COMENIUS – program z ambicjami

Numer JOwS: 
str. 70

Comenius to jeden z czterech programów sektorowych unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”, cieszący się ogromną popularnością w wielu krajach europejskich, także w Polsce. Warto się przyjrzeć bliżej jego dotychczasowym efektom oraz możliwościom, jakie daje polskim nauczycielom.

Comenius a polski system oświaty

Rokrocznie Narodowa Agencja programu otrzymuje w poszczególnych akcjach średnio dwa razy więcej wniosków o dofinansowanie niż może faktycznie dofinansować, bazując na przyznanym budżecie (średnio ponad 1000 wniosków rocznie, dofinansowanie otrzymuje połowa z nich). Wpływ programu na polskie szkoły, uczniów i nauczycieli jest nieoceniony – to jedna z najlepszych okazji do wymiany informacji, wiedzy o różnych systemach nauczania w krajach europejskich, nawiązania kontaktów międzynarodowych i realizacji ciekawych projektów edukacyjnych. Zgodnie z zapisami Nowej Podstawy Programowej, praca projektami to już nie tylko powszechnie rekomendowana metoda pedagogiczna, ale i obowiązek nauczycieli gimnazjalnych. Realizacja Partnerskich Projektów Szkół pozwala w pracy projektowej sprawdzić się w działaniu, w nowym, inspirującym otoczeniu, we współpracy z kolegami, których przygotowanie i doświadczenia pozwalają wspólnie wypracować nową jakość. Uczniowie, obecni i przyszli nauczyciele, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poznając rozwiązania stosowane w innych krajach, inne obyczaje, style życia i programy nauczania, rozwijają zarówno swoje kompetencje potrzebne w pracy czy szkole, jak i te, które przydają się w codziennym życiu. Z przesyłanych do Narodowej Agencji raportów merytorycznych dowiadujemy się o pozytywnym wpływie projektów na szkolne społeczności. Szczególnie ważnym i często poruszanym aspektem jest fakt, że projekty i indywidualne mobilności nauczycieli i studentów nie tylko przyczyniają się do nawiązywania trwałej współpracy na poziomie europejskim, ale i zyskują na tym relacje wewnątrz szkoły, z rodzicami, organem prowadzącym szkołę, innymi nauczycielami. Wspólnie zrealizowany projekt to ciekawa, dająca powody do dumy przygoda, która często staje się impulsem do dalszego rozwoju.

Przyszli nauczyciele, dzięki udziałowi w akcji Asystentura Comeniusa, rozwinęli swoje kompetencje osobiste oraz zawodowe (m.in. poznanie nowych metod nauczania, rozwój umiejętności językowych oraz wzrost motywacji do pracy w zawodzie nauczyciela), co przyczyniło się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy. Analiza raportów końcowych nadsyłanych przez nauczycieli biorących udział w kursach realizowanych w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej świadczy o bardzo dużych korzyściach, jakie niesie ze sobą odbycie szkolenia w innym kraju europejskim. Do najważniejszych należą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niedostępnych w ramach szkoleń organizowanych w kraju ojczystym oraz okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

Duży potencjał tkwi w możliwości łączenia uczestnictwa w różnych akcjach Comeniusa. Szkoła, która realizuje projekt partnerski i gości asystenta Comeniusa, a jej nauczyciele aktywnie biorą udział w kursach w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej, może odnosić szereg korzyści wynikających z synergii tych działań i mamy takie przykłady wśród naszych beneficjentów. Wiedza nabyta podczas kursów może być wykorzystywana nie tylko w codziennej pracy (czyli wśród uczniów i współpracowników), ale także przy realizacji projektów partnerskich lub Regio. Współpraca z asystentem Comeniusa lub partnerem projektu może zaowocować wypracowaniem nowych ciekawych rozwiązań dla szkoły oraz innych instytucji z nią współpracujących .

W związku z ogłoszeniem przez minister edukacji Katarzynę Hall roku szkolnego 2011/2012 Rokiem szkoły z pasją mamy nadzieję, że miano takiej właśnie placówki będą nosiły szkoły, które realizują europejskie projekty edukacyjne, a w szczególności – europejskie projekty programu Comenius oraz że nauczyciele biorący udział w proponowanych przez nas akcjach nadal będą uczyli z pasją i zaangażowaniem.