Krystyna Mihułka

Artykuł

W publikowanym tu artykule zostały przedstawione i omówione rezultaty badań przeprowadzonych wśród osób jedno-, dwu- i wielojęzycznych reprezentujących różne grupy wiekowe. Celem tych analiz było ustalenie poziomu rozwoju językowego i poznawczego badanych. Na podstawie wyników badań oraz...

Artykuł

Wytyczne regulujące kształcenie nauczycieli (języków obcych) w Polsce, podobnie jak i większość współczesnych rozpraw naukowych poświęconych nauczycielowi, skupiają się tylko na kwalifikacjach zawodowych nauczyciela, uznawanych za wyznacznik dobrego, wybitnego pedagoga....

Artykuł

W pełni wykształcony nauczyciel dysponuje rozbudowaną wiedzą z dziedzin będących przedmiotem studiów oraz umiejętnością jej praktycznego zastosowania na lekcjach. Umiejętność tę nabywa głównie podczas praktyki w szkole i rozwija ją przez całe swoje zawodowe życie.

Artykuł

Podejście komunikacyjne, promujące na lekcji języka obcego interakcyjne formy pracy bliższe komunikacji naturalnej, ma już ponad 40 lat. Staż tego podejścia w Polsce jest nieco krótszy, a za datę jego wprowadzenia zwykło się przyjmować połowę lat 80. ubiegłego wieku. Powstały wtedy pod...

Artykuł

Na związki zachodzące pomiędzy językiem i kulturą zwracali uwagę filozofowie języka, językoznawcy, antropologowie już wiele wieków temu. Ich stwierdzenia i hipotezy, wyprowadzone najczęściej z badań empirycznych, są przywoływane do dzisiejszego dnia. Niektórzy współcześni badacze powtarzają je...

Artykuł

Spór o to, jaką rolę odgrywa gramatyka w procesie przyswajania języka, toczy się od chwili, gdy zaczęto poważnie dyskutować o dydaktyce języków nowożytnych. Wyrażane poglądy mieściły się pomiędzy dwoma biegunami: od dominującej roli gramatyki, gdzie to właśnie ona miała stanowić podstawowy...

Artykuł

Każdy kontakt z językiem obcym i odzwierciedloną w nim kulturą może być określony mianem spotkania interkulturowego, podczas którego to, co własne, znane i nam bliskie styka się z tym, co dla nas nowe, inne, obce.

Artykuł

Rozwijanie kompetencji interkulturowej nie musi oznaczać rezygnacji z realizacji celów językowych na lekcji języka obcego. Wprowadzenie zaprezentowanych zadań rozbudzi u uczniów świadomość istnienia różnic i podobieństw pomiędzy kulturą własną i inną oraz przyczyni się do rozwijania umiejętności...