European Language Label – podziel się pasją do języka!

Numer JOwS: 
str. 106

Rozstrzygnięto organizowany już po raz 12. konkurs European Language Label. Krajowe jury konkursu wyłoniło aż 25 projektów zasługujących na Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Wybór w tym roku nie należał do najłatwiejszych – na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konkursu ELL w Polsce, wpłynęło prawie 90 formularzy zgłoszeniowych w trzech kategoriach: projektów instytucjonalnych, nauczycielskich oraz indywidualnych dla osób uczących się języków obcych. Ostatecznie krajowe jury podjęło decyzję o nagrodzeniu 25 projektów, w tym: 9 projektów instytucjonalnych, 13 projektów nauczycielskich oraz 2 projektów w kategorii indywidualnej. Przyznano również specjalną nagrodę za całokształt pracy nauczycielskiej w dziedzinie nauczania języków obcych. Eksperci przyznali zgodnie, że poziom nadesłanych prac był w tym roku bardzo wysoki, a przez to wybranie laureatów było wyjątkowo trudne.

Konkurs European Language Label ma na celu wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw językowych i promowanie ich zarówno na forum krajowym, jak i ogólnoeuropejskim. Stąd też jednym z ważnych kryteriów oceny projektu jest jego wartość jako źródła inspiracji dla innych. Oznacza to jednocześnie, że laureatem tego konkursu może zostać osoba z pasją, która inspiruje swoje otoczenie do rozwijania nie tylko zdolności językowych, ale również kreatywności, czy też wrażliwości i otwartości na inne kultury.

Przy ocenie merytorycznej projektów brano pod uwagę priorytety tematyczne, wyznaczone przez Komisję Europejską na lata 2012/2013, czyli: naukę języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii oraz naukę języków obcych w klasach wielojęzycznych. Dodatkowo, jury polskiej edycji konkursu postanowiło wyznaczyć na ten sam okres następujące priorytety krajowe: Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe oraz nieformalną i pozaformalną naukę języków obcych.

Największym zainteresowaniem uczestników konkursu cieszył się priorytet dotyczący nauki języka z wykorzystaniem nowych technologii – aż 23 spośród nagrodzonych projektów spełniały tenże priorytet; połowa inicjatyw dotyczyła realizacji obu priorytetów krajowych.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauce języków obcych jest w Polsce coraz bardziej popularne. Z edycji na edycję konkursu zauważamy, że nauczyciele i uczniowie coraz śmielej podchodzą do nowinek technicznych: dokumentują postępy projektu, wykorzystując nowe technologie, używają coraz bardziej zaawansowanych programów do obróbki technicznej materiałów oraz publikują je w Internecie. Dzielenie się osiągnięciami projektu z innymi jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Interesującym przykładem podjęcia tego typu działań jest projekt Sign me English, w ramach, którego niesłyszący uczniowie nagrali filmiki ze słownictwem oraz gramatyką języka angielskiego w języku migowym, a także przygotowali słownik brytyjskiego oraz amerykańskiego języka migowego, a następnie umieścili go na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Drugim w kolejności obszarem tematycznym przewijającym się wśród nagrodzonych inicjatyw jest zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Królową wszystkich nauk była zdecydowanie w tym roku matematyka, czy to nauczana dwujęzycznie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, czy też będąca głównym motywem wszystkich wydarzeń planowanych w danym roku szkolnym w partnerstwie z innymi europejskimi placówkami dydaktycznymi. Projekt pod tytułem Living Maths – Matematyka w europejskich szkołach udowadniał uczniom, że matematyka jest wszędzie i zachęcał do dzielenia się w języku angielskim zadaniami i spostrzeżeniami z rówieśnikami z innych państw.

Należy wspomnieć, że i w obecnej edycji konkursu projekty dotyczące języka angielskiego były najliczniej reprezentowane, tylko dwa spośród nagrodzonych go nie uwzględniały. Siedem projektów było przeprowadzonych w pełni lub częściowo w języku niemieckim, cztery we francuskim, trzy w rosyjskim, a dwa w hiszpańskim. Koordynatorzy niektórych inicjatyw pokusili się również o częściowe włączenie rzadziej nauczanych języków obcych: chińskiego, łaciny, irlandzkiego, japońskiego, katalońskiego, norweskiego, lapońskiego, ormiańskiego, suahili, jidysz, włoskiego, szwedzkiego, czeskiego, słowackiego, a także  języka regionalnego kaszubskiego oraz  etnolektu śląskiego.

Coraz łatwiejsze nawiązywanie przez szkoły kontaktów z innymi szkołami europejskimi oraz rozwój wymian uczniów i nauczycieli wpłynęły na podniesienie w stosunku do lat poprzednich liczby projektów wielojęzycznych – aż dziesięć nagrodzonych w obecnej edycji inicjatyw dotyczyło nauczania wielu języków obcych. Nie jest to jedyny powód aż takiego zróżnicowania językowego wśród nagrodzonych działań, np. w projekcie myCuentos.com uczniowie klasy hiszpańskojęzycznej napisali własne bajki i z pomocą rówieśników z innych klas oraz przyjaciół spoza szkoły przetłumaczyli je aż na sześć języków, chcąc podzielić się nimi z jak największą liczbą czytelników za pomocą trójjęzycznej strony internetowej.

Zaprezentowane wyżej działania to jedynie skromny ułamek prowadzonych przez koordynatorów i uczestników projektów. Zapraszamy zatem serdecznie do zapoznania się z pełnymi opisami nagrodzonych certyfikatem ELL projektów z lat 2012/2013 w nowej publikacji European Language Label, dostępnej w formacie PDF na stronie www.ell.org.pl oraz www.jows.pl. Wydanie publikacji towarzyszyło szczególnemu wydarzeniu – ceremonii wręczenia certyfikatów European Language Label 2013, która odbyła się 23 września w Warszawie. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za ogromny wkład pracy w rozwój i promowanie nauki języków obcych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie on równie wielki. Zapraszamy zarówno laureatów, jak i wszystkich nauczycieli z pasją do udziału z nowymi pomysłami w kolejnej edycji konkursu w roku 2014.

Zgodnie z formułą programu co dwa lata zmieniają się priorytety tematyczne. W związku z powyższym, projekty zgłaszane do konkursu w roku 2014 powinny spełniać przynajmniej jeden z priorytetów tematycznych wyznaczonych przez Komisję Europejską na lata 2014-2015. Są to:

1. Języki na rzecz spójności społecznej;

2. Języki i sport.

Jury polskiej edycji konkursu European Language Label ustaliło także krajowe priorytety tematyczne na lata 2014/2015:

3. Integracja i reintegracja językowa:

  • osób powracających z zagranicy;
  • imigrantów uczących się języka polskiego i języków obcych.

4. Promowanie języka polskiego jako obcego.

Rozwinięcie treści priorytetów tematycznych, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe konkursu ELL 2014 będą dostępne pod koniec roku na stronie www.ell.org.pl. Na stronie tej można uzyskać także szczegółowe informacje o konkursie, przeczytać opisy projektów z lat poprzednich oraz obejrzeć galerię zdjęć z ceremonii wręczenia certyfikatów European Language Label. Serdecznie zapraszamy do udziału.