Europejski glosariusz edukacyjny - nauczyciele

Wydane przez: 
Eurydice

Publikacja prezentuje szczegółową terminologię używaną na określenie kadry nauczycielskiej w poszczególnych krajach Europy. Są to terminy przyjęte oficjalnie, powszechnie stosowane oraz specyficzne dla danego systemu edukacji. Czytelnicy mogą w dowolny sposób wybierać interesujące ich definicje, poszerzając w ten sposób swą wiedzę o pozycji nauczyciela mierzonej jego wykształceniem, rodzajem zatrudnienia, statusem, metodami oceny i możliwościami awansu.

405

Pobierz dokument w formacie PDF

Materiał informacyjny do tego tomu został wstępnie zgromadzony w oparciu o dossier krajowych systemów, które są opracowywane i aktualizowane corocznie przez Krajowe Biura Eurydice dla potrzeb EURYBASE, bazy danych o systemach edukacyjnych, jak również na podstawie innych publikacji Sieci.