Nowe możliwości ciekawych wyjazdów dla nauczycieli

Numer JOwS: 
str. 30

Program Operacyjny Kapitał Ludzki razem z programem „Uczenie się przez całe życie”- nowe możliwości ciekawych wyjazdów dla nauczycieli.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Dobra wiadomość. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli w roku 2013. Przygotowania do realizacji projektów łączących PO KL z LLP  właśnie ruszyły.

FRSE  podejmie,  na zlecenie MEN, realizację dwóch projektów systemowych w ramach  Priorytetu III  PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty”, Poddziałanie 3.3.1 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, poświęconych wykorzystaniu mobilności ponadnarodowej do podnoszenia  kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

ProjektyZagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” oraz „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” będą cennym uzupełnieniem krajowej oferty szkoleniowej dla środowisk związanych z oświatą. Szczególnie chcielibyśmy zachęcić do skorzystania z nowych możliwości grupę nauczycieli związanych z nauczaniem wczesnoszkolnym, ale z wyjazdów będą mogli skorzystać oczywiście nauczyciele uczący na wszystkich poziomach edukacji, nauczyciele  z obszaru szkolnictwa zawodowego, pedagodzy i doradcy metodyczni, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz oświatowych. W ramach obydwu projektów chcielibyśmy stworzyć możliwości wyjazdów na różnorodne formy szkoleń dla ponad 2000 nauczycieli. Dofinansowanie będzie można uzyskać na  kursy, staże, praktyki i wymiany doświadczeń trwające od kilku dni do 6 tygodni. Ponadto będzie można ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów na specjalistyczne szkolenia, warsztaty i konferencje dla nauczycieli i osób zarządzających oświatą.

Mobilność edukacyjna nauczycieli jest cennym, lecz ciągle jeszcze niedocenianym, sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry edukacyjnej i rozwoju placówek oświatowych. Doświadczenia zdobyte za granicą służą nie tylko profesjonalnemu rozwojowi osób uczestniczących w formach szkoleniowych, podnosząc w znaczący sposób ich kompetencje językowe i merytoryczne. Są one także szansą dla szkół na angażowanie się we współpracę międzynarodową, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez realizację różnorodnych projektów, czy wypróbowanie nowych, innowacyjnych metod nauczania. Mogą być one także zachętą dla organów prowadzących i dyrektorów szkół do doskonalenia metod zarządzania placówkami, nawiązanie dialogu z zagranicznymi i lokalnymi partnerami, a w efekcie do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy. FRSE od lat wdraża programy edukacyjne Unii Europejskiej, w których jednym z priorytetów jest wspieranie mobilności edukacyjnej. Od samego początku z dużą radością obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w szkołach i w uczniach uczestniczących w projektach Comeniusa i Leonardo da Vinci. Doceniamy także różnorodne formy pracy i aktywizacji młodzieży w ramach edukacji nieformalnej w programie „Młodzież w działaniu”. Wartość dodana dla uczestników tych inicjatyw to przede wszystkim większa otwartość na współpracę, podniesienie kompetencji językowych, motywacja do angażowania się w działania w szkole i poza nią. Więcej szczegółów wkrótce na stronach internetowych FRSE.