„Niemiecki = Sukces w Zawodzie” - projekt edukacyjny Goethe-Institut skierowany do szkół branżowych i techników

Numer JOwS: 
str. 105
Ilustracja: Dorota Zajączkowska

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  rynku  pracy  i  czerpiąc  z  doświadczeń  nie-mieckiego  zawodowego  systemu  dualnego,  Goethe-Institut  przygotował  projekt  edukacyjny  „Niemiecki  =  Sukces  w  Zawodzie”.  Autorzy  inicjatywy  chcą  podkreślić  znaczenie  języków  obcych  (na  przykładzie  języka  niemieckiego)  oraz  przed-miotów ścisłych i zawodowych, a także stworzyć platformę współpracy dla szkół i przedsiębiorstw.

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji, zmieniająca m.in. strukturę szkolnictwa. Wraz z wydłużeniem nauki w szkołach branżowych i technikach pojawiła się szansa, by podkreślić znaczenie nauczania języków obcych w tego typu placówkach. W związku z tym Goethe-Institut wraz z instytucjami partnerskimi podjął inicjatywę, która pozwoli podnieść rangę zajęć z języków obcych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i przekonać dyrektorów do rozszerzania oferty językowej w prowadzonych przez nich placówkach, na przykład przez zwiększanie liczby godzin nauki języka obcego ogólnego i specjalistycznego czy organizację praktyk zawodowych z wykorzystaniem języka obcego, w tym przypadku niemieckiego.

Cele projektu

Udział w projekcie ma uświadomić młodzieży – na przykładzie języka niemieckiego – jak ważna jest znajomość języków obcych zarówno w procesie edukacji, jak i podczas planowania kariery zawodowej, a przede wszystkim na rynku pracy. Szczegółowe cele projektu to:

wsparcie nauczania języków obcych w szkołach branżowych i technikach w Polsce;

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i poprawa jakości zajęć z języka niemieckiego;
  • podniesienie statusu nauczycieli języków obcych i zwiększenie znaczenia zajęć językowych, a przez to lepsze ich postrzeganie przez uczniów i dyrektorów szkół;
  • podkreślenie wagi znajomości języka niemieckiego jako kompetencji przydatnej w całym życiu zawodowym;
  • optymalizacja współpracy między nauczycielami języka niemieckiego i nauczycielami przedmiotów zawodowych;
  • poprawa biegłości językowej uczniów – rozwój kompetencji komunikacyjnych;
  • nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami i instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym;
  • nowe pozycjonowanie szkół branżowych i techników w systemie edukacji.Przebieg projektu

MODUŁ 1

KONKURS „ZAWODOWA ŚCIANA – PLAKAT CYFROWY”

Celem konkursu jest rozwój kompetencji medialnych uczniów oraz zwiększenie świadomości znaczenia otoczenia w procesie dydaktycznym. Zadaniem uczniów jest cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego i/lub lekcje przedmiotów zawodowych, oraz przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zawodów.

 

MODUŁ 2

KONKURS „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Konkurs jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w szkołach branżowych i technikach. Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować swój przyszły zawód, przygotowując krótki film reklamowy. Wygrana – dzięki wsparciu organizatorów – ma zapewnić najzdolniejszemu uczestnikowi lepszy start zawodowy.

MODUŁ 3

GRA DYDAKTYCZNA

W ramach projektu powstanie gra dydaktyczna (na poziomie językowym A2), która pomoże uczniom przygotować się do funkcjonowania w konkretnej rzeczywistości zawodowej, w tym do praktyk w firmach. Do gry będzie dołączony materiał dydaktyczny dla uczniów, nauczyciele zaś zostaną przeszkoleni w zakresie zastosowania jej w praktyce.

MODUŁ 4

„WALIZKA ZAWODOWA” Z MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI

Tytułowa „walizka” to zestaw materiałów dydaktycznych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie całej Polski. Materiały mają pomóc nauczycielom w przygotowaniu ciekawych zajęć, skierować uwagę ucznia na komunikowanie się w języku obcym i zachęcić go do postrzegania języka jako narzędzia do osiągania swoich celów zawodowych. „Walizkę zawodową” będzie można wypożyczyć w Goethe-Institut oraz wybranych instytucjach partnerskich.

MODUŁ 5

CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

W ramach tego działania powstanie bogata oferta warsztatów stacjonarnych i webinariów dla nauczycieli języka niemiec-kiego. Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, co wpłynie na atrakcyjność lekcji i zwiększy motywację uczniów do nauki. Faza pilotażowa obejmie współpracę nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów zawodowych, co znacznie ułatwi nauczanie niemieckiego języka specjalistycznego. Poza szkoleniami z zasto-sowania gry dydaktycznej i „walizki zawodowej” na lekcji zaplanowane zostały warsztaty: „Niemiecki po niemiecku. Wska-zówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności” oraz „Język niemiecki jako język zawodowy: kreatywne metody nauczania”, a także sesje dotyczące treningu zawodowego i pracy z uczniem zdolnym.

Podsumowanie

Goethe-Institut w swojej działalności edukacyjnej stara się zaspokajać potrzeby szkoły i rynku pracy, kładąc szczególny nacisk na podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększanie motywacji uczniów dzięki nowym i atrakcyjnym metodom nauczania. Projekty Goethe-Institut uwrażliwiają uczniów na pracę w zespole, wspierają kreatywność, uczą samodzielnego myślenia, a także pozwalają uczniom wpływać na kształtowanie rzeczywistości szkolnej, a w przyszłości – swojej własnej. Inicjatywa „Niemiecki = Sukces w Zawodzie” jest kolejnym projektem skierowanym do szkół zajmujących się kształceniem zawodowym w Polsce. W 2018 r. Goethe-Institut stworzył serię „Niemiecki w zawodzie”, która wraz z towarzyszącymi jej materiałami dydaktycznymi w formie plakatów umożliwia młodzieży poznawanie nowego słownictwa zawodowego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem: www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfj/pdb.html.Patronat nad projektem „Niemiecki = Sukces w Zawodzie” objęła Ambasada Niemiec w Warszawie i jest on realizowany we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ze środków niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych (Auswärtiges Amt). Partnerzy projektu: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, Bayer Sp. z o.o oraz Wydawnictwo Klett.