Możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli języka rosyjskiego

Numer JOwS: 
str. 45

Praca każdego nauczyciela to nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również trwały proces doskonalenia zawodowego. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli rusycystów.

Doradca metodyczny udziela indywidualnych konsultacji w takich obszarach, jak: problemy metodyczne w pracy nauczyciela; aktualne spojrzenie na awans zawodowy nauczycieli – wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu i sposoby ich przedstawiania/dokumentowania; zmiany w edukacji językowej w szkołach różnych etapów edukacyjnych – wdrażanie nowej podstawy programowej; inne tematy i zagadnienia wg potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli.

W Gorzowie Wielkopolskim pod kierownictwem Haliny Uchto, konsultantki ds. języka rosyjskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, każdego roku pod koniec sierpnia nauczyciele zapraszani są na konferencję, a w ciągu roku szkolnego organizowane są konsultacje indywidualne i zbiorowe.

Z inicjatywy doradcy metodycznego Bogumiły Różańskiej-Świerkot Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z Akademią Podwyższania Kwalifikacji i Doskonalenia Pracowników Oświaty w Moskwie. Pracownicy katedry literatury wzięli udział w Forum Edukacyjnym pod hasłem: Dziecko jest jutrem zorganizowanym w październiku 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim. Przeprowadzili oni warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz wygłosili wykład na temat działalności Centrum Janusza Korczaka w strukturach moskiewskiej Akademii. Organizowane były również regionalne warsztaty metodyczne dla nauczycieli, prowadzone przez Rosjanki mieszkające w Czechach. Bezpośredni kontakt z rdzennymi użytkownikami języka, możliwość porównania metod i form pracy, wymiana doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk w aspekcie międzynarodowym stanowiły dla nauczycieli wyjątkową pomoc w organizacji własnego warsztatu pracy.

Na terenie województwa małopolskiego istnieje możliwość rozwijania posiadanych umiejętności podczas Krakowskich warsztatów metodycznych organizowanych przez Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach warsztatów nauczyciele z Polski Południowej mogą poznać nowe techniki prowadzenia zajęć, odświeżyć zapomniane metody oraz otrzymać szansę dokształcania się i rozwoju osobistego. Pierwsze szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Pilotażowy projekt UJ ma wielkie szanse powodzenia, gdyż do tej pory w województwach południowych nauczyciele rusycyści nie mieli zbyt wielu możliwości doskonalenia zawodowego.

Z osobną i różnorodną ofertą kulturalno-oświatową dla nauczycieli języka rosyjskiego województwa małopolskiego wychodzi Centrum Języka Rosyjskiego przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. W województwie zachodniopomorskim podobną ofertę posiada Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku, a w województwie lubelskim: Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej przy UMCS.

Ciekawą ofertę seminaryjną posiada Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie na Odrą, w którym pod kierownictwem Eleny Dormann, kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego, jest organizowane seminarium pt. Интерактивные методы и материалы для преподавания русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды. Wydarzenie ma miejsce co roku pod koniec września.

Uniwersytet Viadrina proponuje noclegi po stronie polskiej w Słubicach, a zajęcia odbywają się po drugiej stronie Odry w Niemczech. Na seminarium spotykają się nauczyciele i wykładowcy języka rosyjskiego z całej Europy, rozmawiają o problemach w nauczaniu rosyjskiego poza Rosją. Organizatorzy zawsze zapraszają specjalistów w dziedzinie nauczania języka rosyjskiego jako obcego z Europy i Rosji oraz przedstawicieli rosyjskich wydawnictw.

O wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych ze szkoleniami, konferencjami i kongresami dla rusycystów można się dowiedzieć ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury МАПРЯЛ. Obecnie trwają przygotowania do XIII Kongresu МАПРЯЛ, który odbędzie się we wrześniu 2015 r. w Grenadzie w Hiszpanii.

Nauczyciele języka rosyjskiego mogą także korzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego UW, w ramach którego prowadzone są kursy, które mogą zainteresować nauczycieli: Open your mind – trening innowacyjności i twórczego myślenia; Myślenie kreatywne w praktyce; Skuteczne zarządzanie sobą w stresie; Doskonała pamięć – techniki skutecznego zapamiętywania i utrwalania wiedzy i dziesiątki innych. Aby obserwować warsztat nauczyciela i zapoznać się z formami pracy, technikami, materiałami dydaktycznymi stosowanymi przez nauczycieli akademickich, można wziąć udział w tematycznych kursach języka rosyjskiego i wykładach monograficznych dotyczących różnych obszarów kultury i cywilizacji Rosji, jak również w zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Podsumowując, należy przypomnieć, że dzięki szkoleniom rozwijamy się w naszej dziedzinie, gdyż nauka ciągle idzie naprzód i dokonywane są coraz to nowe odkrycia. Uczestniczenie w szeregu seminariów to również ciągłe powtarzanie znanego materiału, obserwowanie warsztatu nauczyciela ze wszystkimi elementami takimi jak: zarządzanie czasem, przygotowanie materiałów, zachowanie, panowanie nad grupą, modulacja głosu, formułowanie poleceń.

Chciałoby się powiedzieć, że nie ma złego szkolenia. Uczestnictwo w seminariach to prawie zawsze inspiracja do własnych zajęć, czerpanie z wiedzy innych uczestników. I wreszcie każde szkolenie może być ciekawą odmianą w nauczycielskim życiu. Każdy warsztat zmusza nas do wyjścia z domu i to również bywa pożyteczne. Dzięki temu poznajemy nowych ludzi, nawiązujemy kontakty. Na szkoleniach nauczyciele języka rosyjskiego mogą poczuć wspólnotę, przynależności do grupy i uwierzyć, że uczą ciekawego języka komunikacji międzynarodowej.

Bibliografia

Gregorczyk, J. (2012/2013) Podróże kształcą; „Carpe diem” (Czasopismo młodzieży LO im. Piotra Skargi w Pułtusku) nr 3.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).