Olimpiada języka francuskiego

Numer JOwS: 
str. 85

Olimpiada Języka Francuskiego (OJF) to konkurs umiejętności językowych i wiedzy na temat krajów francuskiego obszaru językowego, stojący na najwyższym poziomie, a adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną ideą przeprowadzanej  na terenie całego kraju olimpiady jest edukacja wielojęzyczna i wielokulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji nauczania i uczenia się języka francuskiego.

Pobierz artykuł w pliku PDF

W roku szkolnym 2014/2015 olimpiada odbywa się po raz trzydziesty ósmy. Od początku swego istnienia OJF stawia sobie za cel wyłanianie i nagradzanie najbardziej utalentowanej młodzieży oraz poznanie wybitnych nauczycieli, przygotowujących uczniów do udziału w konkursie.

Do roku szkolnego 2008/2009 organizatorem Olimpiady Języka Francuskiego był Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Ośrodkiem Alliance Française działającym przy UW. Wiosną 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawujące nadzór nad przeprowadzaniem olimpiad przedmiotowych, ogłosiło zmiany w sposobie ich finansowania i podjęło decyzję o wyborze organizatora w drodze konkursu na realizację zadania publicznego.

W roku 2009 PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, wraz z zaproszonymi do współpracy dydaktykami języka francuskiego o najwyżych kompetencjach i renomie, stanęło do konkursu ogłoszonego przez MEN. Decyzja, na mocy której powierzono Stowarzyszeniu organizację Olimpiady Języka Francuskiego, zapadła w listopadzie 2009 r. Organizacja trzydziestej trzeciej olimpiady (XXXIII OJF) w roku szkolnym 2009/2010 wymagała od Stowarzyszenia i jego partnerów ogromnej mobilizacji merytorycznej oraz logistycznej, by – z jednej strony – zapewnić ciągłość projektu poprzez staranne przygotowanie testów i dokumentacji oraz przeprowadzenie wszystkich etapów konursu w stosownych terminach, z drugiej zaś – by skutecznie dotrzeć z informacją o konkursie do jak największej liczby szkół. W pierwszym etapie XXXIII OJF – pierwszej edycji olimpiady organizowanej przez PROF-EUROPE w nowym trybie – wzięło udział 2024 uczniów z 281 szkół na terenie całego kraju. MEN doceniło pracę Stowarzyszenia. Organizacja olimpiady została powierzona PROF-EUROPE w kolejnych latach.

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z uczestnikami konkursu oraz osobami nim zainteresowanymi w roku 2009 uruchomiona została strona internetowa Olimpiady Języka Francuskiego.

Komitet Główny OJF wyłonił osiem komitetów okręgowych, działających w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Sosnowcu oraz Krakowie. Członkami tych komitetów są osoby związane z regionalnymi oddziałami PROF-EUROPE, w tym nauczyciele szkół średnich oraz pracownicy uczelni wyższych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jak również pracownicy innych instytucji edukacyjnych, np. Alliance Française.

Zgodnie z regulaminem konkursu (dostępnym na www.ojf.org.pl), olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Komitety okręgowe czuwają nad sprawnym przeprowadzeniem etapu szkolnego na terenie podlegających im okręgów oraz organizują etap okręgowy. Za organizację etapu centralnego odpowiada Komitet Główny OJF. Od XXXIII do XXXVII Olimpiady (lata 2010-2014) etap centralny odbywał się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Począwszy od edycji XXXVIII (2014/2015), postanowiono, że w celu szerokiego promowania idei konkursu miejsce finału będzie corocznie zmieniane. I tak, w marcu 2015 r., etap centralny odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

665

Wszystkich uczestników olimpiady – bez względu na etap, w którym biorą udział – charakteryzuje bardzo dobra znajomość języka francuskiego (leksyka, frazeologia, składnia, fonetyka), a także doskonała orientacja w kulturze, literaturze, geografii, historii i tzw. realioznawstwie Francji i innych krajów francuskojęzycznych.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że udział w OJF wpływa znacząco na rozwijanie postaw autonomii uczniów wobec własnego doskonalenia językowego oraz bardziej efektywnej, zaangażowanej nauki szkolnej. Program olimpiady jest skorelowany z wymaganiami MEN i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi matury z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.

Testy i etapy OJF

Testy i pytania konkursowe opracowywane są corocznie przez romanistów-glottodydaktyków, przy stałej współpracy rodzimych użytkowników języka francuskiego: lektorów i wykładowców pracujących w Polsce.