Europass – europejskie standardy na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 107

Inicjatywa Komisji Europejskiej – Europass –  obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę powstania. Dokumenty wchodzące w jej skład zostały pozytywnie ocenione przez  nauczycieli, pracodawców, studentów oraz uczniów jako dobre narzędzie przygotowujące młodzież do tworzenia ważnych dokumentów usprawniających ubieganie się o staże i ciekawą pracę w kraju i za granicą. Mimo że Europass jest coraz lepiej znany w Polsce, postaramy się wyjaśnić, dlaczego warto zapoznać z tym wystandaryzowanym, europejskim dossier naszych uczniów i studentów w ramach zajęć prowadzonych w ramach lekcji i zajęć różnych języków obcych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Inicjatywa Komisji Europejskiej – Europass, zainaugurowana w lutym 2005 r., na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. (Parlament Europejski 2005), jest adresowana do wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: uczniów, studentów, osób pracujących i pracodawców. Ze względu na różnorodność programów nauczania, dyplomów i świadectw, w których wydawaniu państwa członkowskie mają całkowitą dowolność, a także z powodu coraz większej mobilności Europejczyków, zrodziła się potrzeba opracowania i wdrożenia narzędzi mających pomóc przedstawić, w przejrzysty i przystępny sposób, kwalifikacje, kompetencje i umiejętności wszystkich obywateli w różnych językach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem takich dokumentów była potrzeba większej przejrzystości w zakresie dokumentowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej Europejczyków. Te zadania spełnia portfolio Europass.

Portal poświęcony tej europejskiej inicjatywie dostępny jest w ujednoliconej formie w 27 unijnych językach. Na stronie http://europass.cedefop.europa.eu znajdziemy adresy Krajowych Centrów Europass koordynujących wydawanie dokumentów, odpowiedzialnych za działania promocyjno-informacyjne oraz pełniących rolę partnera krajowego tej europejskiej sieci.

Europass na trwałe wpisał się w ścieżkę zawodową Europejczyków. Do października 2014 r. zaobserwowano 98,9 mln odwiedzin strony internetowej Europassu. Utworzono online 44,9 mln Europass-CV oraz ponad 630 tys. Paszportów Językowych. Wzrasta również liczba instytucji szkolnictwa wyższego wydających Suplementy do Dyplomu (dane CEDEFOP). Warto więc już teraz pomagać polskim uczniom i studentom wypełniać dokumenty Europassu, by posiedli oni umiejętność ich skutecznego wykorzystywania i świadomego kierowania swoją karierą zawodową, a tym samym zwiększyli swoje szanse na europejskim rynku pracy.

Portfolio Europass

Portfolio Europass składa się z pięciu dokumentów, które można podzielić na dwie grupy: te, które przygotowujemy samodzielnie: Europass-CV i Europass-Paszport Językowy, oraz dokumenty wydawane przez uprawnione do tego instytucje: Europass-Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz Europass-Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego.

Europass-CV, czyli życiorys, służy do prezentacji, w ujednoliconej na skalę europejską formie, własnych kwalifikacji i kompetencji. W poszczególnych częściach tabeli formularza/wzoru życiorysu wpisujemy dane osobowe, opisujemy doświadczenia zawodowe, wykształcenie i odbyte szkolenia, umiejętności oraz informację dotyczącą stanowiska, o jakie się ubiegamy. W informacjach dodatkowych można przedstawić argumentację mogącą mieć wpływ na wybór naszej kandydatury przez pracodawcę.

Europass-Paszport Językowy – drugi dokument, który wypełniamy samodzielnie, pozwala przedstawić kompetencje językowe dotyczące wszystkich języków, którymi się posługujemy. Powinniśmy wpisać wszystkie języki obce, jakimi władamy, zaznaczając poziom ich znajomości według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Do wypełnionego i wydrukowanego Paszportu Językowego warto dołączyć tabelę samooceny, gdyż nie wszyscy pracodawcy znają europejskie poziomy biegłości językowej. Kolejność języków obcych przedstawiona w Paszporcie Językowym jest w zasadzie dowolna, ale ubiegając się o pracę, warto wymienić jako pierwszy ten język, którego znajomość jest konieczna w zdobyciu konkretnego stanowiska, lub który jest językiem kraju, gdzie staramy się o pracę.

Trzeba pamiętać, że serwery Europassu nie przechowują żadnych danych, dlatego jakichkolwiek zmian w CV lub w Paszporcie Językowym można dokonać tylko w wersjach przechowywanych na dysku komputera lub w tych, które zostały przesłane pocztą elektroniczną. Ten sposób tworzenia dokumentów uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do prywatnych danych.

Pozostałe elementy stanowią integralną całość Portfolio Europass. Dzięki takim dokumentom, jak: Europass-Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz Suplementy dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego, Europejczycy zwiększają swoje szanse na rynku pracy oraz przedstawiają własne doświadczenia zawodowe w sposób czytelny dla pracodawców rodzimych i zagranicznych. Dużym atutem tych dokumentów jest fakt, że wymienione wyżej dokumenty wydawane są nieodpłatnie przez uprawnione do tego instytucje, działające na polu nauczania i kształcenia zawodowego.

Europass-Mobilność pozwala przedstawić zakres czynności i obowiązków wykonywanych podczas szkolenia, praktyki zawodowej, stażu za granicą lub okresu nauki na wyższej uczelni oraz poziom umiejętności i kwalifikacji zdobytych przez studenta podczas tego wyjazdu. Jedynym warunkiem jest konieczność zorganizowania mobilności w ramach wyjazdu przygotowanego przez konkretną instytucję, szkołę, uczelnię lub fundacje, urzędy miast, firmy, np. wymienioną w materiałach informacyjnych lub przewodnikach programu Erasmus+[1]. W przypadku Suplementu do Dyplomu Szkoły Wyższej nie zastępuje on dyplomu ukończenia studiów, ale pozwala na porównanie zdobytej wiedzy, poziomu umiejętności i kompetencji oraz osiągnięć i zdobytych uprawnień zawodowych. Dokument ten wystawiany jest od 1 stycznia 2005 r. przez uczelnie wyższe wraz z dyplomem ukończenia studiów. Ze wzorem Suplementu do Dyplomu można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Europass-Dokumenty dla Absolwentów Kształcenia Zawodowego dotyczą szkolnictwa zawodowego i wydawane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby Rzemieślnicze. Suplementy do Dyplomu Potwierdzajacego Kwalifikacje Zawodowe otrzymują absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, natomiast Suplementy do Świadectwa Czeladniczego i Dyplomu Mistrzowskiego osobom, które zdały egzaminy czeladnicze lub mistrzowskie i uzyskały odpowiednie świadectwa lub dyplomy.

W ramach nowej polityki programów edukacyjnych UE Europass zostanie silniej powiązany z narzędziami ułatwiającymi rozumienie, porównywanie i potwierdzanie kwalifikacji w różnych krajach Unii Europejskiej. Do tej grupy należą: Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK), Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkolnictwie Zawodowym (ECVET) oraz Europejska Taksonomia Umiejętności, Kompetencji i Zawodów (ESCO).