O działalności stowarzyszenia rusycystów

Numer JOwS: 
str. 50

W 2010 r. z inicjatywy grupy nauczycieli i wykładowców, którzy spotkali się na metodycznych seminariach w Lublinie, zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego (PSNiWJR).

Pobierz artykuł w pliku PDF

Działalność stowarzyszenia skupia się na organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji dla rusycystów. Odbywają się one zarówno w Polsce, jak i w Rosji, prowadzone są przez znanych wykładowców, rodzimych użytkowników języka rosyjskiego.

Celem stowarzyszenia jest:

inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego;

  • ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych;
  • współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka rosyjskiego;
  • utrzymanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju na świecie;
  • inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego;
  • inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestnictwem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzykulturową.

Kursy metodyczne i wymiany międzynarodowe

W latach 2010-2012 odbyło się osiem trzydniowych seminariów w Sulejówku, współorganizowanych z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Tego typu szkolenia skierowane są do niedużej grupy nauczycieli, stąd pojawił się pomysł szerszego rozpropagowania tej inicjatywy. Powstał projekt Szkoła – lider. W szkołach, gdzie języka rosyjskiego naucza się na najwyższym poziomie, organizowane są seminaria, w których mogą brać udział nauczyciele z sąsiednich placówek, jak również pracownicy naukowi pobliskich uczelni. Pierwszą szkołą, która przystąpiła do programu, było LO im. ONZ w Biłgoraju. Dzisiaj jest już osiem takich szkół, a w każdym seminarium uczestniczy od 30 do 50 osób.

Stowarzyszenie jest też inicjatorem i pośrednikiem w realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych ogłaszanych przez instytucje zajmujące się doskonaleniem nauczycieli w Rosji.

Od 14 do 18 listopada 2011 r. w Polsce gościli wykładowcy z Państwowego Instytutu im. A. S. Puszkina w Moskwie, którzy w ramach projektu Warsztaty metodyczne prowadzili lekcje otwarte dla uczniów i studentów oraz seminaria i szkolenia dla wykładowców i nauczycieli języka rosyjskiego. Projekt ten jest częścią programu „Język rosyjski” na lata 2011-2015 finansowanego jest przez Rossotrudniczestwo (Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej – wyspecjalizowaną agencję podległą rosyjskiemu MSZ). Głównym jej zadaniem jest stwarzanie przyjaznej atmosfery dla realizacji politycznych i gospodarczych interesów Rosji za granicą poprzez koordynację działań diaspory rosyjskiej, rosyjskich organizacji pozarządowych itd.).

Organizacją warsztatów zajmowało się Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. Zajęcia odbywały się w Warszawie, Biłgoraju i Lublinie.

W dn. 19-23 listopada 2012 r. zorganizowano kolejny etap projektu Warsztaty metodyczne. Zajęcia odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Kielcach. Ta część była realizowana przez Rosyjską Fundację Programów Edukacyjnych „Ekonomia i Zarządzanie”. Zebrani (wykładowcy miejscowych uczelni, nauczyciele języka rosyjskiego i studenci) mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów przedstawicieli uczelni moskiewskich oraz pracowników wydawnictwa Русский язык. Курсы. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. metodyki pracy z tekstem gazety (doc. M. G. Dobrowolska); środowiska edukacyjnego Internetu (prof. G. N. Trofimowa); współczesnej literatury pięknej w podręcznikach i pomocach naukowych (dr S. M. Remizowa); najnowszych pozycji książkowych do nauki języka rosyjskiego jako obcego wydawnictwa Русский язык. Курсы (dr S. M. Remizowa, dyrektor generalny wydawnictwa).

Podczas okrągłego stołu (z udziałem dr S. M. Remizowej, dyrektora generalnego wydawnictwa Русский язык. Курсы, dr A. W. Wałowa, dyrektora Centrum Międzynarodowych Programów Edukacyjnych Moskiewskiego Instytutu Otwartej Edukacji, prof. I. A. Orechowej, dyrektora Katedry Języka Rosyjskiego dla studentów zagranicznych (Instytut im. A.S. Puszkina), prof. L. Szypielewicz (Uniwersytet Warszawski), prezes PSNiWJR poruszono wiele ważnych tematów. Szeroko omawiany był problem podręczników i pomocy naukowych do nauczania języka rosyjskiego jako obcego – zwrócono uwagę na konieczność włączenia polskich rusycystów-praktyków do prac przy opracowywaniu podręcznika do języka rosyjskiego jako obcego. Dużo mówiło się o podręcznikach funkcjonujących na polskim rynku wydawniczym. Zwrócono uwagę na mały wybór pomocy multimedialnych, nagrań CD. Prowadzący przedstawili bogatą propozycję kursów języka rosyjskiego dla nauczycieli. Okazuje się, że istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnych kursach języka rosyjskiego na terenie Łotwy – koszty pokrywane są z grantów unijnych. Zebrani mieli okazję rozmawiać z użytkownikami języka rosyjskiego, wymienić doświadczenia, podzielić się spostrzeżeniami, zakupić podręczniki. Nawiązano nowe znajomości, pojawiły się kolejne możliwości współpracy między szkołami.

Jesienią 2012 r. odbyły się seminaria naukowo-metodyczne z cyklu Współczesny nauczyciel języka rosyjskiego. Wrześniowe zajęcia odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, a październikowe w Białymstoku. W spotkaniach uczestniczyło ponad 100 nauczycieli rusycystów z całej Polski ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie i Uniwersytetu Warszawskiego. Program zajęć był bardzo urozmaicony. Profesor W. Biełousow z Moskwy wystąpił z cyklem doskonałych wykładów na temat współczesnego języka rosyjskiego i komunikacji międzykulturowej. Docent Irina Kurłowa z Moskwy przeprowadziła bardzo ciekawe warsztaty językowe o tematyce przygotowania młodzieży do egzaminów certyfikacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty przeprowadzone przez profesor Ludmiłę Szypielewicz z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wykorzystania Internetu w procesie nauczania języka rosyjskiego. Zorganizowano również debatę na temat współczesnego kina rosyjskiego, odbyły się projekcje starych i najnowszych filmów rosyjskich.

Każdy nauczyciel otrzymał komplet pomocy dydaktycznych. Podczas trzydniowego seminarium prowadzący starali się pokazać nauczycielom, jak pracować z młodzieżą w czasie lekcji, wykorzystując nowe technologie multimedialne; jakie są formy i metody pracy z testami, tak aby przygotować uczniów do certyfikowanych egzaminów językowych. Podczas warsztatów nauczyciele mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat wykorzystywania innowacyjnych metod. Seminarium było zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu finansowanego przez fundację „Russkij Mir”.