Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2015 r. – poziom dwujęzyczny

Numer JOwS: 
str. 69

System egzaminów zewnętrznych w Polsce podlega ciągłym zmianom. Wejście w życie nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2009/2010 nie tylko wpłynęło na proces dydaktyczny w szkole, ale również dało początek nowemu systemowi egzaminów zewnętrznych. Rok 2015 jest ostatnim etapem jej wdrażania. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego część pisemną zmieniono w 2012 r., zaś w roku 2015 zmianie ulegnie część ustna.

Przykładowy temat wypowiedzi pisemnej na maturze dwujęzycznej:

Coraz częściej organizuje się akcje mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Napisz artykuł do czasopisma internetowego, w którym zrelacjonujesz przebieg takiej akcji oraz przedstawisz własną opinię na temat skuteczności takich akcji w aspekcie indywidualnym i społecznym (CKE 2013:133).

W tabeli poniżej została zaprezentowana charakterystyka egzaminu sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace pisemne na poziomie dwujęzycznym powinny cechować się: obszernym zasobem złożonych środków językowych, bogatą frazeologią i wielością wyrażeń idiomatycznych oraz poprawnością gramatyczną i ortograficzną wypowiedzi. Tworzone na tym poziomie teksty są dłuższe od form pisemnych wymaganych na poziomie rozszerzonym, gdzie limit słów nie przekracza 250. Dobrze napisana rozprawka omawia zagadnienie w sposób zrozumiały i spójny i zawiera jasno sformułowaną tezę. W artykule publicystycznym zdający powinien pamiętać o jasnym wyrażeniu swojego stanowiska wobec problemu czy zjawiska, o tytule przyciągającym uwagę i o wstępie zachęcającym czytelnika do przeczytania tekstu. Wskazane jest umieszczenie w tekście pytań skłaniających czytelnika do dalszych rozważań. Z kolei list formalny zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany, jest spójny i zrozumiały i zawiera formy typowe dla listu: zwrot rozpoczynający i kończący oraz akapity.[4]

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej

Ponieważ część ustna egzaminu maturalnego z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym ulega radykalnym zmianom, poniżej przedstawiono szczegółowy opis oceniania tej części egzaminu.

Dotychczas za odpowiedź ustną na egzaminie maturalnym z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym można było uzyskać maksymalnie 20 punktów (prezentacja tekstu 0-8 punktów, rozmowa na podstawie tekstu 0-6 punktów i umiejętności językowe 0-6 punktów).

Od roku szkolnego 2014/2015 każda wypowiedź ucznia będzie oceniana pod względem:

  1. Zgodności wypowiedzi z poleceniami (maksymalnie 14 punktów).
  2. Umiejętności językowych (maksymalnie 16 punktów).

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie należy zapominać, że zdający może przerwać egzamin w każdym momencie. Jeżeli przystąpił do realizacji tylko jednego zadania, w zakresie umiejętności językowych otrzymuje maksymalnie 8 punktów (po 2 z każdego przedziału). Dokładne tabele sumaryczne przyznawania punktów za poszczególne części egzaminu znajdują się w Informatorach o egzaminie maturalnym od roku 2014/2015 dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

491

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

Wprowadzenie podstawy programowej jednoznacznie określić można jako długofalowe działanie innowacyjne w polskiej oświacie. Nowa Podstawa programowa mocno podkreśla, iż nadrzędnym celem w kształceniu językowym jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wdrożenie zmian w egzaminie maturalnym z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zostało zaplanowane na lata 2012 i 2015. Reforma szkolnictwa mająca oczywiście swoje umocowanie w odpowiednich ministerialnych rozporządzeniach jasno wskazuje na dynamikę polityki oświatowej.

Zatem słusznie zauważa dr Marcin Smolik, że egzamin jest niczym produkt, który charakteryzuje tzw. zakładana żywotność (Smolik 2012:33). Stwierdzenie, iż rok 2015 będzie ostatnim etapem zmian, jest błędem. Z pewnością będą kolejne innowacje, mające na celu przede wszystkim zmiany w ramach konsekwentnego dążenia systemu oświaty do poprawy jakości kształcenia uczniów w polskiej szkole. Nie należy także zapominać o planach wprowadzenia na świadectwa maturalne w 2015 r. dodatkowej formy przedstawienia wyniku uzyskanego przez ucznia w postaci jego pozycji na skali centylowej. Rekrutacja na uczelnie wyższe stanie się tym samym prostsza i bardziej obiektywna.

Bibliografia

  • CKE (2013) Informator o egzaminie maturalnym z języka francuskiego od roku szkolnego 2014/2015.
  • CKE (2010a) Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012.
  • CKE (2010b) Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych od roku szkolnego 2011/2012.
  • Komorowska, H. (2002) Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – ocena – testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
  • MEN (2009) Założenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej. [online] [dostęp 10.05.2014].
  • MEN (2008) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. [online] [dostęp 12.05.2014].
  • Rada Europy (2003) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: CODN.
  • Smolik, M. (2012) Języki obce na egzaminach zewnętrznych: innowacje w latach 2012-2015. W: „Języki Obce w Szkole”, nr 1, 22-33 [online] [dostęp 05.05.2014].


[1] Po wprowadzeniu w roku szkolnym 2009/2010 Nowej podstawy programowej, w szkole podstawowej uczniowie objęci są kształceniem jednego języka obcego, na kolejnych etapach uczniowie uczą się dwóch języków obcych na odpowiadającym ich umiejętnościom poziomach.

[2] Ogólne zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 są określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (DzU z 2013 r., poz. 520), oraz – w skróconej formie – w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, dostępnego na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

[3] Przedmiotem obowiązkowym jest język nowożytny zdawany na poziomie podstawowym.

[4] W kryterium zgodność z poleceniem niezmiennie brane są pod uwagę elementy treści i formy. Szczegółowe kryteria dostępne są w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

[5] Element, do którego uczeń jedynie nawiązał: komunikatywna wypowiedź, w której zdający odniósł się do zagadnienia wskazanego w poleceniu; element rozwinięty: w wypowiedzi zdający nawiązał do zagadnienia wskazanego w poleceniu i wnikliwie omówił co najmniej jeden jego aspekt.