Działalność Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie

Numer JOwS: 
str. 54

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie (RONiK) to miejsce spotkań, koncertów, działań teatralnych, filmowych oraz artystycznych mających na celu promocję kultury rosyjskiej w Polsce.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury wychodzi z założenia, że trudne momenty historyczne we wzajemnych stosunkach narodu polskiego i rosyjskiego są zjawiskami chwilowymi i przemijającymi. Natomiast wzajemne przenikanie się kultur, zainteresowanie duchowym i cywilizacyjnym dziedzictwem naszych narodów – to proces ciągły, odgrywający ważną rolę w tysiącletniej wspólnej historii Rosjan i Polaków.

Kultury naszych narodów są wzajemnie powiązane i nierozdzielne. Utwory mistrzów rosyjskich w dziedzinie literatury, sztuk pięknych, choreografii i kinematografii, dzieła sztuki ludowej budziły zawsze żywe zainteresowanie w Polsce, niezależne od sytuacji politycznej. Z drugiej strony, nie ma Rosjan, którzy nie znaliby polskiej kinematografii, polskiej muzyki lub poezji. Historia nauki rosyjskiej, w tym również sztuki wojennej, jest pełna polskich nazwisk wybitnych oficerów, uczonych, inżynierów, etnografów i krajoznawców.

Wśród podstawowych kierunków działalności RONiK w Warszawie należy wymienić następujące:

  • rozwój współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie humanistycznej, naukowo-technicznej, kulturalnej, informacyjnej oraz w dziedzinie edukacji;
  • opracowanie i realizacja projektów mających na celu zachowanie tożsamości narodowo-kulturalnej Rosjan mieszkających w Polsce;
  • promocja języka rosyjskiego w Polsce;
  • informowanie o możliwościach współpracy między rosyjskimi i polskimi instytucjami edukacyjnymi;
  • informowanie społeczeństwa polskiego o historii i kulturze narodów Rosji, polityce wewnętrznej i zagranicznej, potencjale naukowym i gospodarczym.

Jednym z ważniejszych zadań w pracy centrum jest przedstawianie społeczeństwu polskiemu osiągnięć kultury rosyjskiej, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym oraz rozszerzenie rosyjsko-polskich związków kulturalnych.

RONiK dla edukacji

Niesłychanie istotnym kierunkiem działalności RONiK jest promocja języka rosyjskiego. W ośrodku regularnie prowadzone są kursy językowe, w których co roku uczestniczy ponad dwustu słuchaczy. Wielką popularnością cieszą się kursy języka rosyjskiego dla dzieci, zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz tego działa dziecięce kółko muzyczne oraz bezpłatny klub „Świat bajki rosyjskiej”, gdzie przedszkolaki słuchają rosyjskich bajek ludowych i opowiadają je własnymi słowami, zapoznają się ze znanymi postaciami z bajek oraz oglądają rosyjskie kreskówki.

Uczniowie i osoby dorosłe mogą korzystać z pomocy ośrodka przy wyjazdach do Rosji na krótkoterminowe kursy języka rosyjskiego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina (PIJR) i na innych uczelniach rosyjskich, a także mogą brać udział w spotkaniach w ramach działalności klubu „Spotkania z Rosją”. RONiK zajmuje się także koordynacją egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego, organizowanych wspólnie z PIJR im. A. Puszkina i Izbą Przemysłowo-Handlową Federacji Rosyjskiej oraz pośredniczy w rekrutacji kandydatów na studia na uczelniach rosyjskich.

Nauczyciele i wykładowcy mogą starać się o wsparcie centrum w organizacji wyjazdów na kursy doskonalenia zawodowego w Rosji. Ponadto ośrodek organizuje konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli (Federalny Program Celowy „Język rosyjski” na lata 2011-2015). W październiku 2012 r. wznowił swoją działalność Klub Nauczycieli Języka Rosyjskiego, którego jednym z zadań jest pomoc metodyczna polskim rusycystom. Seminarium Współczesny język rosyjski. Nowe tendencje i zjawiska rozpoczęło cykl seminariów z języka rosyjskiego w roku akademickim 2012/2013 dla polskich wykładowców, nauczycieli i studentów-rusycystów.