Leonardo da Vinci - ucz języków zawodowo

Numer JOwS: 
str. 87

Program Leonardo da Vinci oferuje przygotowanie językowe i kulturowe dla uczniów, którzy korzystają z wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach szkoleniowych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Program Leonardo da Vinci (LdV) jest jednym z czterech programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”, odpowiedzialnym za wsparcie działań nastawionych na rozwój kształcenia zawodowego. Projekty dofinansowane w ramach LdV mają na celu przede wszystkim wspieranie mobilności uczniów i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program promujetakże rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich. Oferta programu Leonardo da Vinci jest skierowana do instytucji zaangażowanych w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Najczęstszymi jego beneficjentami są szkoły zawodowe, samorządy, centra szkolenia praktycznego, placówki kształcenia ustawicznego, stowarzyszenia i fundacje, które z powodzeniem realizują wyjazdy edukacyjne uczniów we wstępnej fazie kształcenia zawodowego. Bezpośrednie wsparcie jest realizowane w ramach projektów staży i praktyk zawodowych.

Staże zagraniczne

Staże są realizowane w krajach biorących udział w programie „Uczenie się przez całe życie”, często również w ramach współpracy między instytucjami szkolącymi i przedsiębiorstwami. Praktyka stanowi integralną część szkolenia zawodowego i ma na celu przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników. Wśród wszystkich typów realizowanych projektów mobilności największą grupę stanowią projekty IVT (Initial Vocational Training), w ramach których uczniowie szkół zawodowych odbywają staże w zagranicznych przedsiębiorstwach, a także w małych firmach i zakładach pracy. Podstawowym celem tej akcji jest wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji celu prowadzących do ułatwienia rozwoju osobistego. Wyjazdy przyczyniają się również do zwiększenia możliwości zatrudnienia oraz do zwiększania aatrakcyjnienia kształcenia i szkolenia zawodowego, a także ułatwiania mobilności pracujących praktykantów. Pobyt zagraniczny trwa od 2 do 39 tygodni.

Nauka języka obcego o profilu zawodowym jest elementem towarzyszącym zajęciom praktycznym odbywanym w zagranicznym zakładzie pracy. W trakcie realizacji staży zawodowych za granicą uczniowie mają możliwość poznania historii i dziedzictwa kulturowego kraju, w którym przebywają, poznają i komunikują się w języku tego kraju, opowiadają też o historii i kulturze regionu, z którego pochodzą. W celu wykorzystania szansy poznania kultury kraju docelowego stażu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zorganizowanie dobrej jakości przygotowania kulturowego i językowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników projektów mobilności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, Narodowa Agencja przyznaje na ten cel dofinansowanie w wysokości do 250 euro na jednego uczestnika. Kursy języka obcego, połączone z elementami kulturowymi, mogą być realizowane zarówno w Polsce, przed wyjazdem na staż, jak i w kraju, w którym odbywa się praktyka zawodowa. Najczęściej w projektach staży LdV przygotowanie językowe odbywa się w wymiarze 60-80 godzin i jest prowadzone przez nauczycieli języka obcego w szkole wysyłającej uczniów na staż. Oprócz specjalnie przygotowanego kursu językowego dla uczniów kupowane są słowniki i inne pomoce do nauki języka obcego zawodowego.

Staże zagraniczne stwarzają uczniom możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki wyjazdowi mają oni możliwość poznania zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, poznania odrębnej kultury organizacyjnej, zachowań ludzkich w innych realiach gospodarki rynkowej, zapoznania się i stosowania nowoczesnych technologii komputerowych oraz innowacyjnych urządzeń. Poza tym uczniowie mają okazję doskonalenia swoich umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz rozwijają umiejętność adaptacji i pracy w zespole. Niejednokrotnie podczas trwania stażu u zagranicznego przedsiębiorcy uczniowie muszą wykonywać swoje zadania samodzielnie, wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną. W ten sposób przełamują barierę komunikacji w języku obcym. Warto też zwrócić uwagę, że młodzi uczestnicy projektów mobilności doskonalą swoje umiejętności językowe również podczas zorganizowanych kursów językowych lub codziennych kontaktów z mieszkańcami miejscowości, w której odbywa się praktyka zawodowa. Z informacji, jakie otrzymujemy od nauczycieli i dyrektorów szkół, wynika, że poprawa posiadanych umiejętności praktycznych i teoretycznych znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zawodowych.

Nie ma jednak lepszej możliwości nauki języka niż używanie go w praktyce, podczas pracy w gospodarstwie rolnym, gdzie nikt nie mówi słowa po polsku. Nasi praktykanci wraz z niemieckimi rolnikami spożywają posiłki, pracują, mieszkają przez czas trwania stażu u niemieckiej rodziny, poznają inną kulturę. Udział w zagranicznym stażu zawodowym przyniesie im na pewno korzyści w przyszłym życiu zawodowym i osobistym. Piotr Szymański, koordynator projektu (Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu)

W ramach spotkań organizowanych dla beneficjentów programu LdV staramy się zachęcać nauczycieli języków obcych, aby tworzyli autorskie programy przygotowujące do mobilności edukacyjnej. Widzimy jednocześnie rosnącą potrzebę wsparcia nauczycieli języków obcych w profesjonalnym przygotowaniu uczniów do wyjazdu na staż. Kolejnym ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę, jest dbanie o jakość programu przygotowania językowego, który jest kluczowy dla przebiegu i sukcesu odbywanej praktyki za granicą. Kładziemy również nacisk na to, aby przygotowanie językowe było dopasowane do konkretnych potrzeb uczestnika mobilności.

Tabela 1. Liczba uczniów korzystających z zawodowego przygotowania językowego

 

 Rok

Liczba uczniów

Środki finansowe (euro)

2009

2779

546 710,00

2010

3129

610 410,00

2011

3380

806 528,00

2012

2682

670 500,00

RAZEM

11 970

2 634 148,0

Źródło: dane własne FRSE.

W ramach 252 projektów staży zagranicznych IVT planowanych do sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego w latach 2012-2014 skorzysta dodatkowo około 6500 uczniów.

Z projektów mobilności korzystają również uczelnie, stowarzyszenia, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe, które organizują staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla absolwentów oraz swoich pracowników a także osób poszukujących zatrudnienia. Pobyt na stażu wymaga od tej grupy znacznie większe samodzielności i odpowiedzialności, tym bardziej że takie staże trwają zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Dlatego też przygotowanie językowe przed wyjazdem do innego kraju pod kątem znajomości specyficznego słownictwa i pojęć branżowych jest kluczowe dla powodzenia stażu i codziennej egzystencji w środowisku obcym kulturowo i językowo.

Możliwość wyjazdu na praktykę zawodową oceniam jako jedną z najlepszych rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu. Miałam okazję poznać ciekawych ludzi, od których bezpośrednio pozyskiwałam wiedzę. To była też niesamowita przygoda. Na początku był stres, ale po chwili całkiem dobrze radziłam sobie w nowych sytuacjach. Z każdym tygodniem było lepiej, ciekawiej. Niewątpliwym plusem wyjazdu była możliwość podszkolenia znajomości języka obcego. To później zaowocowało znalezieniem dobrej pracy w Polsce. Oby więcej było takich programów. Katarzyna Rzewódzka, uczestniczka projektu (Adecco, Dublin)