Edukacja językowa i zawodowa imigrantów szansą na skuteczną integrację

Fot. Uczestnicy kursu podczas spaceru po Warszawie

Fundacja „Linguae Mundi” – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych – przystąpiła w 2005 r. do konkursu organizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego na opracowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową i na realizację kompleksowego projektu edukacyjnego adresowanego do tej grupy odbiorców.

Zespół dydaktyków i metodyków Fundacji na potrzeby realizowanego projektu opracował nowatorskie metody nauczania i innowacyjne narzędzia dydaktyczne, które umożliwiły skuteczne działania edukacyjne w tej bardzo  specyficznej grupie uczących się.

Od 2005 roku do 2014 roku zrealizowaliśmy 22 projekty adresowane do cudzoziemców, a współfinansowane ze środków UE (wykaz projektów w załączeniu).

Projekt „Edukacja językowa i zawodowa imigrantów szansą na skuteczną integrację” jest kontynuacją i rozwinięciem działań edukacyjnych rozpoczętych wcześniej, odpowiada na potrzeby kolejnych grup imigrantów/uchodźców przybywających do Polski.

Projekt konsekwentnie realizuje także nowatorskie założenia metodyczne i plany opracowania i wydawania unikatowych na polskim (i europejskim) rynku wydawniczym pomocy do nauczania specjalistycznych odmian języka polskiego jako obcego. Niezwykle użytecznych dla dorosłych cudzoziemców, którzy przygotowują się do życia i do pracy w nowym kraju osiedlenia.

W ramach serii wydawniczej Fundacji: EDUKACJA-PRACA-INTEGRACJA powstały podręczniki: „ABC pracy”, 2012 rok, poziom A2/B1, „Chcę pracować w Polsce”, 2013, poziom B1, „Wybieram gastronomię”, 2013 rok, poziom B1 i planowany na sierpień 2014 podręcznik „Opiekuję się osobą starszą”, poziom B1/B2.

Podręczniki „Chcę pracować w Polsce” i „Wybieram gastronomię” zostały ocenione przez dr hab. Ewę Lipińską, specjalistkę glottodydaktyczkę, z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie i mają pozytywne recenzje naukowe.

 

Znaczniki