Prasa, audycje radiowe, filmy, literatura. Dlaczego warto wykorzystywać materiały autentyczne na zajęciach języka obcego?

Numer JOwS: 
str. 104

Materiały autentyczne umożliwiają kontakt z naturalnym językiem w rzeczywistych sytuacjach, stanowią doskonałe uzupełnienie materiału podręcznikowego i co równie ważne, wyraźnie podnoszą poziom motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Ty tu urządzisz!

potrzebne materiały: katalogi domów meblowych i gazety z artykułami o tej tematyce

wprowadzenie: Przećwicz słownictwo dotyczące rodzajów mieszkań, części domu i mebli, wykorzystując ćwiczenie luki informacyjnej. Uczniowie pracują w parach. Jedna osoba opisuje drugiej wystrój mieszkania przedstawionego na obrazku. Druga osoba na podstawie opisu kreśli rozkład mieszkania, ewentualnie prosi o doprecyzowanie szczegółów. Następnie uczniowie porównują oba obrazki, analizując zbieżności.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Uczniowie czytają artykuł o wystroju i dekoracji mieszkań, i zaznaczają w tekście nazwy mebli, które występują w ich domach.  

Ćw. 2. Uczniowie dzielą się na grupy, tworząc rodziny. Na podstawie katalogów meblowych każda rodzina urządza mieszkanie z uwzględnieniem preferencji wszystkich jej członków i cen produktów, mając na uwadze określony budżet domowy; rodzina wybiera rozkład mieszania, meble i ich ustawienie. Uczniowie wydzierają zdjęcia mebli z katalogu i tworzą plakat przedstawiający wystrój mieszkania.

Ćw. 3. Uczniowie dzielą się na grupy i szukają przykładów różnych rodzajów wystrojów wnętrz w dostępnych materiałach. Każda grupa wybiera jeden styl i tworzy reklamę, argumentując swój wybór.

Materiały popularnonaukowe

potrzebne materiały: kilka czasopism popularnonaukowych

wprowadzenie: Zapytaj uczniów o skojarzenia z pojęciem materiały popularnonaukowe, zapisując zaproponowane przez nich hasła na tablicy w postaci mapy myśli.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Uczniowie dzielą się na grupy, które wybierają czasopisma, a w nich najbardziej interesujący temat. Następnie zgłębiają dane zagadnienie i tworzą quiz dla reszty klasy. Dobrą kontynuacją ćwiczenia jest przedstawienie przez każdą grupę zdobytej wiedzy przy pomocy scenki teatralnej, prezentacji multimedialnej, artykułu, plakatu, makiety czy książeczki.

Telewizja

potrzebne materiały: fragmenty różnych programów telewizyjnych, gazety telewizyjne

wprowadzenie: Rozdaj uczniom kwestionariusze z pytaniami: jakie programy telewizyjne lubisz oglądać? Ile czasu poświęcasz na oglądanie telewizji? itp. Uczniowie dobierają się w pary i przeprowadzają ze sobą wywiad.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Zaprezentuj fragmenty programów telewizyjnych. Uczniowie przyporządkowują je do odpowiednich kategorii: dokument, komedia, program informacyjny, talk-show itp.

Ćw. 2. Uczniowie tworzą grupy, które otrzymują gazety telewizyjne. Zespoły analizują najważniejsze elementy, z których składa się gazeta i program telewizyjny. Grupy tworzą własną staję telewizyjną, określając ramówkę (rozkład godzinowy poszczególnych programów).

Mobilność edukacyjna

W dzisiejszych czasach Unia Europejska stwarza wiele możliwości wyjazdów w ramach mobilnościowych programów edukacyjnych (studia, staże, projekty partnerskie, wymiany młodzieży, wolontariat). Włączanie tej tematyki do zajęć z języka obcego może zachęcić uczniów do udziału w tego typu programach.

potrzebne materiały: prospekty szkół/uczelni zagranicznych, aplikacje na szkolenia/staże, oferty pracy itp.

wprowadzenie: Narysuj na tablicy schematyczną mapę świata. Poproś uczniów o wypisanie na kartkach samoprzylepnych korzyści wynikających z wyjazdów zagranicznych. Chętni przyczepiają kartki na tablicy.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Uczniowie przeglądają oferty edukacyjne zagranicznych instytucji i wybierają te, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, uzasadniając swój wybór.

