Online Linguistic Support – internetowa platforma językowa

Numer JOwS: 
str. 8

Nauczanie i uczenie się języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej i kulturowej są priorytetami polityki europejskiej od dziesięcioleci. Nauka języków jest także jedną z wielu płaszczyzn osiągania strategicznych celów współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r. Znajomość języków obcych wspomaga mobilność osób, ułatwia rozumienie różnic kulturowych, może zwiększyć szansę zatrudnienia i konkurencyjność na rynku pracy.

Pobierz artykuł w pliku PDF

W przeszłości doskonalenie różnych kompetencji, w tym językowych, umożliwiał Europejczykom udział w programach edukacyjnych, takich jak: Erasmus, Lingua, Tempus, Socrates, Leonardo da Vinci, Młodzież, eLearning, „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Najciekawsze i godne upowszechnienia przedsięwzięcia w nauczaniu i uczeniu się języków obcych promuje od lat znak jakości European Language Label i organizowany corocznie Europejski Dzień Języków.

Program Erasmus+, przewidziany na lata 2014-2020, oferuje mieszkańcom Unii Europejskiej i innych krajów nowe możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności, kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz kształtowania postaw obywatelskich. Inicjatywą zachęcającą do nauki języków obcych osoby, które w programie Erasmus+ będą wyjeżdżać za granicę na co najmniej dwa miesiące studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu, jest Online Liguistic Support (OLS). Cyberprzestrzeń stworzona na zamówienie Komisji Europejskiej przez Altissia International S.A. i Katholieke Universiteit Leuven będzie umożliwiała stypendystom ocenę i doskonalenie kompetencji językowych na poziomach biegłości od A1 do C2. System ten umożliwia zarówno korzystanie z testów biegłości językowej, jak i udział w kursach online.

W zarządzanie platformą, oprócz twórców serwisu, są i będą zaangażowane nastepujące instytucje: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Narodowe Agencje Programu Erasmus+ oraz beneficjenci – instytucje biorące udział w projektach mobilności akcji 1 programu Erasmus+ z sektorów: młodzież, szkolnictwo wyższe oraz kształcenie i szkolenia zawodowe. Dyrekcja Generalna KE ds. Edukacji i Kultury przyznaje licencje udziału w kursach językowych online Narodowym Agencjom, a administratorzy krajowi przyznają je beneficjentom. Z kolei instytucje prowadzące projekty mobilnościowe będą przekazywać licencje własnym stypendystom, nazywanym oficjalnie uczestnikami mobilności.

Do roku 2015 platforma Online Linguistic Support jest dostępna dla osób wyjeżdżających na długookresowe mobilności w sektorach młodzież i szkolnictwo wyższe. Obecnie OLS umożliwia ocenę i rozwijanie kompetencji w jednym z sześciu następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski. W roku 2015 OLS zostanie otwarta dla stypendystów z sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, a od roku 2016/2017 za pośrednictwem platformy ma być możliwa ocena i rozwijanie kompetencji we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej.

Każda osoba wyjeżdżająca na studia, praktykę lub staż albo wolontariat w programie Erasmus+ będzie zobowiązana wypełnić w OLS test poziomujący z języka, w którym będzie studiować lub komunikować się podczas odbywania wolontariatu albo praktyki. Instytucja wysyłająca będzie mogła przyznać stypendyście licencję na udział w kursie online danego języka na planowany czas pobytu za granicą. Licencje będą przydzielane na podstawie wyników testu. Nie w każdym przypadku język, którym będzie posługiwać się stypendysta podczas studiów, praktyki, stażu lub wolontariatu za granicą, i który będzie doskonalić podczas kursu online, będzie językiem kraju pobytu. Zaproszenia do udziału w kursie językowym w OLS mogą nie otrzymać uczestnicy mobilności, którzy uzyskają dobre, zdaniem instytucji wysyłającej, rezultaty wstępnego testu biegłości językowej.

Nauka języka obcego w Online Linguistic Support ma charakter masowego otwartego kursu online (MOOC). Uczestnicy mobilności samodzielnie wybiorą poziom kursu, który obejmie czytanie, pisanie, gramatykę, słownictwo i komunikację ustną. W trakcie nauki kursanci będą mieli możliwość konsultowania się z nauczycielami podczas zajęć w klasie wirtualnej i za pośrednictwem forum.

Na zakończenie okresu mobilności stypendyści, niezależnie od tego, czy będą uczestnikami kursu online, czy nie, będą zobowiązani wypełnić w OLS drugi test samooceny językowej, sprawdzający przyrost ich kompetencji.

Osoba uczestnicząca w więcej niż jednej długookresowej mobilności w programie Erasmus+ będzie zobowiązana wypełnić w OLS testy samooceny dla każdego wyjazdu, nawet jeśli język nauki, komunikacji, środowiska pracy w ramach innych wyjazdów będzie identyczny.

Film promocyjny