wielojęzyczność

Wydarzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wielojęzyczności 27 marca Ambasada RP w Londynie i "Języki Obce w Szkole" zapraszają na kolejne spotkanie online pt. „Multilingualism: Past, Present and Future". Tym razem będzie mowa o wielojęzyczności – jej obecności w historii, jej dzisiejszym dla nas znaczeniu...

Artykuł

Ścieżki międzyprzedmiotowe i łączenie wiadomości z różnych dziedzin nie są już w edukacji nowością. Wiele obaw może jednak budzić wykorzystanie jednego języka obcego w nauce drugiego. Warto zatem zweryfikować wiedzę na temat czynników wpływających na poziom kompetencji językowych uczniów i...

Artykuł

Uważa się, że znajomość więcej niż jednego języka jest zaletą, jeśli chodzi o naukę języka trzeciego lub kolejnego (Singleton, Aronin 2007: 92–92). Ciągle jednak funkcjonują metody, w których albo zakazuje się używania języka pierwszego lub innego języka obcego w procesie uczenia się, albo...

Artykuł

Zazwyczaj o wielojęzyczności mówi się w kontekście nauki języków obcych. Warto jednak wspomnieć także o innym jej aspekcie, jakim jest w Unii Europejskiej  wymiar wspólnotowy.

Artykuł

Jeśli poszukujemy przykładu na to, jak idea wielojęzyczności może być realizowana w praktyce, warto przyjrzeć się instytucjom Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest stanowienie prawa, które w myśl unijnych traktatów tworzy się i uchwala w 24 językach jednocześnie. Unijne instytucje są też...

Artykuł

Dynamika rozwoju badań z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego wiąże się m.in. z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Za jeden z językowych wymiarów integracji można uznać ustawę, z dnia 11 kwietnia 2003 r., o zmianie Ustawy o języku polskim (DzU nr 73, poz. 661) wprowadzającą...

Artykuł

Artykuł jest podsumowaniem wizyty studyjnej odbytej w Hiszpanii w maju 2014 r., poświęconej nauczaniu różnojęzycznemu w Galicji. Autor próbuje pokazać różnice w rozumieniu pojęć wielojęzyczności, dwujęzyczności i różnojęzyczności z perspektywy aktualnego stanu wiedzy i sytuacji krajów...

Artykuł

Od 14 do 21 września 2013 r. grupa polskich uczniów brała udział w międzynarodowym święcie klasyki rosyjskiej. W tych dniach w Rosji odbywał się III Międzynarodowy Festiwal Języka Rosyjskiego „Głagoł”. Stolica Karelii – Petrozawodzk, założona przez cara Piotra Wielkiego, gościła młodzież z...

Artykuł

Języki migowe są traktowane przez najważniejsze instytucje europejskie, takie jak Parlament Europejski (1988) czy Rada Europy (2005), jako języki autochtoniczne. Niestety w większości krajów europejskich języki migowe nie mają statusu umożliwiającego nauczanie w nich treści przedmiotowych. W...

Artykuł

W ostatnim tygodniu września, jak co roku, świętowaliśmy wraz z milionami Europejczyków w innych krajach obchody Europejskiego Dnia Języków. Jednym z głównych celów tego święta jest pokazanie korzyści płynących z uczenia się języków, a także promowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy...