Elektroniczne portfolio językowe EPOS i jego misja

Numer JOwS: 
str. 9

Dwa lata temu świętowaliśmy 20. rocznicę opracowania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). Powstało ono w trakcie sympozjum Rady Europy w Rüschlikon, w Szwajcarii w 1991 r.

EPOS 2, rozszerzone e-portfolio

Pierwsze rozszerzenie EPOS miało miejsce w 2011 r. i polegało na zintegrowaniu z nim portfolio Mahara. Oprogramowanie otwarte Mahara zapewniło portfolio EPOS dostęp do narzędzi web 2.0. Kolejne rozszerzenia obejmują narzędzia opracowane przez specjalistów, które przyczyniają się do zwiększania motywacji uczących się i nauczycieli do korzystania z e-EPJ oraz są pomocne w zrozumieniu jego zasad i funkcji. EPOS 2, wspiera cały łańcuch uczenia się, od niezależnej autoewaluacji posiadanych kompetencji poprzez określenie własnych celów uczenia się do zmniejszenia deficytów kompetencyjnych i dokumentowania efektów nauki.

Dzięki temu EPOS pozwala uczącym się rozwijać własne strategie i metody uczenia się. Za pośrednictwem EPOS uczniowie uczą się znajdywania odpowiedzi na poniższe pytania: Co potrafię już zrobić w językach, które mniej więcej znam?, Co chcę osiągnąć?, Jakich dokumentów mogę potrzebować, ubiegając się o przyjęcie do szkoły, na uniwersytet, do pracy (np.: świadectwa które dokumentują moją biegłość językową w zakresie mówienia/pisania)?, W jaki sposób mogę udokumentować moją biografię uczenia się do celów autorefleksji oraz by zamieścić informacje w CV?, W jaki sposób mogę zmotywować się do nauki (dziennik nauki, możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami za pośrednictwem grupy wsparcia osób uczących się, uczenia się w grupie, oceny koleżeńskiej, konsultacji itp.)?, Jakie strategie mogą okazać się pomocne?, W jaki sposób mogę zdobyć i ocenić wiedzę międzykulturową?

Zadania ECML: szkolenia i konsultacje

EPOS 2 był stosowany przez Uniwersytet w Bremie w ramach specjalnego programu nauki języków prowadzonego przez Centrum Językowe.

Obecnie jest on stosowany w systemie kształcenia mieszanego. Od początku jego wdrażania nasi koledzy z centrów językowych w Niemczech i Szwajcarii byli zaangażowani w dyskusje na temat koncepcji EPOS i byli zaznajamiani z pomysłami dotyczącymi nowego typu działalności prowadzonej przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML, patrz poniżej). W 2012 r. uniwersytety w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech rozpoczęły planowanie działań zmierzających do ustanowienia formalnej sieci EPOS. W tym samym czasie szkoły z Bremy i kilku innych krajów związkowych Niemiec zwróciły się do nas z prośbą o wdrożenie EPOS 2.

Coraz częściej prowadzimy szkolenia i konsultacje w imieniu ECML w ramach projektu Wspieranie lokalnych sieci Europejskich e-Portfoliów Językowych. Oznacza to, że udzielamy pomocy mającej na celu: promowanie skutecznego korzystania z EPJ, inicjowanie i wspieranie działania sieci użytkowników EPJ, tworzenie e-platform wspierających lokalne sieci użytkowników EPJ, szkolenie użytkowników EPJ w zakresie skutecznego korzystania z e-platform w ramach formalnego i nieformalnego uczenia się języków, stymulowanie regularnej wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Nie oferujemy gotowych odpowiedzi. Świadczymy usługi szkoleniowe i konsultingowe dla lokalnych sieci na etapie ich tworzenia oraz pomagamy znaleźć partnerów. W skład zespołu ECML wchodzą: María Luisa Pérez Cavana (Open University, Milton Keynes), Michael Langner (Uniwersytet we Fryburgu/Uniwersytet w Luksemburgu), Jürgen Friedrich (Uniwersytet w Bremie), Bärbel Kühn (Uniwersytet w Bremie).

Uważamy, że e-EPJ powinno odgrywać kluczową rolę w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi sieciami w celu znalezienia odpowiedzi na nowe wyzwania edukacyjne.

Bibliografia

Barrett, H. C. (2000) Electronic Portfolios = Multimedia Development + Portfolio Development. The Electronic Portfolio Development Process.

Council of Europe (2010) European Language Portfolio [online] [dostęp 13.07.2013].

Council of Europe (2000) Principles and Guidelines. Strasbourg 33 rev 1. Revised in June 2004. [online] [dostęp 13.07.2013].

Grzymała-Kazłowska, A. (2013) From Identity and Integration to Social Anchoring. Centre of Migration Research. Working Paper nr 64 (122) Warszawa [online] [dostęp 14.07.2013].

Kühn, B. (2011) Eine Pädagogik zur Begleitung von Selbstlernprozessen.Paradoxon oder Herausforderung? W: D. Elsner i A.Wildemann (red.)Sprachen lernen – Sprachen lehren. Perspektiven für die Lehrerausbildung in Europa. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Little, D. (2000) Autonomy and Autonomous Learners. W: Byram, M. (red.) Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London: Routledge.

Little, D., Goullier, F. i Hughes, G. (2011) The European Language Portfolio: the Story So Far (1991-2011). Executive Summary [online] [dostęp 13.07.2013].

Rada Europy (2010) Graz Declaration on Language Education [online] [dostęp 13.07.2013].

Schärer, R. (2012) Between Vision and Reality. Reflections on Twenty Years of a Common European Project. W: B. Kühn, M. Luisa Pérez Cavana (red.) Perspectives from the European Language Portfolio. Learner Autonomy and Self-assessment. London and New York: Routledge.

User Generated Education, the Other 21th Century Skills. [online] [dostęp 14.07.2013].