Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2015 r. – poziom dwujęzyczny

Numer JOwS: 
str. 69

System egzaminów zewnętrznych w Polsce podlega ciągłym zmianom. Wejście w życie nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2009/2010 nie tylko wpłynęło na proces dydaktyczny w szkole, ale również dało początek nowemu systemowi egzaminów zewnętrznych. Rok 2015 jest ostatnim etapem jej wdrażania. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego część pisemną zmieniono w 2012 r., zaś w roku 2015 zmianie ulegnie część ustna.

Egzamin pisemny

Struktura części pisemnej nie odbiega od dotychczasowej formy egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Część pisemna egzaminu trwa 180 minut. Egzamin z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym może być zdawany jedynie jako przedmiot dodatkowy[3]. Tematykę zadań charakteryzuje podstawa programowa IV.2: wymagania ogólne I-V i szczegółowe 1-3, 5, 7, 8, 12, 13.

Arkusz egzaminacyjny składa się z 4 części:

  • rozumienie ze słuchu;
  • rozumienie tekstów pisanych;
  • znajomość środków językowych;
  • wypowiedź pisemna.

484

 

Rozumienie ze słuchu – poziom dwujęzyczny

Teksty stanowiące podstawę do weryfikacji umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu są dwukrotnie odtwarzane w salach egzaminacyjnych.

W tabeli poniżej została zaprezentowana charakterystyka egzaminu sprawdzającego rozumienie ze słuchu:

485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta część egzaminu nie ulega zasadniczym zmianom w porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Rozumienie tekstów pisanych

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę egzaminu sprawdzającego rozumienie tekstów pisanych.

487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksty wybierane do tej części egzaminu cechuje dość wysoki poziom trudności językowej. Mogą być to teksty literackie, artykuły prasowe, teksty popularnonaukowe, ale również teksty specjalistyczne o bogatym zasobie środków językowych, takie jak wyrażenia idiomatyczne czy bogata frazeologia. Tematyka tekstów jest szeroka, często uwzględniająca wiedzę z zakresu integracji europejskiej, problemów cywilizacyjnych, wielokulturowości czy znajomości krajów obszaru nauczanego języka: elementów literatury, historii, historii sztuki, geografii, ekonomii czy polityki.

Znajomość środków językowych

W tabeli poniżej pokazano charakterystykę egzaminu sprawdzającego znajomość środków językowych.

488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zadań sprawdzających znajomość środków leksykalno-gramatycznych, które oparte są albo na pojedynczych, wyizolowanych zdaniach albo na krótkich tekstach, na szczególną uwagę zasługują tzw. sety leksykalne. Wymagają one bowiem wstawienia w brakujące pole jednego wyrazu, który nada poprawne znaczenie wypowiedzi w trzech różnych kontekstach. Nie jest to zadanie proste. Wymaga od zdającego nie tylko dobrej znajomości terminów wieloznacznych i wysokiego poziomu poprawności gramatycznej i ortograficznej, ale również wiedzy z zakresu frazeologii, wyrażeń idiomatycznych bądź przysłów.

Tworzenie wypowiedzi pisemnych

Część sprawdzająca umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych na maturze z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym nie ulega zmianie. Zdający ma za zadanie napisać tekst argumentacyjny z elementami opisu, relacjonowania, recenzji bądź pogłębionej argumentacji, w jednej z trzech form: rozprawka, artykuł lub list formalny. Na egzaminie zdający wybiera jeden spośród dwóch tematów (napisanych w języku ojczystym), i przestrzegając limitu słów (300-350), tworzy bogaty i spójny pod względem treści tekst, uwzględniając trzy elementy, jakie musi w nim rozwinąć.