Dla autorów

Cel pisma

Czasopismo „Języki Obce w Szkole” jest adresowane do nauczycieli, metodyków, dydaktyków, studentów kierunków filologicznych i pedagogicznych, doktorantów, wykładowców uczelni wyższych oraz ekspertów z dziedziny kształcenia językowego. Celem pisma jest:

 • promowanie kształcenia językowego na wszystkich poziomach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
 • upowszechnianie metod stosowanych we współczesnej dydaktyce języków obcych w ujęciu teoretyczno-praktycznym.
 • informowanie o możliwościach uczenia się i nauczania języków obcych z wykorzystaniem funduszy europejskich programów edukacyjnych oraz prezentowanie inspirujących rezultatów projektów językowych realizowanych w ramach tych działań.
 • prezentowanie nowatorskich osiągnięć z zakresu glottodydaktyki na poziomie europejskim i krajowym.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydawniczym na rok 2021.

Zasady publikowania

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów z zakresu metodyki, glottodydaktyki i językoznawstwa, scenariuszy zajęć i opisów własnych doświadczeń związanych z praktycznym nauczaniem języków obcych oraz doskonaleniem zawodowym.

 • Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, metodycznym i popularnonaukowym, jak również artykuły, reportaże oraz felietony poświęcone edukacji językowej.
 • Nadesłane teksty powinny mieścić się w przedziale 16-20 tys. znaków ze spacjami, o ile Autor i Redakcja nie postanowią inaczej. Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinny być sporządzone zestawienia bibliograficzne i przypisy:

  wskazówki bibliograficzne

 • Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: DzU 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: DzU 2000 r. nr 80 poz. 904).
 • Autor artykułu wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję korekty stylistycznej i językowej oraz wykorzystanie tekstu na dwóch polach eksploatacji (druk, internet). W przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma.
 • Redakcja nie będzie akceptować ghostwritingu i takich zjawisk, jak guest authorship oraz innych przejawów nierzetelności autorów.
 • Artykuły i materiały dodatkowe publikowane w piśmie są chronione prawem autorskim.
 • Przedruk tekstu opublikowanego na łamach JOwS może nastąpić za zgodą redakcji.

Wymagania techniczne

 • Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4; czcionka - Times New Roman 12 pkt., interlinia - 1,5 wiersza.
 • Każdy artykuł powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł, lead (nie dłuższy niż trzy zdania lub 4-5 wierszy) oraz krótką informację o autorze (ok. 300 znaków).
 • Do każdego artykułu naukowego należy dołączyć – w osobnym pliku – tytuł artykułu, jego streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Każdy scenariusz powinien być przygotowany według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.
 • Materiały graficzne powinny być dostarczone w oddzielnych plikach w postaci wektorowej (.eps, .ai) lub w formacie .jpg, .png lub .tif, o rozdzielczości min. 300 dpi. Należy również oznaczyć je w tekście, we właściwym dla nich miejscu. Jeżeli jest to możliwe, materiały graficzne powinny mieć funkcję ich edycji. Tabele, rysunki, schematy, mapy, wykresy itp. należy umieścić w tekście oraz oznaczyć kolejnymi numerami. Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnienie się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.
 • Artykuły prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres: jows@frse.org.pl lub na nośniku elektronicznym na adres redakcji. Do artykułów nadsyłanych pocztą tradycyjną powinny być dołączone następujące dane: adres elektroniczny oraz numer telefonu autora.  Redakcja czasopisma

  „Języki Obce w Szkole”

  Al. Jerozolimskie 142A

  02-305 Warszawa