2017/04

Posługiwanie się językiem ma charakter społeczny, więc każde nasze mówienie wplecione jest – czy nawet uwikłane – w rozmaite konteksty i sytuacje. Jedne z nich są powtarzalne i właściwie zrytualizowane, inne – cechują się pewną swobodą, mającą jednak granice. Te aspekty społecznego funkcjonowania języka obejmuje pragmatyka językowa, którą postrzega się niemal jako czwarty podsystem językowy – obok fonetyki, leksyki, gramatyki. I dlatego w bieżącym wydaniu Języków Obcych w Szkole dział Temat numeru poświęcony jest właśnie pragmatyce. Lektura tekstów podejmujących zagadnienia z tego zakresu może rodzić pytania natury ogólniejszej: czym właściwie jest komunikacja między ludźmi? Skąd bierze się paradoks tkwiący w tym, że czasem mówimy do siebie, ale się nie rozumiemy – mimo znajomości języka?