Niemiecki

Artykuł

O metodach aktywizujących na lekcji języka obcego mówi się i pisze od wielu lat. Można wręcz czasami odnieść wrażenie, że to główny czynnik decydujący o atrakcyjności i skuteczności lekcji. Po kilku latach nauczania w szkole podstawowej dochodzę do wniosku, że w obecnych czasach, zdominowanych...

Artykuł

Proponowany scenariusz zajęć dydaktycznych jest przeznaczony dla studentów germanistyki, którzy w toku swych studiów odbyli już kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego. Kurs leksykologii jest rozszerzeniem wiedzy o języku niemieckim o aspekty nieomawiane na wcześniejszych etapach studiów....

Artykuł

Przez niemal 100 lat w dydaktyce języków obcych pokutowało przeświadczenie, że używanie języka ojczystego na lekcji języka obcego jest szkodliwe. Dlatego z ogromną niechęcią i rezerwą traktowano wszystkie aktywności oparte na języku ojczystym, w tym także dwujęzyczne tłumaczenia. Wraz z...

Artykuł

W artykule ukazane są różnice w podejściu do uczenia się oraz nauczania języków niemieckiego i angielskiego. Pod uwagę zostały wzięte cztery perspektywy: poznawcza, uwzględniająca procesy przetwarzania, a następnie interpretowania informacji, definiująca ich efekt w postaci zachowania i emocji;...

Artykuł

Artykuł jest postulatem skierowanym do nauczycieli i lektorów, aby w czasie lekcji języka niemieckiego jako drugiego języka obcego wykorzystywali znajomość angielszczyzny u swoich uczniów lub studentów. Chodzi bowiem o wywołanie pozytywnego transferu językowego powstającego wskutek prezentacji...

Artykuł

Proces nauczania języków w kontekście migracji, wielojęzyczności i nowych mediów wymaga uwzględnienia zmian mających znaczenie zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. KIKUS digital, interaktywny program do nauki języków na wczesnych etapach edukacyjnych, stanowi nową pomoc dydaktyczną na...

Artykuł

W publikowanym tu artykule zostały przedstawione i omówione rezultaty badań przeprowadzonych wśród osób jedno-, dwu- i wielojęzycznych reprezentujących różne grupy wiekowe. Celem tych analiz było ustalenie poziomu rozwoju językowego i poznawczego badanych. Na podstawie wyników badań oraz...

Artykuł

Metoda projektu stanowi szczególnie ważne narzędzie dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe. Wykorzystywanie jej może się przyczynić między innymi do integrowania treści z różnych języków, a co za tym idzie — przygotować uczniów do lepszego i pełniejszego funkcjonowania we współczesnym...

Artykuł

Zmiany cywilizacyjne dokonujące się wskutek obecności mediów cyfrowych oraz TIK stawiają przed nauczycielami coraz to nowe zadania i wyzwania. W artykule pokazano możliwości wykorzystania źródeł internetowych w procesie rozwijania kompetencji frazeologicznych w języku obcym...