Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego na przykładzie projektów eTwinning

Numer JOwS: 
str. 97

Nie jest nowością wykorzystanie technologii w nauczaniu języków obcych. Magnetofony i magnetowidy, komputery i Internet obecne są w szkołach już dość długo. Ale jak połączyć możliwości Internetu z nauką języka w klasie? Być może najlepszym sposobem jest realizacja eTwinningowych projektów.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Program eTwinning to współpraca europejskich szkół z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Do najważniejszych cech takich projektów należą: integracja międzyprzedmiotowa, wykorzystanie narzędzi elektronicznych oraz wykorzystanie wybranego języka obcego, który jest językiem wspólnym dla wszystkich partnerów projektu. Zatem realizacja projektu o dowolnej tematyce stwarza sytuacje, w których w naturalny i twórczy sposób uczniowie używają języka obcego. Równocześnie wykorzystują narzędzia TIK do pozyskiwania materiałów, wymiany informacji i prezentowania efektów pracy. Projekty dają uczniom możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych i motywują do dalszej nauki. Uczniowie przekonują się o własnych umiejętnościach poprzez kontakty z innymi uczącymi się języka, uczą się także od siebie nawzajem. Należy oczywiście zdawać sobie sprawę, że jakość wzorców językowych, z którymi stykają się uczestnicy projektów międzynarodowych, może pozostawiać wiele do życzenia, jednak ogólne korzyści płynące z interakcji zdecydowanie przewyższają ewentualne szkody. Włączenie TIK do zajęć języka obcego wymaga od nauczyciela zaznajomienia się z tymi narzędziami w takim stopniu, aby mógł nadzorować pracę uczniów. Nie musi być jednak ekspertem i w razie potrzeby może przecież skorzystać z pomocy informatyka lub samych uczniów.

Poniżej przedstawiono przykłady zadań z eTwinningowych projektów realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, w skład którego wchodzi między innymi technikum i liceum ogólnokształcące. Ćwiczenia te skupiają się przede wszystkim na doskonaleniu znajomości języka angielskiego i wykorzystaniu narzędzi TIK, chociaż rozwijają również inne kompetencje, takie jak współpraca w grupie czy umiejętność uczenia się. Zadania można w dowolny sposób modyfikować, aby dostosować je do własnych projektów oraz do potrzeb i możliwości uczniów.

Who am I? – projekt Show me Around

  • kształtowane kompetencje: rozwijanie sprawności pisania i czytania w języku angielskim, tworzenie profilu użytkownika na platformie TwinSpace, wykorzystanie aplikacji online i edycja kodu HTML (Wiki).

Uczniowie piszą wypracowanie zatytułowane Who am I?, w którym opisują swoje zainteresowania, upodobania, styl życia. Nauczyciel zbiera zadania, sprawdza je i nanosi ewentualne poprawki lub komentarze. Przed oddaniem tekstów uczniom z każdego wypracowania nauczyciel wypisuje kilka informacji o autorze. Z tych informacji układa zdania (po jednym o każdym uczniu), jednak zamiast imienia ucznia w zdaniu pojawia się luka, np. ___ has green eyes and likes rock music. Następnie zadanie przenoszone jest na platformę TwinSpace, gdzie uczniowie uzupełniają profil użytkownika. Dodają swoje zdjęcie, a w opisie wpisują tekst wypracowania. Natomiast nauczyciel tworzy sekcję z narzędziem Wiki i wpisuje (nierozwiązane) zadanie. Uczestnicy projektu z pozostałych szkół partnerskich muszą przejrzeć profile kolegów i rozwiązać zadanie, wpisując odpowiedzi bezpośrednio do zdań z lukami lub w osobnym miejscu do tego przeznaczonym. Uczniowie-współautorzy zadania sprawdzają poprawność rozwiązania i wpisują komentarz. Dodatkowo uczniowie poznają narzędzie Word Mosaic serwisu Image Chef, za pomocą którego tworzą obrazek ze swojego imienia, według instrukcji podanych na stronie serwisu. Kod HTML obrazka (tzw. embed code) wklejają w Wiki obok zadania językowego. Jeżeli zadanie jest za trudne dla uczniów pod względem technicznym, instrukcje można podać w języku polskim.

My family – projekt Show me Around”

  • kształtowane kompetencje: nauka słownictwa, rozwijanie sprawności pisania i słuchania w języku obcym. Tworzenie animacji Voki, układanie zadań do testu typu prawda-fałsz, tworzenie ankiety online i edycja kodu html.

