JOwS 04/2016

Artykuł

Początek wieku XXI to okres bardzo szybkiego rozwoju nauki i nowoczesnych technologii, a co za tym idzie – dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych, które miały i nadal mają ogromny wpływ na nasz styl życia, edukację oraz funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Coraz większe możliwości...

Artykuł

Czy nauczyciel powinien posiąść kompetencje badacza? Jeżeli tak, to w jakim celu i w jakiej mierze? Czy badanie w działaniu ma wartość dydaktyczną i powinno być częstą praktyką na lekcji języka obcego?

Artykuł

Odbywający się w pierwszym tygodniu wakacji doroczny zjazd nauczycieli języka angielskiego English Teaching Market (ETM) to jedyne w Polsce tak duże spotkanie anglistów pracujących w małych miastach i na wsiach. Rokrocznie w tej konferencji metodyczno-integracyjnej uczestniczy ponad 500 osób....

Artykuł

Możliwość pobierania przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauki w szkołach ogólnodostępnych – określana mianem edukacji włączającej – implikuje nowe wyzwania dla systemu edukacji i wymaga od nauczycieli szeregu nowych kompetencji. W niniejszym artykule omówione zostaną zadania,...

Artykuł

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją) wymagają dostosowania procesu nauczania (np. w zakresie metod i technik nauczania, treści, czasu, niezbędnej pomocy, form pracy itd.) do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Kwestią kluczową jest odpowiednie kształcenie i...

Artykuł

Wiek XXI, choć tak niedawno rozpoczęty, przyjęło się już dziś określać stuleciem starego człowieka (Zych 2012:158) bądź erą trzeciego wieku (Szarota 2014:7). Nie są to stwierdzenia bezzasadne. Współczesny świat ewoluuje w niezwykle szybkim tempie, a jednym ze skutków dynamicznego rozwoju...

Artykuł

17 czerwca 2016 r. zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie podstawy programowej dla przedszkoli. W zakresie Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym utrzymano naukę języka przez dzieci 5-letnie będące w przedszkolu. W roku szkolnym 2016/2017 ten zakres podstawy...

Artykuł

Języki obce na stałe i w różnorodnej ofercie zagościły w programach nauczania instytucji edukacji publicznej i komercyjnej. Nie można sobie dziś wyobrazić, aby program nauczania na którymkolwiek etapie i w jakimkolwiek kontekście edukacyjnym pomijał kształcenie w tym zakresie.

Artykuł

Od szkół wymaga się obecnie, by uczyły większe i bardziej zróżnicowane pod względem potrzeb edukacyjnych grupy uczniów, a jednocześnie oczekuje się od nich wyników wyższych niż kiedykolwiek w historii edukacji. Mało kto wierzy, że cel ten można osiągnąć bez radykalnych zmian w sposobie nauczania...

Artykuł

W pełni wykształcony nauczyciel dysponuje rozbudowaną wiedzą z dziedzin będących przedmiotem studiów oraz umiejętnością jej praktycznego zastosowania na lekcjach. Umiejętność tę nabywa głównie podczas praktyki w szkole i rozwija ją przez całe swoje zawodowe życie.