Ćw. 2. Uczniowie wypełniają aplikację na wyjazd lub redagują e-mail do organizatorów z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Ćw. 3. Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba wciela się w rolę potencjalnego uczestnika programu i otrzymuje zdjęcia promujące wyjazd (np. wymianę młodzieży). Druga osoba jest reprezentantem organizatora, dysponującą informacjami organizacyjnymi w prospekcie. Potencjalny uczestnik zadaje pytania organizatorowi.

Ćw. 4. Uczniowie przeglądają oferty pracy i analizują, z jakich elementów składa się ogłoszenie/oferta. Następnie dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich składa się z osób ubiegających się o pracę, które dyskutują, jakie elementy są istotne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Drugą grupę tworzą pracodawcy, którzy omawiają możliwe pytania kierowane do aplikujących. Uczniowie dobierają się w pary (pracodawca + aplikujący) i przeprowadzają przykładową rozmowę kwalifikacyjną. Po ćwiczeniu uczniowie siadają w okręgu i dzielą się wrażeniami.

Kulinaria

potrzebne materiały: menu z restauracji

wprowadzenie: Uczniom zostają rozdane pocięte dialogi między kelnerem a klientem w restauracji. Zadaniem uczniów jest uporządkowanie wypowiedzi w odpowiedniej kolejności oraz zaznaczenie zwrotów potrzebnych do zamawiania posiłków w restauracji.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Uczniowie dobierają się w pary, w której jedna osoba wciela się w rolę kelnera, druga klienta i otrzymują karty ze wskazówkami: klient – potrawy rekomendowane przez znajomych; kelnerzy – potrawy, na które warto namówić klienta. Klient składa zamówienie na podstawie menu z restauracji.

Ćw. 2. Uczniowie dzielą się na grupy. Przy pomocy Internetu wybierają 3-4 restauracje, które mogą zapewnić catering na konferencję/spotkanie i układają przykładowe menu.

Ćw. 3. Uczniowie dzielą się na zespoły. Każda grupa otrzymuje kilka zestawów menu z różnych restauracji. Uczniowie planują wspólne wyjście do restauracji: najpierw ustalają maksymalną kwotę wydatków, a następnie zaznajamiają się z oferowanymi potrawami w menu. Zespoły wybierają zestawy, mając na uwadze ustalony budżet.

Globalne zależności

potrzebne materiały: ulotki i publikacje międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt na świecie (można też skorzystać ze strony internetowej organizacji)

wprowadzenie: Zaproponuj uczniom ćwiczenie pokazujące wzajemne zależności. Uczniowie stają w okręgu. Każda osoba wybiera 2 osoby z klasy. Na dany znak wszyscy próbują stanąć w równej odległości od 2 wybranych osób, czyli stworzyć z nimi trójkąt równoboczny. Poproś uczniów o refleksje na temat tego ćwiczenia.

przykłady ćwiczeń:

Ćw. 1. Pokaż uczniom kilka zdjęć przybliżających kwestie ochrony fauny, przy każdym zadając pytania: co dane zdjęcie przedstawia? Jakiego problemu dotyczy? Dlaczego jest to istotna kwestia? itp. Korzystając z informacji zamieszczonych w publikacjach/na ulotkach danej organizacji, uczniowie tworzą plakat lub opis kampanii upowszechniającej działania na rzecz ochrony zwierząt. Uczniowie mogą też wysyłać e-maile do organizacji działających w tej dziedzinie w celu zdobycia dodatkowych informacji.