Komunikacja językowa i międzykulturowa uczniów w projektach eTwinning

Numer JOwS: 
str. 37

Możliwość komunikacji tekstowej, głosowej i wizualnej za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) tworzy środowisko uczenia się, które zapewnia warunki do rozwijania kompetencji językowej i interkulturowej, porównywalne z warunkami naturalnymi, tj. w bezpośrednim kontakcie. Uczniowie i nauczyciele pracujący nad wspólnym projektem eTwinning rozwijają kompetencje: językową, techniczną, przedmiotową i międzykulturową. Czas trwania projektu – od tygodnia do roku – pozwala na pogłębienie wiedzy, nabranie sprawności i kształtowanie postaw niezbędnych do porozumiewania się z innymi, a także na refleksję nad własnym uczeniem się i myśleniem. W tym tekście uwaga będzie skupiona na kompetencji językowej i międzykulturowej, gdyż język i kultura są nierozdzielne. Ponadto omówiona zostanie rola współpracy za pośrednictwem TIK w kształceniu obu powyższych kompetencji w powiązaniu z możliwościami kształcenia wyższych sprawności myślenia w różnojęzycznym i różnokulturowym środowisku uczenia się w projektach eTwinning.

Przykłady zadań z wybranych projektów eTwinning

Zadania językowe na początkowym etapie współpracy we wszystkich projektach eTwinning są podobne. Projekt zaczyna się zwykle od przedstawiania się jego uczestników, wymiany informacji werbalnej i wizualnej dotyczącej szkoły, miejsca zamieszkania, czasami rodziny. Powstają prezentacje PowerPoint lub coraz częściej filmy, w których grafika i słowa uzupełniają się wzajemnie. Partnerzy wymieniają się życzeniami świątecznymi z okazji Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Walentynek i Wielkanocy oraz przedstawiają zwyczaje związane z obchodami tych świąt. Podczas tej wymiany kształtowane są kompetencje językowe i międzykulturowe. 

Na dalszym etapie projektu zależnie od tematu i wieku uczestników zadania różnicują się. Zadania językowe dotyczą treści przedmiotowych, np. matematyki, fizyki lub ekologii. Podane poniżej przykłady pochodzą z projektów nagrodzonych w konkursach międzynarodowych i krajowych w 2012 r.

W projekcie ICT You & Me w dziale Zdrowy styl życia uczniowie przygotowywali i dzielili się wzajemnie analizą własnego jadłospisu, uczyli się słownictwa i zastanawiali się nad znaczeniem zdrowej żywności. W ramach inicjatywy Wspólny hołd dla Marii Curie Skłodowskiej powstał ilustrowany trójjęzyczny słownik kolorów; wspólne międzykulturowe lekcje matematyki były efektem działania Mathematics senses create fun/Matematyka zmysłami i zabawa gotowa. W projekcie Unsere Umwelt, unsere Zukunftt, unsere Wahl – Ökologie ist in! uczniowie przygotowywali wywiady w formie pisemnej i ustnej na wybrane tematy ekologiczne; współpraca międzynarodowa w ramach Digisciene pozwoliła na tworzenie i wymienianie się kwizami z zakresu fizyki. W projekcie Grand Kids' Grandparents, eksplorując międzypokoleniowe relacje rodzinne między dziadkami, babciami a wnukami, uczniowie pisali dla swoich przodków wiersze i opowiadania.

Podsumowanie i wnioski

Przedstawiona analiza i przykłady wskazują, że współpraca w językach obcych w środowisku stworzonym dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych i wdrożeniu idei projektów kreuje warunki do kształcenia kompetencji językowych i międzykulturowych, aktywując jednocześnie procesy myślenia wyższego rzędu. Ponadto praca w międzynarodowych partnerstwach ma wpływ na rozwój sprawności technicznych i przedmiotowych oraz prawie wszystkich kompetencji kluczowych, które nie powinny być pomijane w całościowym spojrzeniu na edukacyjne znaczenie projektów eTwinning. Działania w projektach przygotowują uczniów do dobrego funkcjonowania w świecie poprzez zapewnienie im bezpośredniego i bezpiecznego doświadczenia porozumiewania się w wielojęzycznym społecznościach w sytuacjach bardzo zbliżonych do naturalnej komunikacji.

191

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF