Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego – wybrane zagadnienia

Numer JOwS: 
str. 50

Przygotowanie się i w konsekwencji przystąpienie do egzaminu maturalnego jest dla uczniów, a później absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, niezwykle trudnym wyzwaniem. Podobnie, jak trudnym i obarczonym wielką odpowiedzialnością wyzwaniem jest na etapie tych przygotowań praca nauczycieli przedmiotu, często później pełniących rolę egzaminatora maturalnego.

Opis części ustnej egzaminu

W myśl zapisów przedmiotowego rozporządzenia – do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, a tym samym zabronione jest korzystanie z tego typu urządzeń w czasie egzaminu. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego podczas egzaminowania w sali może przebywać tylko jeden zdający. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym. Wówczas w sali oprócz zdającego może przebywać jedna osoba przygotowująca się do egzaminu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać ze słowników oraz innych pomocy.

Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu prowadzona jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i przebiega w sposób następujący (zob. Tabela 2):

Tabela 2. Opis części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Opracowanie własne na podstawie dokumentów źródłowych (CKE, 2010: 4-5)

Przebieg egzaminu

charakterystyka poszczególnych części/etapów

Czas trwania

Czynności organizacyjne

 • zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (warunkowo świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności;
 • następnie zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminatorowi, po czym przystępuje do egzaminu;
 • w fazie wstępnej egzaminu nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się osoby egzaminowanej z treścią całego zestawu przed przystąpieniem do odpowiedzi;
 • zdający zapoznaje się z treścią poszczególnych zadań etapowo, tj. przechodząc do kolejnych zadań;
 • kolejność wykonania zadań odpowiada kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym;
 • czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na ich wykonanie;
 • po zakończeniu pracy nad zadaniem lub po rezygnacji z jego wykonania i przejściu do zadania kolejnego zdający nie może powrócić do wykonywania zadań wcześniejszych;
 • egzamin prowadzony jest zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego;
 • podczas rozmowy wstępnej oraz w zadaniach nr 2 i nr 3 egzaminujący zobligowany jest do zadawania wyłącznie pytań zamieszczonych w zestawie dla egzaminującego.

---

Rozmowa wstępna

 • w celu oswojenia ucznia/absolwenta z sytuacją egzaminacyjną nauczyciel egzaminujący zadaje mu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami;
 • wykaz możliwych do zadania pytań zamieszczony jest wyłącznie w zestawie przeznaczonym dla egzaminującego;
 • po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

ok. 2 min.

Zadanie 1:

Rozmowa

z odgrywaniem roli

 • czas przeznaczony na zapoznanie się zdającego z poleceniem do zadania wynosi ok. 30 sekund;
 • zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role;
 • role, które ma za zadanie odegrać zdający odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, z którymi realnie może być skonfrontowany w przyszłości;
 • podczas rozmowy zdający powinien odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu;
 • zdający powinien również w sposób właściwy reagować na wypowiedzi egzaminującego.

maks. 3 min.

Zadanie 2:

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

 • w pierwszej fazie zadaniem zdającego jest opisanie ilustracji przypisanej do zadania drugiego z wylosowanego zestawu;
 • opisując ilustrację zdający powinien określić widoczne na ilustracji miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności;
 • w drugiej fazie zadaniem osoby egzaminowanej jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania postawione przez egzaminującego;
 • pytania te nawiązują do tematyki ilustracji opisywanej uprzednio przez zdającego;
 • treść tych pytań egzaminujący otrzymuje w zestawie przeznaczonym wyłącznie dla niego, w związku z czym pytania nie są wcześniej znane osobie egzaminowanej;
 • udzielając odpowiedzi na postawione pytania zdający powinien używać możliwie pełnych wypowiedzi, jednocześnie ograniczając wypowiedzi zdawkowe, jednozdaniowe.

maks. 4 min.

Zadanie 3:

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 • czas przeznaczony na zapoznanie się zdającego z poleceniem do zadania oraz z materiałem stymulującym wynosi ok. 1 minuty;
 • w pierwszej fazie zadaniem zdającego jest wybór jednego elementu (np. ilustracji) z kilku zaproponowanych w materiale stymulującym, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu do zadania;
 • następnie zdający powinien uzasadnić, dlaczego ten właśnie element został przez niego wybrany i na jakiej podstawie odrzucił pozostałe elementy z dostępnego materiału;
 • w drugiej fazie zadaniem osoby egzaminowanej jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego;
 • pytania te nawiązują do tematyki materiału stymulującego;
 • treść tych pytań egzaminujący otrzymuje w zestawie przeznaczonym wyłącznie dla niego, w związku z czym pytania nie są wcześniej znane osobie egzaminowanej;
 • udzielając odpowiedzi na postawione pytania, zdający powinien używać możliwie pełnych wypowiedzi jednocześnie ograniczając wypowiedzi zdawkowe, jednozdaniowe.

maks. 5 min.