interkulturowość

Artykuł

Większość nauczycieli (może z wyjątkiem tych najmłodszych) pamięta prezentowane w Telewizji Polskiej filmy z cyklu W starym kinie. Czy jednak obecnie, w dobie zdobyczy techniki niejednokrotnie „wciskających” widza w kinowy fotel swoją efektownością i możliwością zacierania granicy między ekranem...

Artykuł

Mimo że interkulturowość w edukacji językowej nie jest zagadnieniem nowym, a liczba publikacji na ten temat jest imponująca, to problematyka ta jest niezwykle aktualna i wciąż wymaga pogłębionej refleksji i dyskusji. Dynamika zmian społeczno- gospodarczych, reforma systemu edukacji, a przede...

Artykuł

Z metodologicznego punktu widzenia nie da się łatwo ocenić ani poziomu znajomości języków obcych danej społeczności, ani jej stosunku do innych kultur. Kształtowanie wrażliwości kulturowej na lekcjach języka obcego jest jednak niezwykle istotne. Dlatego szczególnie ważne wydaje się poruszanie...

Artykuł

Okoliczności i cele spotkań na pograniczu kultur były, są i zapewne zawsze będą zróżnicowane. Przesądza o tym wiele czynników. Część z nich została już dość dokładnie opisana, inne natomiast w dalszym ciągu oczekują na odkrycie lub większe zainteresowanie badaczy. Niniejsze rozważania...

Artykuł

Zgodnie z założeniami podejścia interkulturowego w dydaktyce języków obcych, uczeniu się i nauczaniu winna towarzyszyć świadomość wzajemnych związków pomiędzy komunikacją a kulturą (nie ma komunikacji bez kultury, nie ma kultury bez komunikacji), a tym samym wpływu różnic kulturowych na procesy...

Artykuł

Na związki zachodzące pomiędzy językiem i kulturą zwracali uwagę filozofowie języka, językoznawcy, antropologowie już wiele wieków temu. Ich stwierdzenia i hipotezy, wyprowadzone najczęściej z badań empirycznych, są przywoływane do dzisiejszego dnia. Niektórzy współcześni badacze powtarzają je...

Artykuł

Mimo że podejście komunikacyjne jest obecnie jednym z najbardziej popularnych w nauczaniu języków obcych, proces jego wdrażania jest związany z rozmaitymi trudnościami, a samo podejście, zamiast skutecznie rozwijać kompetencję komunikacyjną, bywa źródłem frustracji dla uczniów i nauczycieli.

Artykuł

Interakcja pomiędzy odmiennymi obszarami kulturowymi jest powiązana z powstawaniem różnorodnych poglądów dotyczących obcych rzeczywistości. W niniejszym artykule zostało podkreślone istotne znaczenie, jakie wywiera własna kultura na sposób postrzegania innych kultur. Zostało przeanalizowane...

Materiał dydaktyczny

W listopadzie 2013 r. nauczycielki ze szkoły Sióstr Felicjanek z Warszawy wizytowały Valtimo koulu - szkołę w Finlandii. Po wizycie powstał konspekt lekcji o Finlandii dla uczniów gimnazjum - w języku polskim i angielskim. W skład konspektu wchodzą: prezentacja Power Point o Finlandii-kraju...

Artykuł

Każdy kontakt z językiem obcym i odzwierciedloną w nim kulturą może być określony mianem spotkania interkulturowego, podczas którego to, co własne, znane i nam bliskie styka się z tym, co dla nas nowe, inne, obce.