Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Celem seminarium było zaprezentowanie nauczycielom różnych form pracy z filmem oraz podczas rozgrzewki na lekcjach języka obcego, opracowanie nowych typów zadań jako form tworzenia warsztatu nauczyciela, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat roli nauczyciela w budowaniu korzystnej atmosfery w procesie wychowawczym i dydaktycznym, budowanie wiary w potencjał twórczy nauczycieli języków obcych, wymiana doświadczeń nauczycieli-praktyków. Produktem materialnym seminarium stał się uniwersalny skrypt w języku polskim dla nauczycieli języków obcych, zawierający autorskie zadania na rozgrzewkę oraz do pracy z filmem. Skrypt prezentuje bloki zadań możliwe do adaptacji przez nauczycieli wszystkich języków obcych w zależności od tematu zajęć, poziomu zaawansowania i specyfiki grupy, zakładanych celów dydaktycznych i wychowawczych.

Podczas seminarium zaproponowano następujące formy pracy:

  1. Dyskusja panelowa:
  • rozgrzewka – potrzeba czy wymysł metodyków-teoretyków.
  • film na lekcji – atrakcyjne narzędzie dydaktyczne czy wypełniacz czasu na lekcji.
  1. Burza mózgów
  2. Formy aktywizujące:
  • mapy pojęciowe
  • inscenizacja
  • odgrywanie ról
  1. Praca w parach, praca w grupach
  2. Projekt

Warsztaty prowadzili dr Wojciech Sosnowski – kierownik Zespołu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW, wykładowca języka rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW, wykładowca języka rosyjskiego College of Europe w Warszawie oraz mgr Magda Tulska-Budziak – wykładowca języka rosyjskiego Szkoły Języków Obcych UW, nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad całością projektu sprawował doradca metodyczny języka rosyjskiego m. st. Warszawy mgr Krystyna Kancewicz-Sokołowska

Seminarium składało się z części organizacyjnej, podczas której zaprezentowano cele seminarium, formy pracy oraz przedstawiono w formie interaktywnej prowadzących i uczestników seminarium; części warsztatowej poświęconej rozgrzewce; warsztatu poświęconemu pracy z filmem oraz podsumowania.

Podczas warsztatu poświęconemu rozgrzewce każde z prezentowanych zadań było wykonywane od początku do końca przez uczestników seminarium. Nauczyciel musiał na własnej skórze poczuć problemy, jakie napotyka uczeń (np. brak precyzji w instrukcji do zadania), przeżyć stres, jaki przeżywa uczeń, poczuć zmęczenie, zrozumieć, ile radości daje i jak jest efektywne, ciekawe, niebanalne, dobrze merytorycznie przygotowane zadanie. Prowadzący przygotowali wstęp do tematu „Rozgrzewka na lekcjach języka obcego” następnie przykładowe zadania na rozgrzewkę. Po warsztacie uczestnicy pod opieką prowadzących przystąpili do konstruowania zadań, potem zaprezentowali wyniki swojej pracy. Uczestnicy warsztatu wybrali zadania do publikacji. Selekcja zadań była poprzedzona omówieniem zaprezentowanego materiału i wyłonieniem kolegium redakcyjnego do opracowania poszczególnych rozdziałów niniejszego skryptu.

Warsztat poświęcony formom pracy z filmem był poprzedzony wprowadzeniem do tematu „Praca z filmem na lekcjach języka obcego”. Prowadzący zaprezentowali przykładowe zadania do pracy z filmem. Uczestnicy pod opieką prowadzących przystąpili w grupach do konstruowania zadań. Nauczyciele zaprezentowali swoje zadania do pracy z filmem oraz wybrali po omówieniu z prowadzącymi materiał do publikacji. Wyłonione kolegium redakcyjne przygotowało do publikacji ćwiczenia, które są zawarte w niniejszym skrypcie.

Seminarium zostało podsumowane refleksjami nauczycieli, dotyczącymi odbytych zajęć, własnych możliwości oraz wnioskami.

W niniejszym skrypcie prezentujemy zadania zaproponowane przez uczestników seminarium i prowadzących.

Mamy nadzieję, że skrypt stanie się nie tylko zbiorem przykładowych zadań, ale również inspiracją do tworzenia nowych zadań.