Krajowe Centrum Europass poleca

Numer JOwS: 
str. 94

W ramach działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, realizowane są zadania Krajowego Centrum Europass, których głównym celem jest promocja dokumentów Europass oraz koordynacja działań związanych z ich wdrażaniem.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy prezentację własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Obejmuje zestaw pięciu dokumentów występujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA/EOG oraz krajów kandydujących do UE. Każdy z tych dokumentów funkcjonuje samodzielnie, ale kompletując je, można stworzyć pełne portfolio dowodów potwierdzających przebieg naszej kariery zawodowej. W skład Europass wchodzą: Europass – CV – standardowy formularz życiorysu stosowany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europass – Paszport Językowy – dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE, Europass – Mobilność – zawierający informacje na temat zakresu wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych, Europass – Suplement do Dyplomu – opisujący zdobytą wiedzę i kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów oraz Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – określający zakres kompetencji absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych.

Portfolio Europass cieszy się już popularnością wśród obywateli naszego kraju. W 2011 roku Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce państw UE w zakresie korzystania z aplikacji on-line do wypełniania dokumentów Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy. Dokumenty Europass są także doceniane przez pracodawców. Dzięki portfolio Europass każdy z nich może bez trudu porównać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów, szczegółowo zapoznać się z ich możliwościami porozumiewania się w językach obcych, a także zrozumieć dokładnie poziom i rodzaj posiadanego przez nich wykształcenia oraz zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Wspieraniu nauki języków obcych i dokumentowaniu jej efektów ma służyć uruchomione w tym roku specjalnie dla nauczycieli języków obcych forum internetowe dotyczące wymiany doświadczeń na temat możliwości, sposobów i korzyści, jakie płyną ze stosowania Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ), w tym także dokumentu Europass – Paszport Językowy. Forum ma także na celu propagowanie idei autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych. Europejskie Portfolio Językowe, rekomendowane przez dydaktyków, jest narzędziem nowatorskim i dlatego konieczne jest wspieranie nauczycieli, którzy zdecydowali się z niego korzystać. Popularyzacja Europejskiego Portfolio Językowego, która była do tej pory realizowana poprzez publikacje w czasopismach dla nauczycieli oraz organizowanie warsztatów, zyska nowy wymiar. Poprzez forum możliwa będzie otwarta i nieograniczona wymiana opinii nauczycieli korzystających z tych europejskich narzędzi. W miejscu tym będzie można podyskutować m.in. na temat sposobów rozwijania strategii w zakresie różnych kompetencji językowych, rozwijania kompetencji interkulturowych na różnych etapach edukacji językowej czy współpracy z rodzicami przy realizacji założeń EPJ. Będzie tu można również znaleźć informacje o tym, jak przygotować się do oceniania przy wykorzystaniu EPJ oraz jak pracować z uczniem, który prowadzi EPJ. Na forum znajdą się informacje o szkołach w Polsce wdrażających EPJ, propozycje scenariuszy zajęć oraz dostępne materiały do pobrania (m.in. elektroniczne wersje EPJ wraz z przewodnikami, prezentacje na temat EPJ i wybrane artykuły z „Języków Obcych w Szkole” dotyczące powyższego zagadnienia). Planowane jest także umieszczanie aktualnych informacji na temat szkoleń i konkursów poświęconych EPJ oraz wydarzeń związanych z promocją Inicjatywy Europass w Polsce. Forum zostało stworzone w ramach współpracy Pracowni Edukacji Językowej Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Krajowego Centrum Europass. Forum znajduje się pod adresem: www.epj.org.pl

Więcej informacji na temat Inicjatywy Europass na stronie: www.europass.org.pl. Aplikacja do wypełniania Europass – CV oraz Paszportu Językowego dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej pod adresem http://europass.cedefop.europa.eu.