Uczniowie przygotowują krótki opis swojej rodziny. Po założeniu kont i zalogowaniu się w serwisie Voki tworzą swoje awatary i wpisują przygotowane teksty. Przed zapisaniem należy kilkakrotnie odsłuchać swojego tekstu w celu sprawdzenia i usunięcia ewentualnych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Pobrany kod uczniowie wklejają na przygotowaną uprzednio stronę Wiki. Drugim etapem zadania jest przygotowanie przez uczniów dwóch zdań do zadania typu prawda-fałsz. Zdania nie powinny być identyczne z tymi w opisie, jednak muszą dotyczyć tych samych informacji. Pracując w grupie, uczniowie tworzą quiz online, np. wykorzystując Google Docs, który także jest umieszczany na stronie projektu (embed code). Pozostali uczestnicy projektu odtwarzają animacje kolegów i rozwiązują test.

  • kształtowane kompetencje: rozwijanie sprawności pisania i czytania w języku angielskim, robienie i edytowanie zdjęć, dodawanie i edytowanie tekstu na stronie Wiki.

Każdy uczeń robi zdjęcie swojego pokoju aparatem cyfrowym, przenosi je na komputer, kompresuje i edytuje według własnego uznania, a następnie przekazuje nauczycielowi, np. drogą e-mailową. Następnie uczniowie przygotowują opis pokoju w języku angielskim, po czym modyfikują tekst poprzez dodanie nieprawdziwych informacji. Informacje te muszą być tak dobrane, aby można było je zweryfikować przy pomocy fotografii, np. Under the desk there is a green bin/school bag. Nauczyciel tworzy podstronę Wiki dla każdego ucznia i dodaje zdjęcia otrzymane od uczniów. Po zalogowaniu się na TwinSpace każdy uczeń w odpowiednim miejscu wpisuje swoje zadanie i edytuje tekst (pogrubienie, kursywa, nagłówki). Pozostali uczniowie rozwiązują zadania pod nadzorem swojego nauczyciela.

Picture dictionary – projekt Show me Around

  • kształtowane kompetencje: układanie definicji w języku angielskim, wykorzystanie aplikacji Glogster.

Uczniowie gromadzą ilustracje haseł, które chcą umieścić w słowniczku (w tym przypadku przedmioty związane ze świętami Bożego Narodzenia). Z zebranych fotografii tworzą wirtualny plakat na platformie GlogsterEDU. Do każdego hasła uczniowie układają definicję w języku angielskim. Definicje można umieścić na plakacie obok zdjęć, można także wykorzystać je do zadania dla innych uczniów. W naszym zadaniu definicje i hasła zostały wymieszane. Należy je ze sobą połączyć, a także dopasować do ilustracji. (ilustracja: picturedictionary.jpg)

Acrostic poems – projekt The Colourful World of Vegetables

  • kształtowane kompetencje: kreatywne pisanie w języku obcym, edytowanie dokumentu tekstowego, korzystanie z zasobów Internetu, dodawanie plików do folderów na TwinSpace.

Uczniowie poznają zasadę pisania akrostychu (pierwsze litery kolejnych wersów czytane pionowo tworzą tytuł) – w tym przypadku tytułem ma być imię ucznia. Następnie każdy uczeń tworzy plik tekstowy, na przykład w programie Open Office, w którym po wpisaniu swojego tekstu dokonuje jego edycji – wybiera krój i wielkość czcionki, kolory tekstu i tła. Korzystając z zasobów Internetu, uczniowie wyszukują ilustracje do swojej pracy. Należy w tym miejscy zwrócić szczególną uwagę na respektowanie praw autorskich. Dla ułatwienia odczytywania plików na różnych komputerach uczniowie zapisują swoje pliki w formacie PDF. Na koniec pliki umieszczane są w folderach na platformie TwinSpace.

What vegetable is it? – projekt The ColourfulWorld of Vegetabels

  • kształtowane kompetencje: rozwijanie sprawności pisania i czytania w języku angielskim, nauka słownictwa (opisywanie przedmiotów), zamieszczanie wpisów na forum.

Uczniowie przygotowują zagadki dotyczące rzeczowników związanych tematycznie z projektem, w tym przypadku warzyw lub owoców. Zagadka polega na podaniu opisu przedmiotu bez podawania jego nazwy. Pozostali uczniowie muszą odgadnąć, o jakie warzywo chodzi. Na platformie TwinSpace nauczyciel zakłada forum dla tego zadania. Uczniowie zakładają nowy wątek dla każdej zagadki. Pozostali uczniowie uczestniczący w projekcie wpisują swoje odpowiedzi jako posty z komentarzami.

Opinions – projekty Show me Around, The Colourful World of Vegetables

  • kształtowane kompetencje: wyrażanie opinii, dzielenie się spostrzeżeniami, wykorzystanie aplikacji Wallwisher.

Nauczyciel tworzy „ścianę” w aplikacji Wallwisher, na której uczestnicy projektu umieszczają swoje wpisy na dany temat, na przykład refleksje na zakończenie projektu eTwinning.

Bibliografia

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF.