Plan wydawniczy 2017

862

Dział Temat numeru w roku 2017 będzie poświęcony nauczaniu podsystemów języka. W kolejnych numerach chcielibyśmy poruszyć problematykę dotyczącą gramatyki, wymowy, słownictwa i pragmatyki w nauczaniu języków obcych.

Oprócz zagadnień związanych z metodami nauczania gramatyki czy technikami zapamiętywania słownictwa, planujemy również uwzględnić strategie nauczania i uczenia się, motywację w nauce języków obcych, podejście nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi oraz sposoby na efektywne przejście uczniów od etapu kontrolowanej produkcji do spontanicznej komunikacji.

Poniżej podajemy przykładowe zagadnienia związane z tematami poszczególnych numerów.

Nr 1/2017 – Gramatyka w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

 • miejsce gramatyki w procesie edukacji językowej: jej rola i cele jej nauczania, hierarchia w zbiorze podsystemów języka;
 • metody, podejścia, techniki nauczania gramatyki języków obcych, zwłaszcza nowe lub przywrócone dawniejsze/zarzucone;
 • nauczanie gramatyki w powiązaniu z nauczaniem pozostałych podsystemów języka;
 • gramatyka a słownictwo – gramatyka jako nośnik treści (ujęcia kognitywne).

Nr 2/2017 – Fonetyka i wymowa w nauczaniu języków obcych

 • czynniki warunkujące opanowanie poprawnej wymowy;
 • metody i techniki nauczania wymowy;
 • kształcenie kompetencji fonologicznej;
 • ranga poprawnej wymowy i praktycznej znajomości fonetyki w używaniu języka obcego;
 • świadomość wymowy w języku obcym jako składnik samooceny znajomości języka.

Nr 3/2017 – Słownictwo i frazeologia w nauczaniu języków obcych

 • rola i ranga słownictwa w opanowywaniu języka obcego;
 • metody i techniki nauczania leksyki;
 • kształcenie technik uczenia się słownictwa;
 • strategie nauczania leksyki;
 • słownictwo  jako składnik sprawności receptywnych i produktywnych;
 • praca z tekstem, czytanie – jak metoda rozwijania kompetencji leksykalnej.

Nr 4/2017 – Pragmatyka językowa na lekcjach języków obcych

 • kształcenie kompetencji socjokulturowej uczniów na lekcjach języków obcych;
 • kontekst i uwarunkowania sytuacyjne zachowań językowych;
 • cele komunikacji językowej;
 • kompetencje interkulturowe w edukacji językowej.