JOwS 04/2013

Artykuł

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową) mają specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. Wymagają wsparcia, odpowiednich metod nauczania oraz właściwej organizacji lekcji. Niezwykle istotna w pracy z uczniami...

Artykuł

Porównując nauczanie języków specjalistycznych w przeszłości i dziś, można zaobserwować wiele zmian. Przeobrażenia te są wynikiem nie tylko nowych idei i teorii pojawiających się w językoznawstwie i glottodydaktyce, ale są również rezultatem postępu, rozwoju techniki czy też – najogólniej mówiąc...

Artykuł

W pierwszych latach swojego życia wszystkie dzieci wykazują wrodzoną postawę ciekawości poznawczej. Te same dzieci kilka lat później manifestują w szkole zupełnie inne zachowanie. Cechuje je często bierność, niechęć i ogólny brak zainteresowania.

Artykuł

Nasza obecna wiedza na temat motywacji w nauczaniu języków obcych nie pozwala już ujmować jej w kategoriach produktu, który należy dać uczącym się. Rolą nauczyciela staje się konstruowanie i rozwijanie różnorodnych motywów równolegle do wiedzy i umiejętności. A zatem motywowanie jest...

Artykuł

Jednym z kluczowych celów dzisiejszej edukacji jest rozwijanie kreatywności uczniów. Termin ten pojawia się również w kontekście kształcenia językowego. W artykule podjęto próbę ukazania warunków rozwijania kreatywności na lekcji języka obcego z uwzględnieniem zarówno perspektywy ucznia, jak i...

Artykuł

Stowarzyszenia rodziny GFPS już od niemal 30 lat umożliwiają wymianę naukowo-kulturalną pomiędzy studentami z Polski, Niemiec, Czech i Białorusi. W ramach wyjątkowej formuły działalności studentów dla studentów oferują one rozbudowany program stypendialny, wakacyjne kursy językowe oraz liczne...

Artykuł

Instytut Austriacki to nie tylko szkoła językowa z bogatą tradycją, ale również platforma współdziałania z różnorodnymi instytucjami w propagowaniu i wspieraniu nauczania języka niemieckiego. Kursy języka niemieckiego to jeden z wielu zakresów działania naszej instytucji, cieszącej się...

Artykuł

Szkoły: Partnerzy przyszłości (PASCH) to projekt międzynarodowej sieci 1,5 modelowych szkół powołany do życia z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w 2008 r. Goethe-Institut w Polsce współpracuje z 9 tzw. FIT-PASCH-SCHULEN, w których w sposób...

Artykuł

Goethe-Institut chce otworzyć przed wszystkimi zainteresowanymi nowe możliwości kontaktu z językiem niemieckim, z niemiecką kulturą i społeczeństwem, wspierając jednocześnie międzynarodową współpracę kulturalną.

Artykuł

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji krajowych priorytetów edukacyjnych oraz zadań statutowych od początku swojej działalności wspierał nauczycieli języka niemieckiego. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi możliwy był nie tylko transfer najnowszej wiedzy metodyczno-realioznawczej...