Czytelnicy o „Językach Obcych w Szkole”

Numer JOwS: 
str. 4

Sześć i pół wieku temu pojawiła się w Polsce profesja stacjonariusza, czyli osoby, która pełniła trzy funkcje: wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Dla upamiętnienia tego faktu,  rok 2014 został ogłoszony przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców Rokiem Czytelnika. Dlatego też we wrześniu ub.r. redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” postanowiła sprawdzić, kim są Czytelnicy kwartalnika JOwS, i jakie mają wobec niego oczekiwania.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Ogólnopolski Rok Czytelnika był trzecim rokiem funkcjonowania pisma w nowej formule. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak czytelnicy oceniają naszą działalność, czego oczekują od pisma, jakie są ich potrzeby i zainteresowania.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, zdecydowaliśmy się na badanie w postaci ankiety. Została ona przeprowadzona w dwóch różnych formach. Jej papierową wersję rozdaliśmy uczestnikom konferencji zorganizowanej z okazji Europejskiego Dnia Języków w Warszawie. Wersję elektroniczną natomiast rozesłaliśmy newsletterem do stałych Czytelników czasopisma. Otrzymaliśmy 108 odpowiedzi. Dodatkowo przeanalizowane zostały dane statystyczne dotyczące strony kwartalnika: www.jows.pl.

Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że największą zaletą JOwS są, zdaniem badanych, ciekawe, merytoryczne artykuły. Czytelnicy szukają głównie treści, które mogą wykorzystać w pracy lub dla swojego osobistego rozwoju.

Wyniki badania traktujemy przede wszystkim jako eksplorację dziedziny niepoddawanej dotąd badaniom, źródło wielu cennych opinii oraz bank pomysłów służących ulepszeniu czasopisma i dopasowaniu go do potrzeb czytelników. Poniżej prezentujemy wyniki ankiety, dzieląc je na dwie części: kim są Czytelnicy oraz jak oceniają JOwS.

Kim są czytelnicy JOwS?

Liczba użytkowników strony internetowej, na której dostępne są numery czasopisma, w latach 2012-2014, została odwiedzona 119 544 razy. Średnio spędzili Państwo na stronie ok. 3 min. Materiały w formacie PDF – najczęściej całe numery lub pojedyncze artykuły – zostały pobrane 15 450 razy. Wykres 1. przedstawia liczbę sesji wykonanych na stronie www.jows.pl w okresie ostatnich trzech lat. Z analizy wykresu wynika, że nastąpił znaczny, stabilny wzrost liczby czytelników w ostatnich dwóch latach.

668

 

 

Większość czytelników pisma pochodzi z miast wojewódzkich, w pierwszej piątce znalazły się: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i Łódź. Interesująca jest także informacja, że ok. 10 proc. użytkowników czyta JOwS poza Polską (głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych – ok. 1 proc. czytelników w każdym z tych krajów).

Statystyczny czytelnik JOwS to kobieta w wieku 35-44 lata (34,3 proc.), mieszkająca w mieście liczącym powyżej pół miliona mieszkańców i pracująca jako nauczycielka w gimnazjum. Jej staż pracy to 3-5 lat. Tyle samo wynosi jej staż jako czytelniczki „Języków Obcych w Szkole”, co może oznaczać, że odbiorcy JOwS najczęściej po raz pierwszy sięgają po nasze pismo w momencie rozpoczęcia pracy.

Mężczyźni stanowili 10 proc. respondentów naszej ankiety. Ponad połowa badanych mieszka w mieście większym niż pół miliona mieszkańców. Tak znacząca przewaga czytelników z dużych miast może wynikać z faktu, że większość ankiet została zebrana podczas konferencji odbywającej się w Warszawie.

Zgodnie z podtytułem „Języków Obcych w Szkole” – „czasopismo dla nauczycieli”, większość czytelników JOwS pracuje w szkołach, jednak liczną grupę stanowią również pracownicy uczelni wyższych i studenci.

Większość respondentów wskazuje na więcej niż jeden powód sięgania po JOwS. Najważniejszy z nich związany jest z praktycznym wykorzystaniem przeczytanych tekstów: wśród najbardziej interesujących tematów respondenci wyróżnili artykuły poświęcone metodyce i dydaktyce oraz przykładowe scenariusze lekcji. W komentarzach podkreślali również znaczenie rozwijania warsztatu nauczyciela, podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych i zdobywania inspiracji do pracy. Ankietowani poszukują też materiałów dydaktycznych, które wykorzystują w pracy zawodowej i naukowej. Ponad 73 proc. respondentów sięgało co najmniej raz do takich materiałów publikowanych w JOwS, z czego 2/3 tej grupy robiło to wielokrotnie.

Drugą ważną motywacją sięgania po JOwS jest poszerzanie własnej wiedzy i rozwijanie zainteresowań. Ankietowani szukają w piśmie informacji dotyczących wybranych języków obcych. Lista języków interesujących czytelników jest bardzo długa – od języka angielskiego, poprzez francuski, rosyjski, niemiecki, hiszpański czy włoski, aż do języków pozaeuropejskich.

Bardzo liczna grupa badanych interesuje się tematami z pogranicza teorii i praktyki (wielokulturowość, psychologia, lingwistyka). Mniejsze zainteresowanie wzbudzają natomiast omówienia wyników badań i analiz oraz informacje dotyczące reform systemu edukacji.

Ankietowani czytelnicy regularnie czytają JOwS: ponad 3/4 z nich zapoznaje się co najmniej z dwoma numerami rocznie, zaś niespełna 8 proc. czyta JOwS raz do roku. Zdecydowana większość czytelników przechowuje wybrane artykuły lub całe numery – zarówno w formie elektronicznej, jak też w papierowej. 72 proc. ankietowanych choć raz skorzystało również z archiwum numerów z lat 2000-2011, dostępnego na stronie www.jows.pl.

