Nowy kierunek: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners na Wydziale Pedagogicznym UW

Numer JOwS: 
str. 132

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Pedagogicznym UW uruchomiony został nowy kierunek studiów drugiego stopnia: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners. Stworzenie tego programu jest odpowiedzią na zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: już od września 2015 r. nauka języka angielskiego będzie obowiązkowa dla wszystkich pięciolatków, natomiast od września 2017 r. dla pozostałych dzieci objętych edukacją przedszkolną.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kierunek Graduate programme in teaching English to young learners przygotowuje studentów do kształcenia najmłodszych uczniów metodą CLIL, która polega na integracji przedmiotowo-językowej. Zdobycie powyższych umiejętności wyróżni absolwentów pedagogiki na nauczycielskim rynku pracy.

Autorski program studiów obejmuje zarówno przygotowanie teoretyczne w zakresie nauczania i przyswajania języka angielskiego oraz pedagogiki małego dziecka, jak i przygotowanie praktyczne, które realizowane jest w formie zajęć warsztatowych oraz praktyk nauczycielskich w różnych kontekstach edukacyjnych. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w specjalnie dobranych placówkach edukacyjnych, m.in. w szkole amerykańskiej i brytyjskiej oraz w polskich i międzynarodowych placówkach prowadzących nauczanie dwujęzyczne i zintegrowane nauczanie w języku angielskim.

Jak podkreśla koordynator studiów, dr Katarzyna Brzosko-Barratt: Dzięki współpracy z nauczycielami, którzy są doświadczeni w dziedzinie nauczania dwujęzycznego, studenci zdobędą praktyczną wiedzę cenioną zarówno przez pracodawców, jak i rodziców najmłodszych uczniów.

Moduły wchodzące w skład programu studiów obejmują szereg przedmiotów zarówno teoretycznych, takich jak: Introduction to CLIL, Teaching English to Young Learners, The Bilingual Reading Process, jak i praktycznych, i dzielą się na podstawowe oraz uzupełniające. Pierwsze z nich są obowiązkowe dla wszystkich studentów, zaś drugie – przeznaczone dla tych, którzy na studiach I stopnia nie ukończyli kursów językowych na poziomie C1 lub nie odbywali zajęć związanych z pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną. Do modułów podstawowych należą: English Language Teaching, Language and Linguistics, General Education, natomiast moduły uzupełniające zawierają przedmioty służące podniesieniu kompetencji językowych oraz przedmioty związane z pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną.

Dodatkowym atutem nowego kierunku jest zindywidualizowane podejście do studiujących. Aby uwzględnić potrzeby studentów, wyodrębnione zostały trzy sposoby realizacji modułów obowiązkowych i uzupełniających:

  • ścieżka 1. – realizowana przez absolwentów studiów pedagogicznych I stopnia o specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, nieposiadających certyfikatu językowego na poziomie C1 – studenci uzupełniają kompetencje językowe, realizując moduł uzupełniający nr 1 oraz językowy projekt samokształceniowy;
  • ścieżka 2. – realizowana przez absolwentów studiów filologicznych I stopnia – studenci uzupełniają kompetencje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, realizując moduł uzupełniający nr 2;
  • ścieżka 3. – realizowana przez studentów ze zdanym egzaminem na poziomie C1 oraz odbytymi studiami I lub II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej lub studiami I stopnia z wczesnego nauczania języka angielskiego (WNJA) – zamiast modułu uzupełniającego: dodatkowa praktyka, projekt samokształceniowy i badawczy.

Ważnym elementem studiów jest tworzenie indywidualnego portfolio, dzięki któremu studenci dokumentują rozwój swojej wiedzy i umiejętności. W ten sposób mają także możliwość prezentowania swoich osiągnięć przyszłemu pracodawcy. Jak zaznacza jedna ze studentek, portfolio jest niezwykle przydatne dla studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela, zachęca do refleksji nad posiadaną wiedzą oraz pomaga monitorować postępy.

Językiem wykładowym na nowym kierunku studiów jest język angielski, dzięki czemu mogą tu studiować również obcokrajowcy. W obecnym roku akademickim w programie biorą udział studenci z: Brazylii, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Czech, Litwy oraz Ukrainy. Studia są wielokulturowe, studenci zagraniczni wnoszą nowe spojrzenie na wiele kwestii dotyczących nauczania – podkreśla jedna ze studentek.

W ramach studiów organizowane są także warsztaty z ekspertami międzynarodowymi. W listopadzie odbył się np. warsztat zatytułowany Introduction to Action Research prowadzony przez Kimberly Johnson, ekspertkę w dziedzinie edukacji nauczycieli i action research z St. Catherine University (University of Minnesota, USA). Studenci mieli również okazję uczestniczyć w wykładzie zatytułowanym Bilingual Literacy oraz w warsztacie Assessment to Bilingual Literacy prowadzonym przez Anne Dahlman, badaczkę z Minnesota State University specjalizującą się w dziedzinie culturally responsive teaching and learning.

W ciągu całego roku akademickiego prowadzone są także warsztaty przez polskich ekspertów. Dla przykładu, podczas warsztatu Introduction to CLIL prowadzonego przez dr Agnieszkę Otwinowską-Kasztelanic, studenci mieli okazję zaznajomić się z tematyką integracji przedmiotowo-językowej w kontekście edukacji wczesnoszkolnej.

Atrakcją tego kierunku są też wizyty studyjne. W roku akademickim 2014/2015 zaplanowane zostały dwie takie wizyty do Finlandii i Słowenii. Podczas wyjazdów studenci będą mieli okazję poznać rozwiązania dotyczące organizacji nauczania dwujęzycznego i kształcenia metodą CLIL w zagranicznych placówkach edukacyjnych.

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się w czerwcu. Informacja dotycząca szczegółów procesu rekrutacyjnego będzie dostępna na stronie studiów lub profilu Facebook oraz na stronie internetowej rejestracji UW.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres emailowy: clil.pedagog@uw.edu.pl.

Kierunek Graduate Programme in Teaching English to Young Learners realizowany jest w ramach ponadnarodowego projektu zatytułowanego Nauczanie dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim, który to projekt jest współfinansowany w ramach IV Priorytetu szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.