Miasto moje, a w nim… Kompetencje transwersalne

Numer JOwS: 
str. 124

Projekt edukacyjny stanowi interesującą metodę pracy na zajęciach języka obcego. Dzięki niemu uczniowie sami odkrywają język, którego się uczą i traktują go nie jako cel, ale złożony proces, który do niego prowadzi; dodatkowo uczy współpracy, planowania czy korzystania z różnorodnych źródeł. Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt edukacyjny, aby pokazać, jak, w sposób atrakcyjny i efektywny, uczniowie mogą poznawać nowy język.

Etapy realizacji projektu:

1. Nauczyciel, po znalezieniu szkoły chętnej do współpracy, przedstawia uczniom tematykę projektu: przygotowanie wspólnie z uczniami z innego państwa przewodnika po ich rodzinnych miastach; określa także czas trwania projektu. Uczniowie sami wybierają formę przekazu (wywiady, zdjęcia, artykuły, filmiki) i dokładny zakres tematyczny (historia miasta, nieznane czy też najbardziej modne miejsca, ciekawe wydarzenia kulturowe itp.). Nauczyciel wspólnie z uczniami określa cele projektu oraz kryteria końcowej ewaluacji. (Zał. 1.)

2. Klasa wyznacza lidera projektu odpowiedzialnego za dostarczenie nauczycielowi fiszki (Zał. 2.), w której zawarte są następujące informacje: temat i tytuł projektu, podział klasy na grupy odpowiedzialne za wykonanie konkretnych zadań umożliwiających osiągnięcie ostatecznego celu, miejsce i czas podsumowania projektu oraz jego prezentacji, spisanie wcześniej omówionych kryteriów ewaluacji i wreszcie wyznaczenie dokładnego harmonogramu prac wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów projektu. Każdy uczeń otrzymuje fiszkę autoewaluacji (Zał. 3.), do samodzielnej oceny swojej pracy na każdym etapie projektu.

3. Uczniowie realizują projekt w ramach wyznaczonych etapów:

  • przez pierwsze pół semestru zbierają potrzebne informacje, w tym celu szukają wiadomości w Internecie czy w muzeach, opisywać ulubione miejsca, przeprowadzać wywiady z mieszkańcami (Zał. 4.), stworzyć interaktywną mapę itd.;
  • na ok. 2 miesiące przed końcem semestru tworzą ścianę przy pomocy strony wallwisher.com, gdzie umieszczają swoje posty (każdy uczeń minimum 2-3, w zależności od liczebności grupy) w języku docelowym z towarzyszącymi im multimediami (zdjęcia, filmiki wideo, artykuły) i wysyłają link z ostateczną wersją do swoich rówieśników w innym państwie;
  • zapoznają się z analogicznym dokumentem przesłanym przez ich zagranicznych kolegów, dokonują jego krytycznej analizy oraz szukają dodatkowych informacji o przedstawionych im miejscach;
  • na koniec przygotowują wersję papierową swojego przewodnika w wybranej przez nich formie.

4. Uczniowie prezentują swój projekt oraz jego produkt finalny w szkole np. z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków czy wystawy prac uczniów.

5. Nauczyciel wraz z klasą dokonują ewaluacji projektu według znanych wcześniej kryteriów, zarówno w skali globalnej, jak i w ramach poszczególnych grup. W razie potrzeby może też poprosić o autoewaluację pracy członków wewnątrz grup w celu jak najbardziej sprawiedliwej oceny wykonania zadania przez każdą z osób.          

-------

78 79 Fotografia ©Gates Foundation