Rada Programowa

prof. dr hab. Hanna Komorowska

Kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Obcych Uniwersytetu SWPS, profesor zwyczajny w Instytucie Anglistyki UW  – przewodnicząca Rady Programowej JOWS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Warszawskim. Po upadku komunizmu przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Jego zainteresowania naukowe związane są z takimi obszarami jak: procesy interakcyjne podczas lekcji języka obcego, uczenie się i nauczanie sprawności mówienia, strategie komunikacyjne, różnice indywidualne, autonomia ucznia oraz strategie uczenia się, strategie uczenia się gramatyki, strategie uczenia się wymowy, motywacja w nauce języka obcego, lęk przed mówieniem, dydaktyka fonetyki języka obcego, uczenie się i nauczanie form języka, korekta błędów językowych oraz ewaluacja wiedzy językowej. Jest autorem ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.  Redaktor naczelny serii Second Language Learning and Teaching w wydawnictwie Springer oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe.

dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; tłumacz przysięgły języka niemieckiego; członek-założyciel Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Studia Linguistica Universitatis Jagellonicae Cracoviensis; Text und Diskurs; Między Oryginałem a Przekładem;  Lingwistyka Stosowana - Przegląd/Applied LinguisticsReview. W latach 1995-2005 była członkiem Rady Programowej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy (później Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ. Od 2011 wiceprzewodnicząca Komisji Językoznawstwa PAN Oddz. w Krakowie

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad nauczaniem języków obcych wspomaganym komputerowo, kształceniem nauczycieli w e-learningu, wielojęzycznością w dobie Internetu oraz socjokulturowymi uwarunkowaniami procesu glottodydaktycznego. 

dr Clarinda Calma

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych. Pracuje jako adiunkt i prodziekan ds. Filologii w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (WSE), gdzie odpowiada za program studiów oraz współpracę ze środowiskiem biznesowym. Jest również wieloletnią opiekunką Koła Lingwistów WSE i wspólnie ze studentami zrealizowała liczne projekty m.in.: Czego nie Widać czyli Obalenia Stereotypów: Jak Młodzi Polacy Postrzegają Brytyjczyków oraz Wariacje Szekspirowskie. Opublikowała liczne artykuły z zakresu historii książki w szesnastowiecznej Anglii i Polsce. Jest również prezesem Stowarzyszenia Język, Kultura i Polityka, organizacji pozarządowej działającej na rzecz popularyzacji badań dot. dialogu międzykulturowego. 

dr hab. Radosław Kucharczyk

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej. Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest również rzeczoznawcą podręczników do nauki języka francuskiego w MEN.

dr Paweł Poszytek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą. 

dr Wojciech Sosnowski

Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa slawistycznego (Instytut Slawistyki; Polska Akademia Nauk; 2011), absolwent Wydziału Filologicznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (2000). Kierownik Zespołu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW; wykładowca języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, College of Europe (kampus Natolin), Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury. Autor innowacyjnych programów nauczania języka rosyjskiego dla dorosłych w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego (ścieżka Języki i Narody). Tłumacz filmów fabularnych i programów telewizyjnych. Publikuje prace z dziedziny językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół. W swojej pracy propaguje idee wielojęzyczności i interkulturowości.

Aleksandra Ratuszniak

Dyrektor ds. kształcenia dwujęzycznego XIII LO w Łodzi

Absolwentka filologii romańskiej UŁ. Obecnie nauczycielka języka francuskiego i dyrektor ds. klas dwujęzycznych XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności Bilinguis. Współautorka podręczników do nauki jęz. franc. Déjà-Vu, Wydawnictwo Szkolne PWN i materiałów wydawnictwa Omega, przygotowujących do matury z języka francuskiego. na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Autorka publikacji Instytutu Europejskiego: Kształcenie dla potrzeb społeczeństwa europejskiego z okazji 10-lecia dwujęzyczności w łódzkich szkołach oraz artykułów z zakresu CLIL w czasopismach edukacyjnych i materiałach pokonferencyjnych. Koordynatorka wielu projektów Comenius we współpracy ze szkołami w Belgii, Francji i Niemczech. Za osiągnięcia w pracy z młodzieżą odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również, od Rządu Republiki Francuskiej, Order Palm Akademickich.

Danuta Szczęsna

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Absolwentka polonistyki UW, nauczycielka języka polskiego jako ojczystego w szkołach podstawowych i licealnych Warszawy. Lektorka języka polskiego jako obcego  w środowisku szkolnym i akademickim Polski, Niemiec, Rosji, Litwy. Uczy języka polskiego indywidualnie i grupowo, uchodźców, dyplomatów, misjonarzy i ludzi biznesu. W ramach letnich szkół językowych prowadzi kursy języka polskiego dla studentów, dzieci i młodzieży polonijnej. Organizator nowych form edukacji (w 1990 r. - Szkoła Społeczna nr 9,  w 2002 r.- pion polski w Willy Brandt Schule).  Od 2004 r. główny specjalista w Sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, obsługującym system certyfikacji języka polskiego jako obcego.