Zadania rozgrzewki językowej i praca z fragmentem filmu na lekcjach języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

W dniach 19-21 listopada 2010 roku Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno- Edukacyjnych zorganizowało kurs doskonalący - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych szkół miasta stołecznego Warszawy. W seminarium wzięło udział 21 nauczycieli angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

BLOK 24

„Bingo”

Jedna z wersji tego ćwiczenia to bingo liczbowe, w którym każdy uczeń rysuje w zeszycie tabelkę 3 x 3 pola, i wpisuje dowolne liczby np. do 30. Nauczyciel wyczytuje swój zestaw liczbowy, a uczeń uważnie sprawdza, czy dana liczba jest w jego tabelce. Uczeń skreśla trafione liczby. Pierwsza osoba, która skreśli wszystkie usłyszane liczby, krzyczy BINGO!

Zadanie

Przygotujcie kartkę i długopis. Narysujcie tabelkę 3 x 3 kratki. Wpiszcie wymyślone przez siebie liczby w zakresie 1-30. Jeśli usłyszycie liczbę, która jest w waszej tabelce, zaznaczcie ją. Kto zakreśli wszystkie swoje liczby, krzyczy – BINGO!

Zadanie

Nauczyciel:

 • przygotowuje listę czasowników nieregularnych.

Uczniowie:

 • rysują w zeszytach tabelkę 3x2
 • wpisują w tabelkę czasowniki nieregularne w formie czasu past simple;
 • nauczyciel odczytuje czasowniki w formie podstawowej;
 • jeśli uczeń usłyszy czasownik, który znajduje się w jego tabeli – skreśla go;
 • wygrywa uczeń, który skreśli wszystkie wyrazy w swojej tabeli;
 • zwycięzca sygnalizuje koniec gry mówiąc „Bingo”.

BLOK 25

„Supermarket”

Nauczyciel:

 • zapisuje na tablicy początek zdania, np. „Jestem w supermarkecie i kupuję ...”;

Uczniowie:

 • pierwsza osoba mówi: „Jestem w supermarkecie i kupuję...” i dodaje produkt;
 • kolejna osoba mówi: „Jestem w supermarkecie i kupuję...” podaje słowo wypowiedziane przez poprzednika oraz dodaje swój produkt;
 • następna osoba mówi: „Jestem w supermarkecie i kupuję...” podaje słowa wypowiedziane przez poprzedników oraz dodaje swój produkt, itd.

Uczeń, który pomyli się, poda produkt już wymieniony, nie potrafi powtórzyć całej listy produktów itp. odpada z gry. Wygrywa ostatnia trójka.

Zadanie

Każdy z was powtórzy ten początek zdania i poda produkt, który zamierza kupić. Trzeba jednak zawsze wymienić wszystkie produkty, które nabyli poprzednicy.

BLOK 26

„Worek skarbów”

Nauczyciel:

 • wkłada do nieprzezroczystego woreczka przedmiot;
 • zapisuje na tablicy struktury, które uczniowie muszą użyć, np. „To nie może być ...”, „To musi być …, ponieważ jest ...”, „To może być …, ponieważ ...”, „Wydaje mi się, że to…”.

Uczniowie:

 • otrzymują woreczek i nie zaglądając do niego, dotykając przedmiotu, starają się odgadnąć, co się w nim kryje;
 • opisują przedmiot i mówią, co to jest, używając wyrażeń zapisanych na tablicy.

 

Zadanie

W woreczku znajduje się pewien przedmiot. Uczniowie mogą dotknąć woreczek/ przedmiot – nie wolno jednak zaglądać do środka. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, co znajduje się w środku. Na tablicy wypisane są wyrażenia, które powinny zostać użyte podczas zgadywania.

Zadanie

Chcąc z uczniami przećwiczyć poznane na poprzedniej lekcji czasowniki modalne, przymiotniki lub rzeczowniki przygotowujemy torbę zakupową pełną przedmiotów codziennego użytku. Zwroty typu: „to z pewnością jest”, „zapewne to jest”, „to musi być”, „jestem pewien że to jest,” „to może być” wypisujemy na tablicy. Dzielimy uczniów na dwie grupy, które po kolei zgadują zawartość torby, zdobywając kolejne punkty. Grupa, która odgadnie najwięcej przedmiotów, dostaje nagrodę.

BLOK 27

„Historyjka w kawałkach”

Nauczyciel:

 • przygotowuje i zapisuje na tablicy pierwsze zdanie z historyjki, np. „Obudziłem się rano, wstałem z łóżka i spojrzałem w lustro”.

Uczniowie:

 • siadają w kręgu;
 • każdy na swojej kartce zapisuje zdanie podane przez nauczyciela;
 • każdy dopisuje swoje zdanie i podaje kartkę koledze siedzącemu po prawej stronie (nie zaginamy kartek, historyjki muszą mieć sens, to jeden z celów zadania);
 • kolejna osoba czyta, co napisał poprzednik i dopisuje następne zdanie do historyjki i podaje kartkę osobie siedzącej po prawej;
 • kartki krążą do momentu, gdy powrócą do właścicieli (osób, które napisały pierwsze zdanie);
 • właściciel czyta historyjkę, która znajduje się na jego kartce, poprawia ewentualne błędy;
 • wszyscy uczniowie, po kolei odczytują swoje historyjki.
Uwaga: jeżeli grupa nie jest zbyt liczna, można zrobić dwie rundy krążenia kartek wśród uczestników.

Zadanie

Proszę przygotować karteczki długopisy i usiąść w kręgu. Każdy z was zapisze na swojej kartce zdanie z tablicy. To początek historyjki - opowiadania. Proszę dopisać następne, własne zdanie i kartkę podać koledze po prawej stronie. Proszę przeczytać, co napisał poprzednik i dopisać swoje zdanie, logicznie pasujące do tego, co jest napisane. Następnie przekazujemy kartki sąsiadowi/ sąsiadce po prawej stronie.

PODSUMOWANIE

 1. Rozgrzewka jest elementem koniecznym każdej lekcji.
 2. Rozgrzewka może pełnić rolę wprowadzenia do nowego temu, powtórzenia i utrwalenia poznanego materiału, kontroli wiedzy.
 3. Rozgrzewka pełni ważną funkcję psychologiczną: pozwala obniżyć napięcie, stres i lęk, wprowadza dobry nastrój, buduje dobre relacje w grupie.
 4. Podczas rozgrzewki można ćwiczyć wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie.
 5. Zadania podczas powinny aktywizować wszystkie kanały odbioru informacji i zaspokajać potrzeby wszystkich typów uczących się: wzrokowców, słuchowców, ruchowców, czuciowców.