JOwS 03/2014

Artykuł

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania retoryki jako elementu zajęć z języka włoskiego (a potencjalnie – z każdego innego języka obcego). Umiejętności językowe i retoryczne wzajemnie się warunkują i uzupełniają, dlatego korzystne jest ich zintegrowane nauczanie. W tekście uwypuklone...

Artykuł

Polish-Italian Picnic – Learning about Distinctive Characteristics of Our Regions / Piknik polsko-włoski – poznajemy osobliwości naszych regionów to dwustronny projekt językowy programu Comenius, realizowany w latach 2008-2010 przez XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w...

Artykuł

Upowszechniający się w zjednoczonej Europie model życia homo viator spowodował lawinowy wzrost zainteresowania nauką języków obcych, a co za tym idzie – zapotrzebowanie na różnorodne materiały ułatwiające ich szybkie opanowanie. W Polsce od wielu lat sporą popularnością cieszy się język...

Artykuł

Choć Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPOSTL) zostało wprowadzone w 2007 r., jego znajomość wśród nauczycieli języków obcych wciąż jest stosunkowo niewielka. Według profesora Davida Newby’ego, EPOSTL został stworzony z myślą o nauczycielach języków...

Artykuł

Artykuł przedstawia gry i zabawy, które pozwalają urozmaicić zajęcia z języka włoskiego, prowadzone z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Gry, których celem jest powtórzenie słownictwa, są uniwersalne i można je wykorzystywać także do omawiania innej tematyki.

Artykuł

Włoski jest językiem sztuki, architektury i muzyki, zaś Włochy ze swą bogatą kulturą niezmiennie fascynują Polaków. Prezentując w niniejszym artykule własne pomysły na kursy językowe i dzieląc się doświadczeniami innych lektorów, pokazuję, jak można wprowadzać na lekcjach elementy kultury...

Artykuł

Artykuł przedstawia dzieje obecności języka włoskiego w Polsce i sposoby, jakimi był nauczany, poczynając od XVI wieku. W celu zobrazowania tej problematyki, w poniższym tekście omówione zostały wybrane podręczniki wydane na ziemiach polskich i adresowane do Polaków.

Artykuł

Dynamika rozwoju badań z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego wiąże się m.in. z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Za jeden z językowych wymiarów integracji można uznać ustawę, z dnia 11 kwietnia 2003 r., o zmianie Ustawy o języku polskim (DzU nr 73, poz. 661) wprowadzającą...

Artykuł

Artykuł jest podsumowaniem wizyty studyjnej odbytej w Hiszpanii w maju 2014 r., poświęconej nauczaniu różnojęzycznemu w Galicji. Autor próbuje pokazać różnice w rozumieniu pojęć wielojęzyczności, dwujęzyczności i różnojęzyczności z perspektywy aktualnego stanu wiedzy i sytuacji krajów...

Artykuł

Znajomość języka obcego na niewiele się zda, jeśli nie poznamy kultury, w której język ten jest zanurzony. To bagaż kulturowy, kryjący się w słowach i wyrażeniach, wpływa na zrozumienie danego zdania wypowiedzianego w określonym kontekście. Jedną z okazji, podczas których można nabywać takie...