Metodyka

Artykuł

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko...

Artykuł

Przestrzeganie etykiety językowej jest ważnym warunkiem skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Europejski system opisu kształcenia językowego zalicza ją do kompetencji socjolingwistycznej, która pozwala zachować społeczne aspekty komunikacji językowej. Są one specyficzne dla każdego...

Artykuł

Nestorka polskiej romanistyki, wspaniały pedagog i nauczyciel. Do swoich studentów mawiała: Zmieniają się ministrowie edukacji, programy nauczania i przepisy, a wy pamiętajcie: pokolenie nie poczeka, dajcie mu to, co macie w sobie najlepszego.

Artykuł

Każdy kontakt z językiem obcym i odzwierciedloną w nim kulturą może być określony mianem spotkania interkulturowego, podczas którego to, co własne, znane i nam bliskie styka się z tym, co dla nas nowe, inne, obce.

Artykuł

Nauczanie dzieci języka obcego stało się w ciągu ostatniego dziesięciolecia bardzo popularne, zanim jeszcze drugi język został ustawowo wprowadzony jako obowiązkowy w klasach 0-III. Na pewno na to pozytywne zjawisko mają wpływ otwarcie granic oraz współpraca międzynarodowa. Ożywienie debaty...

Artykuł

Artykuł dotyczy wczesnej dwujęzyczności i przedstawia główne zagadnienia związane z wychowaniem dziecka dwujęzycznego (tzw. dwujęzyczność rodzinna) z perspektywy socjolingwistycznej, czyli uwarunkowań społeczno-kulturowych, w jakich ma szanse się ona rozwinąć. Wprowadzając używane w tej...

Artykuł

Wydaje się oczywiste, że jeśli chcemy nauczyć się języka obcego, powinniśmy go używać podczas lekcji. Czy jednak musi to oznaczać, że na zajęciach nie ma miejsca dla języka ojczystego uczniów?

Artykuł

Popularność materiałów autentycznych w ostatnim czasie niezwykle rośnie. W artykule prześledzono ich ewolucję, kładąc nacisk na potencjał ich różnych rodzajów oraz mocne i słabe strony z punktu widzenia dydaktycznego wykorzystania. Odniesiono się również do klasycznych definicji materiałów...

Artykuł

Efektywna komunikacja to coś więcej niż kwestia biegłości językowej, ale także rozwijanie empatii i szacunku dla innych kultur. Niniejszy tekst wyjaśnia, że nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie struktur syntaktycznych lub uczenie się słownictwa i wyrażeń, ale nauczanie elementów...

Artykuł

Od dość dawna powszechnie znane są poziomy biegłości językowej (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) szczegółowo opisane przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego  (ESOKJ). Nie należy jednak zapominać, że dokument Rady Europy to nie tylko opisy poszczególnych poziomów, ale przede wszystkim...