Olimpiada języka francuskiego

Numer JOwS: 
str. 85

Olimpiada Języka Francuskiego (OJF) to konkurs umiejętności językowych i wiedzy na temat krajów francuskiego obszaru językowego, stojący na najwyższym poziomie, a adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną ideą przeprowadzanej  na terenie całego kraju olimpiady jest edukacja wielojęzyczna i wielokulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji nauczania i uczenia się języka francuskiego.

Etap szkolny

Testy na etap szkolny opracowywane są w dwóch wersjach – dla uczniów z klas dwujęzycznych (testy o wyższej skali trudności) oraz niedwujęzycznych. To jedyny etap, na którym wprowadzone są testy różnicujące. Taka organizacja etapu szkolnego wynika ze znaczących różnic w programach nauczania klas zwykłych i dwujęzycznych na poziomie szkoły średniej. Etap szkolny zawodów sprawdza przede wszystkim sprawność rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętność sporządzenia wypowiedzi pisemnej, ze szczególnym uwzględnieniem znajmości gramatyki i słownictwa. Ambicją organizatorów olimpiady jest udział jak największej liczby uczniów w etapie szkolnym. Rekordowa pod tym względem była edycja XXXIV (2010/2011), kiedy w etapie szkolnym wzięło udział 2822 uczniów, tj. o prawie 800 osób więcej niż w edycji poprzedzającej. W bieżącym roku szkolnym do etapu szkolnego zgłosiło się 2532 uczniów z 327 szkół, z których 475 zakwalifkowanych zostało do udziału w etapie okręgowym. Zgodnie z Regulaminem OJF, do etapu centralnego zakwalifikowanych zostaje około 60 uczniów z całego kraju, którzy na etapie okręgowym uzyskali najwyższe wyniki punktowe.

Etap okręgowy

Zawody etapu okręgowego charakteryzuje wyższy stopień trudności: składają się one z części pisemnej oraz części ustnej. Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego składają obecnie egzamin dwuczęściowy, co stanowi znaczącą różnicę w stosunku do edycji OJF sprzed roku 2009/10, podczas których obowiązywała zasada „dopuszczenia” do części ustnej etapu okręgowego, tj. pierwsza kwalifikacja kandydatów już po części pisemej. Wprowadzona przez organizatora (tu: KG OJF w porozumieniu z PROF-EUROPE) zmiana podyktowana jest przekonaniem, iż w celu zapewnienia obiektywnej oceny istnieje konieczność sprawdzenia u uczestników komunikacyjnych kompetencji językowych zarówno na poziomie wypowiedzi pisemnej, jak i ustnej. Tak więc w części pisemnej test sprawdza pogłębioną znajomość gramatyki i słownictwa oraz rozumienie ze słuchu i tworzenie krótkich wypowiedzi. Podczas części ustnej uczestnicy przygotowują prezentacje na trzy tematy związane z geografią, historią i szeroko pojętą kulturą Francji i krajów francuskojęzycznych. Po doświadczeniach pierwszej edycji OJF organizowanej przez PROF-EUROPE lista tematów stanowiących podstawę do wyboru prezentacji została zmodyfikowana: zagadnienia uściślono oraz pogrupowano w trzy bloki tematyczne (questions générales, civilisation et culture française et francophone, histoire de France et relations franco-polonaises (por. www.ojf.org.pl), a jednocześnie pozostawiono uczestnikom możliwość samodzielnego wyboru i sposobu przedstawienia wybranych zagadnień.

Etap centralny

Podczas etapu centralnego uczestnicy rozwiązują w pierwszej kolejności pisemnie, po polsku, test kulturoznawczy (test wielokrotnego wyboru oraz pytania wymagające krótkich, najczęściej jednowyrazowych odpowiedzi), w drugiej zaś budują wypowiedź pisemną w języku francuskim, która prowokowana [jest] przez lekturę jednego z trzech podanych tekstów źródłowych (objętość dokumentu nie przekracza jednej standardowej strony wydruku, a rozumienie nie powinno nastręczać uczestnikom większych trudności).

Część ustna etapu centralnego związana jest z szeroko pojętą kulturą francuskiego obszaru językowego. Z podanej w Programie Olimpiady listy lektur uczestnicy wybierają dwie książki i przygotowują ich swobodną prezentację, zawierającą elementy interpretacji i analizy wybranych fragmentów tekstów. Ta część egzaminu ustnego odbywa się w języku polskim. Zaproponowana w Programie lista lektur nie jest zamknięta: po uzyskaniu zgody Komitetu Głównego uczestnik może wybrać i przedstawić samodzielnie wybrany utwór.

W drugiej części egzaminu ustnego uczeń prowadzi swobodną rozmowę w języku francuskim na wybrany temat literacki, związany z tematyką jego wypowiedzi w języku polskim. Polskojęzyczny test kulturoznawczy oraz zasada prezentacji dzieł literackich w języku polskim wprowadzone zostały w XXXIV OJF (rok szkolny 2010/2011) w celu wyrównania szans wszystkich uczestników.

Finały Olimpiady Języka Francuskiego podczas edycji od XXXIII do XXXVII odbywały się w Poznaniu, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, zaś ostatni, tegoroczny finał XXXVIII OJF miał miejsce w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 12-14 marca 2015 r.

W marcu br., nakładem lubelskiego Wydawnictwa Werset, ukazał się zbiór testów egzaminacyjnych z pięciu ostatnich edycji Olimpiady (2009-2014), pod redakcją Marleny Deckert, Małgorzaty Piotrowskiej-Skrzypek i Ewy Kalinowskiej. Otrzymali go nauczyciele towarzyszący uczniom, którzy brali udział w etapie centralnym XXXVIII OJF. Testy będą rozprowadzane w oddziałach PROF-EUROPE w całym kraju.

Olimpiada Języka Francuskiego w komentarzach uczestników

Ogromnie się cieszę, że znalazłam się wśród 16 wyróżnionych osób, które stanowią w moim odczuciu elitę, to wielki prestiż zostać Laureatem Olimpiady. Jeszcze w pełni nie dociera do mnie ta radość, myślę, że z czasem będzie większa niż dzisiaj (…) Nie zrezygnuję z rozwijania mojej znajomości języka i kultury francuskiej i frankofońskiej, mam jeszcze dużo do zrobienia. Chciałabym studiować lingwistykę stosowaną.

Laureatka XXXIII OJF, w dniu ogłoszenia wyników

Najważniejsza jest systematyczność. I oczywiście wiara we własne możliwości. Wydaje mi się, iż tajemnica sukcesu tkwi również w rozbudzeniu w sobie pasji – jeśli zaczynamy być ciekawi tego co robimy, wszystko staje się dużo łatwiejsze i sukces przyjdzie na pewno.

Laureatka XXXV OJF, o przygotowaniach do Olimpiady