Prawie wszyscy badani czytają JOwS w formie elektronicznej. Cyfrowy format pisma nie jest jednak, zdaniem czytelników, jego zaletą. Zdecydowana większość osób wypełniających ankietę preferuje tradycyjną, papierową wersję czasopisma (72 proc.), natomiast wersję elektroniczną stawia wyżej jedynie 28 proc. osób. Niezadowolenie z wersji elektronicznej może mieć różne powody: respondenci wskazywali na przyzwyczajenie do czytania na papierze oraz wygodę, ale też na możliwość dzielenia się papierowym egzemplarzem z innymi osobami, np. nauczycielami i uczniami, czy też udostępnienia go w bibliotece szkolnej.

Równocześnie jednak, elektroniczna wersja czasopisma ma, zdaniem części respondentów, znaczącą przewagę nad tradycyjnym wydaniem papierowym. Pierwszą z zalet jest możliwość dołączenia do tekstu dodatkowych interaktywnych materiałów – linków do zdjęć, tabel, wykresów czy filmów. Czytelnicy ocenili jakość tych materiałów bardzo wysoko: 94 proc. osób przyznało im ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Drugą zaletą elektronicznych JOwS nad papierowymi jest ich łatwa dostępność i bezpłatna prenumerata. Ponadto kilka osób zauważyło, że papierowe wersje czasopism zajmują miejsce i dużo ważą, a elektroniczny format jest tych wad pozbawiony.

Ocena JOwS

JOwS są uznawane za pismo aktualne, ciekawe i inspirujące, o wysokim poziomie merytorycznym i ładnej grafice. Największą wadą pisma jest natomiast brak wersji papierowej, do której są Państwo bardzo przywiązani. Niektórzy Czytelnicy wyrażali opinię, że w niektórych numerach publikowane są zbyt skomplikowane i trudne teksty poświęcone teorii niepowiązanej z praktyką.

Poziom merytoryczny artykułów został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez 95 proc. ankietowanych. Zdecydowana większość czytelników uważa również, że udaje się go utrzymać w kolejnych numerach (72 proc.), zaś blisko 12 proc. respondentów uznało, że poziom wzrasta z numeru na numer. Nierówność poziomu w poszczególnych wydaniach zaobserwowało jedynie 14 proc. badanych.

Czasopismo jest dopasowane do oczekiwań czytelników – ponad 95 proc. badanych uważa, że artykuły są na odpowiednim dla nich poziomie, niespełna 5 proc. czytelników sądzi, że są one zbyt trudne, zaś żaden z respondentów nie uznał ich za zbyt łatwe.

Działy czasopisma zostały ocenione przez czytelników wysoko. Niemal wszystkie dostały od czytelników „piątki” (w skali szkolnej 1-5). Jedynie dział zatytułowany Wieża Babel otrzymywał najczęściej ocenę 4 – jest to najniżej oceniony stały dział czasopisma. Ulubionym działem jest natomiast Temat numeru. Czytelników JOwS różni stosunek do scenariuszy lekcji zamieszczonych w czasopiśmie. Przez jednych zostały one uznane za najważniejszą zaletę czasopisma, ale dla pozostałych to najmniej interesująca część JOwS. Prawdopodobnie taka różnica zdań wynika ze zróżnicowania potrzeb odbiorców i ich sytuacji zawodowej. Niektórzy respondenci sugerowali, by publikować więcej tego typu materiałów, zaś inni – by ograniczyć ich liczbę.

Podsumowanie

Ocena czasopisma przez czytelników jest dla nas niezwykle ważna – to dla Państwa tworzone jest pismo i to Państwo decydują, czy warto je czytać. Przedstawione w omawianej ankiecie opinie okazały się bardzo pozytywne. Cieszy nas to i wskazuje, że pismo jest czytane i potrzebne. Dzięki Państwa uwagom wprowadziliśmy zmiany w układzie tematycznym pisma. Od 2015 r. artykuły w czasopiśmie będą ułożone w czterech działach: Temat numeru, Zdaniem dydaktyka, Języki w Europie, Na końcu języków.

Bez zmian pozostał jedynie ulubiony dział czytelników – Temat numeru. Będzie on zawierał artykuły związane z przyjętym dla danego numeru tematem przewodnim. Zrezygnowaliśmy natomiast z najsłabiej ocenianego działu Wieża Babel, łącząc go z podobnym tematycznie działem Języki w Europie. Wprowadziliśmy również dwa nowe działy. Zdaniem dydaktyka – pierwszy z nich – poświęcony będzie tematom szczególnie ważnym dla naszych Czytelników, to znaczy zagadnieniom metodycznym i dydaktycznym, scenariuszom lekcji. Dzięki temu artykuły o praktycznym zastosowaniu będą wyraźniej wyodrębnione i łatwiejsze do odnalezienia. W drugim z nowych działów – Na końcu języków – znajdzie się miejsce na różnorodne artykuły dotyczące zagadnień z pogranicza glottodydaktyki i innych nauk humanistycznych (np. kulturoznawstwa, socjolingwistyki). W tym dziale będziemy także publikować wywiady oraz teksty dotyczące języków rzadziej nauczanych w Polsce.

Mamy nadzieję, że „Języki Obce w Szkole” w nowej formule okażą się jeszcze lepsze, bardziej inspirujące i bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań i potrzeb. Pierwsze w historii badanie satysfakcji czytelników JOwS pokazało, że poziom oczekiwań wobec czasopisma jest wysoki. Czy uda się je spełnić, odpowiedzą Państwo zapewne w kolejnych ankietach oceniających nasze czasopismo.