ich kann Gitarre spielen.    I can play the guitar.

Czasownik modalny müssen i must znaczą to samo, czyli musieć, np.:

Ich muss Englisch lernen.   I must learn English.

Ich muss gehen.    I must go.

Przykład 11.

Bardzo istotną kwestią, o której mówię uczniom, jest to, że w zdaniu angielskim i niemieckim może wystąpić tylko jedno przeczenie (tzw. zasada pojedynczego przeczenia), np.:

Niemand geht ins Kino.

Nobody goes to the cinema.

Ich kaufe keine Bücher.

I don’t buy any books (I buy no books).

Przykład 12.

Przy omawianiu przyimków podkreślam, że przyimek pod bardzo podobnie brzmi zarówno w języku niemieckim (unter) jak i angielskim (under), np.:

Das Buch ist unter dem Tisch.

The book is under the table.

W obu językach przyimek w brzmi in, np.:

Die Klamotten sind in dem Schrank.

The clothes are in the wardrobe.

Przykład 13.

Zwracam często uwagę uczniów na określenia policzalności i niepoliczalności, które w języku angielskim i niemieckim są stosowane z podobnymi rzeczownikami w zbliżonych kontekstach. Kategoria niepoliczalności dotyczy w obu językach czasu, pieniędzy i niektórych produktów żywnościowych oraz substancji.

Pytania o rzeczowniki niepoliczalne:

Wie viel Zeit hast du?

How much time do you have?

Wie viel Geld hast du?

How much money do you have?

Wie viel Wasser trinkst du?

How much water do you drink?

Pytania o rzeczowniki policzalne:

Wie viele Freunde hast du?

How many friends do you have?

Wie viele Menschen kennst du?

How many people do you know?

 

W obydwu językach używa się też podobnych określeń, mówiąc, że czegoś jest za dużo. Przy rzeczownikach niepoliczalnych w języku niemieckim używamy zu viel, w języku angielskim stosujemy too much, np.:

Ich habe nicht zu viel Zeit. I don’t have too much time.

Przy rzeczownikach policzalnych używamy w niemieckim zu viele, a w języku angielskim too many, np.:

Ich habe nicht zu viele Freunde.

I don’t have too many friends.

Przykład 14.

Wprowadzając nowe czasowniki, odnoszę się zawsze do ich odpowiedników angielskich, jeśli te słowa mają podobną postać graficzną i można je skojarzyć, np.:

 • schwimmen – swim
 • leben – live
 • trinken – drink
 • gehen – go
 • essen – eat
 • bringen – bring
 • fliegen – fly
 • fühlen – feel
 • stehen – stand
 • gewinnen – win
 • können – can
 • müssen – must
 • finden – find
 • waschen – wash
 • gebären – bear
 • kommen – come
 • beginnen – begin
 • vergessen – forget
 • brechen – break
 • stehlen – steal
 • geben – give
 • machen – make
 • kochen – cook
 • rennen – run
 • telefonieren – telephone
 • scheinen – shine
 • landen – land
 • grillen – grill
 • singen – sing
 • fallen – fall
 • helfen – help
 • kosten – cost
 • haben – have
 • sagen – say
 • tanzen – dance
 • hängen – hang
 • parken – park
 • sehen – see
 • studieren – study
 • kopieren – copy