Temat numeru

Artykuł

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji krajowych priorytetów edukacyjnych oraz zadań statutowych od początku swojej działalności wspierał nauczycieli języka niemieckiego. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi możliwy był nie tylko transfer najnowszej wiedzy metodyczno-realioznawczej...

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Warszawie liczy już sobie 20 lat. W 2013 r. obchodzimy okrągłą rocznicę działalności.

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Przez te ostatnie 20 lat wiele się w Polsce zmieniło, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na działalność stowarzyszenia. Nasza aktywność dopasowuje się do zmian edukacyjnych w Polsce, potrzeb...

Artykuł

Współczesny świat stanowi wielką sieć powiązań tematycznych, strukturalnych oraz edukacyjnych, które odzwierciedlają często paradygmaty już znane z naszej własnej ścieżki edukacyjnej. Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła tak wiele zmian technologicznych, że chcąc je dostosować do naszego...

Artykuł

Niniejszy tekst jest rodzajem relacji z tzw. badań w działaniu. Dotyczy sposobów rozwiązywania problemu zaobserwowanego w praktyce dydaktycznej oraz podczas kierowania praktykami pedagogicznymi przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Wiemy, że za osoby znające język obcy uważa się takie,...

Artykuł

Nauka języka niemieckiego to nie tylko przyswajanie słownictwa i struktur gramatycznych, ale także poznawanie realiów, mentalności i zwyczajowych form użycia języka typowych dla mieszkańców obszarów niemieckojęzycznych. Zainteresowanie młodych ludzi tą wiedzą można wzbudzić, sięgając do...

Artykuł

Historia nauczania polszczyzny w świecie jest nierozerwalnie związana z dziejami emigracji. Tworzenie szkół polskich za granicą w celu podkreślenia więzi z krajem pochodzenia oraz przekazywania następnym pokoleniom własnej odrębności etnicznej i kulturowej było zjawiskiem charakterystycznym dla...

Artykuł

Eksperci Rady Europy proponują w ESOKJ nowy cel kształcenia językowego: nie jest już nim radzenie sobie w środowisku obcojęzycznym w czasie podróży do danego kraju, ale nawiązanie kontaktu z cudzoziemcami w celach zawodowych, współpraca i współdziałanie przy użyciu danego języka....

Artykuł

Przedmiotem tego artykułu jest porównanie testów sprawdzających rozumienie tekstów pisanych na poziomie B2 w trzech wybranych przeze mnie systemach certyfikatowych: polskim (państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego), angielskim (egzaminy uniwersytetu w Cambridge) i włoskim...

Artykuł

Od 2004 r. uczący się języka polskiego jako obcego mają możliwość potwierdzania swoich umiejętności, zdając państwowy egzamin certyfikatowy. Przedstawiona w artykule makro- i mikroanaliza zapisów zawartych w Standardach wymagań egzaminacyjnych, dokumencie państwowej Komisji...