Zagraniczne staże i szkolenia dla nauczycieli

Numer JOwS: 
str. 104

Wśród dyskusji na temat podnoszenia jakości oświaty, jakie prowadzimy z beneficjentami programów europejskich, rola nauczycieli w budowaniu projakościowego podejścia i wdrażaniu pozytywnych zmian pojawia się bardzo często.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Uczestnicy projektów współpracy partnerskiej i mobilności podkreślają, jak cenne w tym procesie są doświadczenia i pomysły zaczerpnięte z innych krajów europejskich oraz możliwość dyskusji o różnorodnych rozwiązaniach z ekspertami zagranicznymi. FRE wspiera proces doskonalenia kadr oświatowych oraz wdrażania nowych podejść do zarządzania oświatą, oferując polskim nauczycielom i dyrektorom szkół możliwość wyjazdów na staże i szkolenia za granicą w ramach dwóch projektów systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

  • Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych;
  • Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Projekty systemowe umożliwią dofinansowanie wyjazdów na: zagraniczne szkolenia, wizyty studyjne, hospitacje, staże i wymiany doświadczeń. Wyjechać będzie mogło ponad dwa tysiące nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników samorządowych lub osób zarządzających edukacją na poziomie regionalnym i lokalnym. O środki finansowe można starać się indywidualnie bądź w ramach projektów instytucjonalnych. Projekty opierają się na sprawdzonych modelach organizacji mobilności edukacyjnej, od lat wdrażanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, w programach Comenius i Leonardo da Vinci.

W tym roku, 4 marca, zorganizowana została konferencja w Tarnowie oraz spotkanie informacyjne w Bydgoszczy, podczas których promowaliśmy te nowe możliwości. W każdym z wydarzeń wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i nauczycieli – zainteresowanych włączeniem swoich placówek do międzynarodowej współpracy.

Projekty instytucjonalne

Z dużym zainteresowaniem przyjęty został zwłaszcza projekt mobilności instytucjonalnych dla kadry edukacyjnej, który pozwala na wzbogacenie oferty doskonalenia zawodowego o element stażu zagranicznego lub zagranicznej wymiany doświadczeń. Do udziału w tym projekcie zachęcamy w szczególny sposób instytucje, których zadaniem jest podnoszenie profesjonalnych kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół, przede wszystkim placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz samorządy.

W ramach projektów składanych do FRSE instytucje zaangażowane w procesy edukacyjne będą mogły organizować wyjazdy studyjne, staże, praktyki lub kursy doskonalące dostosowane do własnych potrzeb i lokalnych strategii rozwoju. Z naszych doświadczeń wynika, że główną barierą w korzystaniu z tego typu możliwości szkoleniowych jest wciąż niewystarczająca znajomość języków obcych. Dlatego w projekcie mobilności instytucjonalnych oferowane jest osobne wsparcie na przygotowanie językowo-kulturowe, które da instytucjom wysyłającym możliwość podniesienia umiejętności językowych uczestników, a tym samym przełamania barier komunikacyjnych i osiągnięcia większych korzyści merytorycznych. W projekt chcą włączyć się kuratoria oświaty, w których gestii leży dbałość o jakość edukacji.

Wsparcie udzielane beneficjentom instytucjonalnym przewiduje dużą elastyczność doboru tematów szkoleniowych – nie chcemy narzucać obszarów tematycznych, pozostawiając je do decyzji instytucji wysyłających, a tym samym dając możliwość dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb kadry edukacyjnej z danego terenu. Instytucje wysyłające mogą rekrutować uczestników spoza własnej placówki – daje to szanse samorządom i placówkom doskonalenia nauczycieli na organizowanie wyjazdów nauczycieli z różnych szkół i placówek, co dodatkowo wzmocni efekt wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się, przyczyniając się także do lepszej współpracy różnych instytucji w przyszłości.

Terminy składania wniosków: 2.04, 28.06 i 28.10 2013 r.

Projekty mogą objąć działania realizowane przez dwa lata (do maja 2015 r.), dzięki czemu instytucje mają możliwość wysłania kilku grup uczestników do różnych krajów i zaprojektowania spójnego cyklu szkoleniowego w dłuższym okresie. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się z Państwem na łamach czasopisma pierwszymi doświadczeniami nauczycieli, którzy skorzystali z tej formy podnoszenia kwalifikacji i że zainspirują one kolejne osoby do włączenia się w te działania.

Projekty indywidualne

Od sierpnia 2012 r. do grudnia 2014 r. FRSE realizuje projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada podniesienie kompetencji i umiejętności  przynajmniej tysiąca osób zaangażowanych w edukację szkolną (m.in. nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli kuratoriów oświaty) poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach odbywających się za granicą. Wnioskodawcy mają możliwość udziału w kursach szkoleniowych, seminariach, konferencjach oraz praktykach zawodowych, jobshadowing.

Projekt jest realizowany na zasadach programu Comenius. W odróżnieniu od projektów instytucjonalnych, w ramach mobilności indywidualnych to nauczyciele składają aplikacje bezpośrednio do FRSE na formularzach akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Terminy składania wniosków: 30.04 na wyjazdy rozpoczynające się od maja do sierpnia 2013 r., oraz 17.09 na wyjazdy rozpoczynające się między styczniem a kwietniem 2014 r.

Dofinansowanie na szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przyznane wnioskodawcom z listy rezerwowej poszczególnych rund selekcyjnych.

Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie założeń innych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Dyskusje na temat metod pedagogicznych, a także codzienna komunikacja w języku obcym sprzyjają podniesieniu kompetencji językowych i wielokulturowych. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami zagranicznych szkół staje się często początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronach POKL i Comenius.