prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

Kierownik Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej dorobek naukowy obejmuje 7 książek, 6 redakcji tomów zbiorowych oraz ponad 100 artykułów z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego i polskiego, fonodydaktyki angielskiej oraz językoznawstwa płci. Nauczaniu wymowy angielskiej poświęcona jest jej książka pt. Pronunciation in EFL Instruction: A Research-Based Approach (2015, Multilingual Matters).