Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

ROZDZIAŁ 1

ROZGRZEWKA NA ZAJĘCIACH JĘZYKA OBCEGO

Celem warsztatu „Rozgrzewka na lekcjach języka obcego” było przedstawienie roli, miejsca i znaczenia rozgrzewki w procesie dydaktycznym i strukturze lekcji, zapoznanie z typologią zadań na rozgrzewkę oraz udowodnienie twórczego potencjału nauczycieli języków obcych.

Do celów ogólnych rozgrzewki językowej można zaliczyć m in.:

 • cel wychowawczy – kształtowanie postaw młodzieży; integracja zespołu;
 • wykształcenie nawyku spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach.
 • wprowadzenia ucznia w klimat lekcji języka obcego.

Do celów szczegółowych rozgrzewki można zaliczyć m.in.:

 • utrwalanie i rozwijanie nawyków umiejętności mówienia, rozumienia, czytania i pisania;
 •  wprowadzenie do nowego tematu lekcji;
 •  wprowadzenie nowego słownictwa;
 • nawiązanie do poprzedniej lekcji - przypomnienie wprowadzonego słownictwa lub materiału gramatycznego;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań w określonej sytuacji - automatyzacja wypowiedzi;
 • ćwiczenie interakcji;
 • ćwiczenie zapamiętywania;
 • ćwiczenie umiejętności tłumaczenia i powtarzania/przetwarzania informacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawiania błędów;
 • utrwalenie poznanego materiału;
 • utrwalenie słownictwa,
 • utrwalenie wybranych form i struktur gramatycznych,
 • utrwalenie struktur leksykalno-gramatycznych.

BLOK 1

Reklama

Zadanie

Na podstawie fragmentu ilustracji proszę odgadnąć, jaki produkt jest reklamowany,

wykorzystując konstrukcje: „To z pewnością jest…”, „To zapewne jest to…”, „Jestem pewien, że to jest…”, „Chyba to jest…”, „To powinien być…”, „Prawdopodobnie to jest…”.

Zadanie.

Proszę zapoznać się z tekstami reklamowymi.

Zadanie.

Proszę dobrać tekst reklamowy do ilustracji.

BLOK 2

Praca z ilustracjami

Zadanie

Nauczyciel przygotowuje 20 pytań, dotyczących tematu omawianego na poprzednich zajęciach. Uczniowie pracują w parach. Każda para otrzymuje ilustrację. Jeden uczeń zadaje 20 pytań, na które drugi uczeń może odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, co znajduje się na ilustracji.

BLOK 3

Interpretacja treści

Zadanie

Proszę obejrzeć film. Proszę odgadnąć, o czym będziemy dziś rozmawiać.

Zadanie

Praca w grupach. Proszę obejrzeć film i wymyślić tytuł filmu.

BLOK 4

Odgadywanie

Zadanie

Pokazujemy dowolny przedmiot. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, do czego on służy.

BLOK 5

Skojarzenia

Zadanie

Proszę zamknąć oczy i posłuchać. Z czym kojarzą się te dźwięki? Każdy uczeń opisuje własne skojarzenia.