Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich byli uczestnicy procesu kształcenia na kierunkach, gdzie wykładana jest fonetyka oraz studenci języka polskiego jako języka obcego. Drugą grupę stanowili logopedzi zajmujący się leczeniem wad wymowy lub terapią osób cierpiących na zanik umiejętności mówienia w wyniku uszkodzenia mózgu.

 • Tytuł: Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy

 • Koordynator: dr Joanna Gruba

 • Instytucja: Fonem.eu

 • Język: polski, angielski

 • Edycja konkursu: European Language Label 2012

Cele projektu:

 • opracowanie i udostępnienie usługi e-nauczania w zakresie fonetyki języka polskiego;
 • przygotowanie opisów głosek normatywnych i patologicznych w izolacji oraz opracowanie modelu trójwymiarowego głowy ze szczególnym uwzględnieniem budowy i ruchów narządów artykulacyjnych;
 • skoncentrowanie się na przeprowadzeniu badań wymowy normatywnej i patologicznej w wyrazach z wykorzystaniem aparatury Artikulograph;
 • przygotowanie opisów ruchów narządów wymowy normatywnej i patologicznej;
 • wykonanie animacji na podstawie opracowanych opisów;
 • nagranie filmów ilustrujących nieprawidłową wymowę dla celów dydaktycznych;
 • wykonanie modułu ćwiczeń i testów oraz przygotowanie platformy do udostępnienia zasobów w Internecie.

W opracowanie merytoryczne portalu zaangażowani byli przedstawiciele środowisk naukowych (m.in. językoznawstwa, logopedii, ortodoncji) z wiodących polskich uniwersytetów. W opracowaniu technicznym wzięli udział specjaliści różnych dziedzin, np.: graficy, reżyserzy dźwięku, programiści, lektorzy i inni.

Stworzono trójmodułowy portal przedstawiający animacje wymowy normatywnej w izolacji i w wyrazach, wad wymowy oraz zawierający testy i ćwiczenia do samodzielnej pracy.

Dotychczas osoby uczące się fonetyki musiały bazować na opisach i przekrojowych rysunkach w podręcznikach. Korzystanie z nowego portalu umożliwi łatwe zaznajomienie się z poszczególnymi narządami mowy, ich specyfiką, ułożeniem lub ruchami typowymi dla danej głoski oraz z przepływem powietrza. Zebrano unikatowy materiał poglądowy obrazujący wymowę głosek polskich i po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono badanie wymowy za pomocą artkulografu i przedstawiono je jako animacje. Zasoby fonetyki języka polskiego zostały udostępnione szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet jako usługa e-learningowa. Podjęto także decyzję o rozbudowaniu portalu o nowe funkcjonalności i o poszerzeniu zasobów. Innowacyjność projektu polega na animacyjnym ukazaniu dynamicznych zmian narządów mowy przy wymawianiu dźwięków, zastosowaniu nowoczesnych na skalę międzynarodową rozwiązań graficznych oraz na możliwości prowadzenia indywidualnych ćwiczeń i testów w postaci e-learningu. Nie można też pominąć pozytywnego przyjęcia treści portalu przez kadrę naukową i osoby uczące się.

 

Znaczniki