Studenci w roli projektantów kursu Military English e-Project

Numer JOwS: 
str. 95

Współcześnie technologia, społeczeństwo i edukacja stanowią nierozerwalne trio. Coraz bardziej zaawansowani technologicznie uczestnicy różnych form kształcenia podążają w kierunku nowszych i bardziej zindywidualizowanych rozwiązań edukacyjnych. Ten trend jest szczególnie zauważalny w środowiskach wymagających rozwiązań zdalnych, takich jak wojskowo-cywilna Akademia Obrony Narodowej.

Projektowanie multimedialne na platformie ILIAS

Podczas poznawania funkcjonalności platformy ILIAS praktykanci uznali, że tworzenie lekcji czy testów pozwala na zastosowanie szerokiego repertuaru aktywności. Należy wspomnieć, że Akademia Obrony Narodowej dokonała wyboru platformy ILIAS (Integrated Learning, Information and Work Cooperation System) ze względu na liczbę rozwiązań architektonicznych, bogactwo funkcji służących do projektowania, uruchamiania kursów online, wspierania komunikacji, gromadzenia danych w celach badawczych, a także z uwagi na wysoki poziom zabezpieczeń informatycznych. ILIAS Edytor SCORM został również oceniony jako bardzo intuicyjny w obsłudze. Praktykanci rozpoczęli od budowy struktury kursu, a potem przechodzili do układania poszczególnych lekcji. W swojej pracy wykorzystywali różnego rodzaju możliwości: prezentacja tekstu, nagrywanie plików dźwiękowych, wstawianie grafiki i dźwięku, tworzenie pytań kontrolnych i sprawdzających (luki, wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią, wielokrotnego wyboru z wieloma odpowiedziami, poprawianie wyrazów w zdaniach, pytanie z mapą interaktywną, dopasowywanie horyzontalne i wertykalne, pytania numeryczne), tworzenie podsumowania pytań. Projektowanie treści, szaty graficznej i dźwiękowej, umiejętne dostosowanie narzędzi platformy edukacyjnej ILIAS do potrzeb grupy wymagało pomysłowości i wyczucia.

126

Pobierz materiał praktyczny

Rezultaty dla praktykantów

Projektowanie lekcji na platformie e-learningowej pozwoliło studentom nie tylko na osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się jej narzędziami, ale stanowiło doskonałą okazję do pogłębienia sprawności z zakresu języka angielskiego wojskowego na poziomie średnio zaawansowanym. Praktykanci nabyli wiedzę na temat metodyki e-nauczania w kontekście uczenia się osób dorosłych, a także mieli okazję poznawać inne kursy anglojęzyczne oraz polskojęzyczne zamieszczone na platformie ILIAS. Dzięki wglądowi w inne projekty mogli dokonywać oceny swoich pomysłów oraz wykorzystywać zastosowane wcześniej rozwiązania metodyczne w swoich projektach.

Rezultaty dla potencjalnych użytkowników kursu

Efekty praktyk – minikursy na temat: NATO’s Crisis Response Operations, Participation of the Polish Armed Forces in International NATO Operations, Pistols and Submachine Guns, Terrorism in Turkey, and Military Ranks znalazły swoje zastosowanie w środowisku akademickim oraz pozaakademickim. Z gotowych produktów mogą obecnie korzystać nie tylko lektorzy języka angielskiego z AON, lecz także studenci lub inni słuchacze organizowanych przez Akademię specjalistycznych kursów.

Wnioski i ewaluacja projektu

Studenci pozytywnie ocenili nabyte w trakcie praktyki kompetencje. Podczas wywiadu przeprowadzonego pod koniec października praktykanci bardzo pozytywnie ocenili organizację przedsięwzięcia oraz wskazali konkretne korzyści, jakie im przyniósł udział w projekcie (zastosowano kwestionariusz składający się z testu niedokończonych zdań oraz pytań z wykorzystaniem skali Likerta, dotyczących podniesienia poziomu kompetencji językowych, określenia stopnia znajomości podstawowych zagadnień z zakresu metodologii e-nauczania, andragogiki, narzędzi SCORM Editor, znajomości platformy ILIAS).

Wymiar pedagogiczny praktyki wiąże się przede wszystkim z doświadczaniem przez studentów nowych ról społecznych (jako nauczyciele uczą się postrzegać i analizować problemy, jakie mogą pojawić się w e-nauczaniu: przejrzystość prezentowanych treści, przykłady, długość tekstów), a także z rozwijaniem wiedzy dotyczącej poprawnego konstruowania e-lekcji i minimalizowaniem ryzyka niepowodzeń w procesie nauczania. Efekty praktyki oraz pozytywne opinie uczestników przygotowały solidny fundament dla organizacji kolejnej edycji praktyk w 2012 r.

Podejście do nauczania akademickiego zakładające wykorzystanie Advanced Distributed Learning w procesie dydaktycznym może być popularyzowane poprzez zaangażowanie studentów danej uczelni do aktywności w obszarze, pozwalającym na dogłębne poznanie nowych rozwiązań edukacyjnych. Opisany pomysł zorganizowania praktyk studenckich pokazuje, że zachęcenie do wykorzystania nowatorskich rozwiązań może odbywać się i przynosić efekty poprzez działania odśrodkowe.


[1] Nazwa ADL posiada bardziej szczegółowe wyjaśnienie: Advanced odnosi się do nowoczesnej generacji środowiska uczenia się możliwej dzięki systematycznej integracji informatyki, komunikacji i technologii informacyjnych. Distributed jest definiowane jako zdolność do korzystania ze wspólnych standardów i technologii sieciowych w celu zapewnienia nauki zawsze i wszędzie. Learning jest opisane jako zdobywanie wiedzy, umiejętności i postaw. Nauka odbywa się poprzez integrację edukacji, szkoleń oraz wspomagających działań w kompleksowym środowisku nauczania (ADL Initiative).

126

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF

-------

83 84 85 Fotografia © UCB Library Communications 2008