JOwS 05/2019

Artykuł

W niniejszym artykule opisano efekty uczestnictwa uczniów i nauczycieli XLII LO im. M. Konopnickiej w Warszawie w unijnych projektach Erasmus+ oraz PO WER SE.

Artykuł

W artykule podjęto problematykę rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach języków obcych z wykorzystaniem metody projektów. Ilustrację rozważań teoretycznych stanowi opis projektu zrealizowanego ze studentami lingwistyki stosowanej, przyszłymi nauczycielami języków obcych, mającego dwa cele...

Artykuł

Artykuł jest postulatem skierowanym do nauczycieli i lektorów, aby w czasie lekcji języka niemieckiego jako drugiego języka obcego wykorzystywali znajomość angielszczyzny u swoich uczniów lub studentów. Chodzi bowiem o wywołanie pozytywnego transferu językowego powstającego wskutek prezentacji...

Artykuł

Artykuł dotyczy idei dwujęzyczności zamierzonej (nienatywnej), która cieszy się coraz większą popularnością w polskich rodzinach. W opisywanym wypadku proces ten przebiega podczas zajęć z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Głównym założeniem była imersja językowa polegająca na...

Artykuł

Ścieżki międzyprzedmiotowe i łączenie wiadomości z różnych dziedzin nie są już w edukacji nowością. Wiele obaw może jednak budzić wykorzystanie jednego języka obcego w nauce drugiego. Warto zatem zweryfikować wiedzę na temat czynników wpływających na poziom kompetencji językowych uczniów i...

Artykuł

Uważa się, że znajomość więcej niż jednego języka jest zaletą, jeśli chodzi o naukę języka trzeciego lub kolejnego (Singleton, Aronin 2007: 92–92). Ciągle jednak funkcjonują metody, w których albo zakazuje się używania języka pierwszego lub innego języka obcego w procesie uczenia się, albo...