Plan wydawniczy 2018

Dział Temat numeru w roku 2018 poświęcamy metodom i technikom pracy nauczycieli języków obcych: z uczniami w różnym wieku, z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych, z uczniami zdolnymi, z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zachęcamy także do podjęcia problematyki szeroko i różnie rozumianej motywacji uczniów i nauczycieli oraz nowych (nowszych) podejść do nauczania (blended learning, rozwijanie sprawności mediacyjnych i interakcyjnych, wielojęzyczność jako element kształcenia).

W dziale Temat numeru w poszczególnych wydaniach w roku 2018 proponujemy zajęcie się następującymi zagadnieniami:

Numer 1/2018 – Metody i techniki pracy z uczniami w różnym wieku

 • nauczanie języka obcego: małych dzieci, na etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniów starszych klas szkół podstawowych, młodzieży w wieku licealnym, osób dorosłych, osób w wieku senioralnym;
 • metody i techniki pracy w edukacji nieformalnej i pozaformalnej;
 • nowe technologie w pracy z uczniami w różnym wieku;
 • wiek uczniów a motywacja do nauki i samodzielnej pracy.

Numer 2/2018 – Metody i techniki pracy z uczniami w różnorodnych zespołach klasowych

 • nauczanie języka obcego w klasach z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka;
 • nauczanie języka uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
 • świadomość kulturowa/interkulturowość w nauczaniu języka w różnorodnych zespołach klasowych;
 • nauczanie języka polskiego jako ojczystego a nauczanie go jako drugiego/edukacyjnego;
 • nauczanie języka w klasach typowych i dwujęzycznych.

Numer 3/2018 – Metody i techniki pracy z uczniami zdolnymi

 • organizacja pracy z uczniami zdolnymi;
 • praca z uczniami zdolnymi a praca z pozostałymi uczniami;
 • teoria inteligencji wielorakich w nauczaniu języków obcych;
 • materiały dydaktyczne odpowiednie do pracy z uczniami zdolnymi;
 • wykorzystywanie potencjału uczniów zdolnych w pracy nauczyciela języka.

[Prosimy o nadsyłanie artykułów do końca lipca br.]

Numer 4/2018 – Metody i techniki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • praca z uczniami z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu;
 • praca z uczniami niesłyszącymi i słabo słyszącymi;
 • praca z uczniami niedowidzącymi i niewidomymi;
 • praca z uczniami z zaburzeniami mowy;
 • praca z uczniami z upośledzeniem umysłowym;
 • praca z dyslektykami i dysgrafikami;
 • podejście do nauczania w pracy z uczniami ze środowisk defaworyzowanych;
 • praca z uczniami o różnych biografiach edukacyjnych.

[Prosimy o nadsyłanie artykułów do końca września br.]