Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, wspierającej różnojęzyczność i interkulturowej – nowy program działań Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu

Numer JOwS: 
str. 11

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML) rozpoczęło realizację swojego nowego programu działań zaplanowanych na lata 2012-2015, zatytułowanego Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, różnojęzycznej i interkulturowej. Nowy program odzwierciedla zarówno misję Centrum jak i bieżące obszary zainteresowań jego państw członkowskich oraz partnerów w dziedzinie edukacji językowej.

Przykłady projektów uwzględnionych w nowym programie ECML

Różnojęzyczne programy nauczania w szkołach (Plurilingual whole school curricula)

W ramach tego projektu przeprowadzony zostanie pilotaż i ocena koncepcji polityki szkoły obejmującej wielojęzyczność, międzykulturowość oraz integrację sprawności językowych, w językach większości i mniejszości, regionalnych, związanych z dziedzictwem i językach krajów sąsiadujących. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia pomocne w objaśnianiu, opracowywaniu i wdrażaniu takiej całościowej polityki szkoły w różnych kontekstach w państwach członkowskich ECML.

Programy mobilności na rzecz zrównoważonego, różnojęzycznego i międzykulturowego uczenia się (Mobility programs for sustainable plurilingual and intercultural learning)

Projekt ma na celu promowanie rozwoju kompetencji językowych i międzykulturowych w programach mobilności z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez Radę Europy. Powstaną modele scenariuszy nauczania dla praktykantów-nauczycieli i studentów szkół policealnych (kolegiów i szkół zawodowych).

Różnorodność w uczeniu się języka większości

Projekt koncentruje się na kształceniu nauczycieli języka większości (np. francuskiego we Francji, polskiego w Polsce). zamierza pokazać sposoby pedagogicznego wykorzystania różnorodności językowej i kulturowej w klasie. Inicjatywa promuje również współpracę pomiędzy nauczycielami wszystkich języków.

Języki migowe do celów zawodowych (Signed languages for professional purposes)

Projekt ma nacelu zaproponowanie europejskich standardów w posługiwaniu sie językami migowymi w celach zawodowych. W ramach projektu zostaną opracowane definicje poziomu biegłości w posługiwaniu się językiem migowym zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a także wzorcowy zestaw oceny biegłości w posługiwaniu się językiem migowym na poziomie C1/C2, który określa kwalifikacje zawodowych tłumaczy.

Opisywanie sprawności językowej jako wspieranie postępów w obowiązkowej edukacji uczniów z rodzin migrantów i mniejszości (Language descriptors for migrant and minority learners' success in compulsory education)

Projekt będzie się koncentrować na kompetencjach językowych potrzebnych dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Uwzględnienie wymogów językowych w programie nauczania poszczególnych przedmiotów i połączenie ich z poziomami ESOKJ pozwoli określić poziom języka, jaki uczniowie pochodzący z rodzin migrantów i mniejszości powinni osiągnąć w celu skutecznego realizowania obowiązku szkolnego.

Umiejętność czytania i pisania dzięki zintegrowanemu nauczaniu językowo-przedmiotowemu: skuteczna nauka przedmiotów i języków (Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages)

Celem projektu jest opracowanie skutecznych sposobów wspierania rozwojuumiejętności pisania i czytania tekstów specjalistycznych/akademickich w edukacji na poziomie szkoły średniej.

Języki na rzecz jakości korporacji (Languages in corporate quality) 

W ramach projektu zostaną opracowane sposoby zwiększenia świadomości znaczenia rozwoju i oceny kompetencji językowych w środowisku biznesowym jako zachęty do uznawania wielojęzyczności za ważny element jakości przedsiębiorstwa. 

Rozwijanie kompetencji językowych migrantów w miejscu pracy (Developing migrants' language competences at the workplace)

Celem projektu jest utworzenie europejskiej sieci wspierającej rozwój zawodowy nauczycieli prowadzących nauczanie języka większości w miejscu pracy wśród pracowników o odrębnym pochodzeniu migranckim lub etnicznym. Zostanie utworzona strona internetowa, która umożliwi nauczycielom z różnych krajów europejskich wymianę doświadczeń i opracowywanie nowatorskich rozwiązań.

Kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe: deskryptory i materiały dydaktyczne (CARAP i NCP) (Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials (CARAP and NCP]) 

Projekt realizowany we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi ECML ma na celu upowszechnianie narzędzi opracowanych w ramach projektu CARAP/FREPA (A Framework for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures) z myślą o wspieraniu rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych u osób uczących się na wszystkich poziomach zaawansowania.

Korzystanie z otwartych zasobów internetowych w celu rozwoju umiejętności dydaktycznych online (Using open resources to develop online teaching skills)

Projekt przygotuje zestaw zintegrowanych zasobów pedagogicznych i technologicznych przeznaczony dla osób zajmujących się nauczaniem języków w tradycyjnym i nietradycyjnym środowisku (np. wolontariusze pracujący z migrantami).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich powyższych projektów można znaleźć na stronie: www.ecml.at (zakładka Programme 2012-15).

Oferta szkoleń i konsultacji ECML dla państw członkowskich

Ten nowy format działalności ECML ma na celu reagowanie na potrzeby państw jego członkowskich wymagających wsparcia w procesie przemian w edukacji językowej. Oznacza on zacieśnienie współpracy Centrum z ministerstwami i decydentami w państwach członkowskich. Takie adresowane do konkretnych grup odbiorców działania mają na celu zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w zakresie:

  • rozwiązywania bieżących problemów związanych z kształceniem językowym;
  • stosowania edukacyjnych standardów międzynarodowych;
  • reagowania na skutki mobilności;
  • promowania rozwoju zawodowego nauczycieli języków;
  • realizacji reform edukacyjnych;
  • wymiany doświadczeń edukacyjnych.

W dłuższej perspektywie wszystkie projekty prowadzone przez ECML zaoferują takie działania wspierające skierowane do określonych grup odbiorców w państwach członkowskich ECML.


[1] Przedstawiciele państw członkowskich ECML, konsultanci i koordynatorzy projektów ECML, uczestnicy warsztatów ECML, partnerzy ECML w ramach Professional Network Forum, w tym przedstawiciele Wydziału ds. Polityki Wielojęzyczności w Komisji Europejskiej.

-------

83 84 85 Fotografia © UCB Library Communications 2008