Nauka języków obcych w programie Erasmus

Numer JOwS: 
str. 85

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus na kilka miesięcy lub na rok do innego kraju na studia albo na praktykę są zobowiązani znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej lub jaki będzie używany w firmie albo organizacji oferującej praktykę. Często decydują się także na dodatkowe przygotowanie językowe i biorą udział np. w kursach języka specjalistycznego używanego w ich dziedzinie albo w kursach obcego na poziomie zaawansowanym.

Nauka języka polskiego na kursach EILC

Kursy EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa są organizowane w Polsce od momentu jej przystąpienia do programu w 1998 r. Do 2011 r. kursy prowadziły uczelniane ośrodki nauczania języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 2012/13 wśród organizatorów znalazła się także prywatna szkoła językowa.

W latach 1998-2011 w kursach EILC w Polsce wzięło udział 2106 studentów Erasmusa z innych krajów, a ponad 600 kolejnych studentów będzie uczestniczyć w kursach letnich i zimowych w roku akademickim 2012/13.

136

Wykres 1. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w latach 1998-2011

 

137

Wykres 2. Uczestnicy kursów EILC w Polsce w roku 2011 – zmiana w rankingu – kraje najliczniej reprezentowane

 

Ogółem od roku 1998 na organizację kursów EILC w Polsce wykorzystano 655 000 euro. W roku 2012/13 Narodowa Agencja zwiększyła pulę środków na finansowanie projektów EILC, na które przeznaczono 190 000 euro. Dzięki temu możliwe było zaplanowanie aż 40 kursów EILC: 35 w sierpniu-wrześniu 2012 r. i 5 w styczniu-lutym 2013 r.

Zainteresowanie zagranicznych studentów Erasmusa możliwością udziału w kursach języka polskiego wzrasta z roku na rok. Przeciętnie na jedno miejsce na kursach EILC w Polsce przypada dwóch kandydatów. Kursy EILC są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stosuje się metody nauczania mobilizujące studentów do jak największej aktywności językowej. Program kursów obejmuje również wykłady na temat kultury i historii Polski, zajęcia warsztatowe (np. muzyczne, teatralne), a także wycieczki krajoznawcze i program kulturalny (np. pokazy filmów, sztuk teatralnych).

Specyfiką kursów jest to, że uczestniczą w nich grupy o bardzo zróżnicowanym składzie narodowościowym. Przeciętnie w 15-osobowej grupie nauczyciele mają do czynienia z osobami pochodzącymi z około pięciu – ośmiu krajów, co wymaga od lektorów odpowiedniego dostosowania metod i podejścia pedagogicznego. Prowadzenie zajęć na kursach EILC jest też niemożliwe bez świadomości różnic kulturowych. Ogromnie ważna jest właściwa integracja grupy lub grup studentów, pozwalająca na przełamywanie barier i stereotypów. Doskonałym sposobem jest organizowanie różnego typu spotkań muzycznych, kulinarnych, teatralnych. Wielką popularnością cieszą się na przykład wieczory lub dni narodów, podczas których studenci różnych nacji prezentują polskim kolegom i sobie nawzajem tradycje własnych krajów (oczywiście po polsku!) oraz częstują przyrządzonymi przez siebie potrawami narodowymi. Podobną formę integracji i aktywizacji studentów stanowią zajęcia warsztatowe (oferowane jako dodatkowe), np. teatralne, na których studenci przygotowują wspólne spektakle w języku polskim, czy kulinarne, podczas których przyrządzają wspólnie polskie potrawy i mówią wyłącznie po polsku.

Jak pokazują dane z indywidualnych sprawozdań, opinie ponad 90 proc. uczestników na temat kursów, sposobu ich prowadzenia i stworzonej przez organizatorów atmosfery są bardzo dobre lub wręcz entuzjastyczne. Studenci wysoko oceniają efekty kursów, których ukończenie daje im co najmniej umiejętność porozumienia się w sytuacjach życia codziennego, a w przypadku poziomu średnio zaawansowanego – także zdolność czytania i pisania po polsku, a nawet studiowania w tym języku. Wyjątkowo dobrze są także oceniane zajęcia i spotkania umożliwiające studentom lepszą asymilację w nowym otoczeniu.


[1] Studenci kierunków nauczycielskich, którzy przyjeżdżają na praktykę – tzw. asystenturę – do szkoły w danym kraju w ramach programu Comenius oraz osoby przyjeżdżające do organizacji edukacji dorosłych w danym kraju jako asystenci programu Grundtvig.

[2] Fakt, że stosunkowo niewielki procent studentów Erasmusa bierze udział w kursach EILC wiąże się z ograniczonym budżetem EILC, który uniemożliwia niestety znaczące zwiększenie liczby oferowanych kursów.

------

Fotografia: Kursy EILC na Politechnice Wrocławskiej, 2011