Nowe możliwości warsztatów Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Serbia 1 maja br. przystąpiła do porozumienia częściowego Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Akcesja Serbii oznacza, że liczba członków porozumienia powiększyła się do 33.

Fakt przystąpienia Serbii do porozumienia będzie uwzględniony w przygotowywanym prowizorium budżetowym na lata 2014-2015.

Dodatkowo pragniemy poinformować, iż porozumienie o współpracy, pomiędzy Komisją Europejską, a ECML dotyczące Innowacyjnych metodologii w ocenianiu nauki języków zostało podpisane w dniu 3 maja i jest obecnie w trakcie wdrażania. Akcja ta uwzględnia dwie inicjatywy: Odniesienie egzaminów językowych do europejskiego systemu opisu biegłości językowej oraz Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako pomocy w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, które są oparte na działaniach oferowanych przez Centrum w ramach programów szkoleniowych i doradczych dla państw, będących stronami ECML. Zgodnie z porozumieniem, Centrum zorganizuje cykl około 14 warsztatów w przeciągu roku (od maja 2013 do maja 2014).

Zarząd ECML podpisał również w kwietniu br. porozumienie o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym, które w szczególności koncentruje się na zagadnieniach współpracy przy projektach: Rozwijanie kompetencji językowych migrantów w środowisku zawodowym (Język dla pracy) oraz Języki migowe do celów zawodowych (PRO-Sign).

Przy okazji, uprzejmie przypominamy o obecnym naborze na warsztat Europejskie Portfolio dla ekspertów zaangażowanych w proces kształcenia lub doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie przedszkolnym organizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu w dniach 12-13 grudnia 2013 r. Więcej informacji o warsztacie w Punkcie Kontaktowym ECML.

Źródło: ECML

Photography by Heinrich-Böll-Stiftung, CC-BY-SA 2.0